Særligt til tillidsvalgte

Arbejdstid - Din rolle som tillidsvalgt

Som tillidsvalgt kan du være med til at arbejde for, at tilrettelæggelsen af arbejdstiden tager højde for, hvordan I ønsker at arbejde på jeres arbejdsplads.

Tilrettelæggelse af arbejdstiden har betydning for både opgaveløsningen og for kollegernes trivsel på arbejdspladsen.

Vær som tillidsvalgt opmærksom på både:

 • Den løbende planlægning af arbejdstiden. Opleves den fair og gennemsigtig for kollegerne? Er der behov for retningslinjer?

 • Jeres arbejdstidsaftale. Overholdes den? Har I ønsker til forbedring - og er der behov for at (gen)forhandle en lokal arbejdstidsaftale?

Læs mere om begge dele her på siden.

Planlægning af arbejdstid

Det er en god idé at have nogle faste retningslinjer for tilrettelæggelsen af arbejdstid og vagtplanlægning. Det skaber gennemsigtighed og har betydning for arbejdsmiljøet. Derfor er det vigtigt, at AMR også er en del af dialogen om arbejdstidsplanlægning og retningslinjer.

Tag en snak med kollegerne om udfordringer, ønsker og forslag. Det kan fx handle om indflydelse på egen arbejdstid, rotation i forbindelse med helligdage, håndtering af sygdom m.m. Derefter kan du som tillidsvalgt sætte drøftelse af jeres forslag på dagsordenen i MED/SU eller personalemødet. Sidder du ikke selv i MED eller SU kan bede MED-/SU-repræsentanten om at sætte det på dagsordenen til drøftelse. Er du usikker på, om et emne bør indgå i den lokale arbejdstidsaftale eller i en retningslinje i MED/SU, kan du altid spørge i din FOA-fagforening.

Opgaver

 1. Være i dialog med kollegerne - hvordan er deres oplevelse? Er der ønsker og udfordringer med vagter og planlægning.
 2. Få dig et overblik over de eksisterende retningslinjer.
 3. Kigge på, hvad FOA og eksperter anbefaler.
 4. Tage initiativ til at justere eller indgå retningslinjer i MED/SU for den løbende planlægning ved behov – hvad kan der med fordel være faste retningslinjer for?
 5. Tilse, at arbejdstider og planlægningen overholder de gældende arbejdstidsaftaler og retningslinjer.

Hjælp til opgaverne

Se under "Mere hjælp til opgaven" samt i det offentlige områdes rammeaftaler om decentral arbejdstidsaftale for inspiration til relevante emner for retningslinjer om arbejdstidstilrettelæggelse. Find begge dele længere nede på siden. Her kan du også finde en metode med skabelon, du kan bruge i dialogen om arbejdstidsønsker med dine kolleger.

TR som vagtplanlægger? Ikke altid en god idé 

Lederen kan have et ønske om, det er dig som TR, der også står for vagtplanlægningen. Det er ikke altid en god idé.

Som TR har du en forpligtelse overfor dine kolleger, og du kan du nemt komme i klemme mellem ledelsen og din forpligtelse over for dine kolleger og deres tillid, hvis der opstår tvivl om fortolkning af reglerne eller nogle kolleger ikke føler sig tilstrækkeligt tilgodeset.

Spørgsmål om arbejdstid

Ved spørgsmål fra kolleger om arbejdstidsregler, skal du være opmærksom på, om I har nogle aftaler på arbejdspladsen om arbejdstid, der kan have betydning for, hvad der gælder. Det kan være en lokal arbejdstidsaftale, der tilføjer eller erstatter de overenskomstaftalte arbejdstidsaftaler.

