Særligt til tillidsvalgte

Indhold og krav til lokal arbejdstidsaftale

I en lokal arbejdstidsaftale kan den overenskomstaftalte arbejdstidsaftale tilpasses, så den i højere grad passer til arbejdsplads, opgaver og medarbejdernes ønsker. Men hvad skal med i aftalen, og hvad er kravene?

Overenskomstens arbejdstidsaftale kan fraviges helt eller delvist i en lokal arbejdstidsaftale. Det er op til de lokale forhandlingsparterne, hvilke elementer der skal indgå i den lokale aftale.

Elementer der kan indgå i en lokale arbejdstidsaftale:

 • Planlægning af arbejdstid 
  Valg af arbejdstidsmodel, spilleregler for medindflydelse, tidsfrister, balance mellem arbejdsliv og familieliv

 • Ændring af  vagtplanerne 
  Varsling, mulighed for at bytte vagter, tillægsbetaling når der sker ændringer i den planlagte tjeneste

 • Opgørelse af arbejdstid
  Normperiodens længde

 • Overarbejde
  Opgørelse af overarbejde (normperiode), honorering, afvikling (frihed eller betaling)

 • Ubekvemme arbejdstider
  Hvad er ubekvemme arbejdstidspunkter? Honorering, aftale om konvertering af ulempetillæg (årligt tillæg eller tillæg pr. vagt)

 • Arbejdsmiljøforhold
  Hvile- og fridøgnsbestemmelserne, medindflydelse, sammenhæng mellem normering og arbejdskrav, tid til udvikling, pauser ...

 • Evaluering af aftalen
  Tidspunkt og kriterier (fx arbejdsmiljø, medindflydelse, tid til udvikling, ressourceforbrug, kvalitet, fastlæggelse af målemetode)

 • Aftalens opsigelsesbestemmelse 
  3 måneder eller andet efter aftale, genforhandling af aftale

 • Frivilligt ekstraarbejde
  Rammer og honorering

 

Krav til lokale arbejdstidsaftaler

Rammeaftalen om lokale arbejdstidsaftaler opridser grundprincipper for - og krav til de lokale aftaler.

En lokal aftale bygger på 5 grundprincipper:

 1. De lokale parter skal have størst mulig indflydelse på arbejdstidsplanlægningen og arbejdstilrettelæggelsen
 2. Arbejdsmiljøforhold skal indgå
 3. Sammenhæng mellem arbejdsliv, familieliv og produktion
 4. De lokale parter aftaler arbejdstidsbestemmelserne
 5. Aftalerne etableres på den enkelte institution/afdeling så vidt muligt fælles for faggrupperne, hvor dette findes meningsfuldt.

Ledelsen kan ikke ensidigt tromle aftaler igennem. Det skal være en gensidig aftale for at arbejdstidsaftalerne i overenskomsten kan fraviges.

Derudover gælder det:

 • Aftalerne skal overholde gældende arbejdsmiljøregler (Hviletid og fridøgn og 48-timersreglen. Se den kommenterede aftale om hvile-fridøgn)

 • At arbejdstiden skal følge overenskomstens bestemmelser om at den ugentlige arbejdstid højst må udgøre 37 timer i gennemsnit (med mindre andet er aftalt i overenskomsten)

 • At der er mulighed for at aftale højere betalingssatser end efter de centralt aftalte satser - men ikke mindre

 • At de lokale aftaler kan opsiges med et varsel på 3 mdr. medmindre andet aftales

 • Der skal aftales, hvornår aftalen evalueres, fx efter 1 år.