Det er umuligt her på siden at vejlede i konkrete arbejdstidsspørgsmål da arbejdstidsaftalerne er forskellige for de forskellige overenskomster og også kan være meget komplicerede. Men hav styr på, hvilke aftaler der gælder. Er du i tvivl om fortolkningen kan og bør du få hjælp i din fagforening. Du kan finde din overenskomst / arbejdstidsaftale længere i din TR app eller via siden 'Overenskomst, love og aftaler' længere nede på siden. I de store overenskomster ligger arbejdstidsaftalen separat under Generelle aftaler.

Lokale arbejdstidsaftaler

Overenskomstens arbejdstidsaftale er en generel (ramme)aftale, der kan fraviges helt eller delvist i en lokal arbejdstidsaftale. Det gælder, uanset om de generelle aftaler er indskrevet i overenskomsten eller ligger som bilag til overenskomsten.

Det kan give god mening at forhandle en lokal arbejdstidsaftale, netop fordi den i højere grad kan tage udgangspunkt i den konkrete arbejdsplads, arbejdsopgaverne og personalegruppens ønsker og behov.

Hvis I indgår en lokal arbejdstidsaftale, skal I dog være opmærksomme på ikke at forringe jeres vilkår! Tag udgangspunkt i, at den centrale arbejdstidsaftale er minimumsbestemmelser. Som medarbejdere skal I have noget ud af at ændre på at fravige de generelle aftaler.

Vær i dialog med kolleger før forhandling af en lokal arbejdstidsaftale. Det gælder uanset, om du selv har kompetencen til at forhandle, eller om det er din lokale fagforening, der har forhandlingskompetencen. TR og AMR's indgående kendskab til arbejdspladsen, opgaverne og kollegernes ønsker og behov er afgørende for en god aftale. Kontakt din lokale FOA-fagforening og vær i dialog med dem om jeres ønsker, hvis fagforeningen har forhandlingskompetencen. Skal du selv forhandle, kan du selvfølgelig også sparre med din lokale FOA-fagforening.

Vær skarp på formålet

Før du taler med din lokale fagforening eller din ledelse om at indgå en lokal arbejdstidsaftale, der helt eller delvist erstatter aftalerne om arbejdstid i overenskomsten skal du sammen med kollegerne overveje, hvad I ønsker at opnå med aftalen. Hvad er jeres fælles målsætninger, hvad skal aftalen tilgodese?

Idéer til mål med en lokal arbejdstidsaftale

 • Bedre opgaveløsning
 • Bedre tilpasning af personaleressourcer i relation til arbejdsmængden og arbejdsbelastningen
 • Øget indflydelse på egen arbejdstid
 • Øget arbejdsglæde
 • Bedre arbejdsmiljø
 • Bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv
 • Bedre muligheder for kompetenceudvikling
 • Nedbringelse af sygefravær og vikarudgifter
 • En mere attraktiv arbejdsplads
 • Bedre mulighed for teamsamarbejde

Der kan indgås lokale arbejdstidsaftaler for en enkelt arbejdsplads, samlet for en virksomhed eller indenfor det offentlige: for hele det pågældende område i kommunen eller regionen. Du kan som TR kun indgå lokalaftale indenfor dit eget forhandlingsområde. Det vil sige, de kolleger du er blevet valgt af og iblandt. Er du ansat på en privat overenskomst, er det som udgangspunkt dig som TR, der har kompetence til at forhandle den lokal arbejdstidsaftale. Er du ansat på offentlig overenskomst er det oftest fagforeningen, der har forhandlingskompetencen; tjek altså med din  FOA-fagforening før du påbegynder en forhandling.

Læs mere om indhold og krav til lokal arbejdstidsaftale

Opgaver

 • Vær i dialog med kollegerne
 • Vurdér behovet for (gen)forhandling af en lokal arbejdstidsaftale – hvad vil I gerne opnå?
 • Tag initiativ til forhandling, hvis I ønsker at forhandle eller genforhandle en lokal arbejdstidsaftale
 • Tilse at de gældende arbejdstidsaftaler bliver overholdt
 • Kontakt din fagforening ved fortolkningsuenighed
 • Vær i dialog med fagforeningen.