Glimt fra et faggruppelandsmøde

FOA Vests faggrupperepræsentanter fortæller om deres oplevelser fra faggruppelandsmødet

Torben Larsen og Jørn Jensen, portører: 

Faggruppelandsmøde for portører 5. - 6. oktober

Vidensdeling og rigtig god faglig sparring plejer at være nøgleordene, når portører fra hele landet mødes til Faggruppelandsmøde. Dette årsmøde var ingen undtagelse.

Vi var 17 repræsentanter fra de forskellige FOA- afdelinger.

Faggruppelandsmøde-konceptet var denne gang sammensat efter de enkelte faggruppers ønsker. Portørerne har et ønske om mest mulig tid i egen gruppe. Det blev vi tildelt. En rigtig god beslutning, som vi portører var meget tilfredse med.

På dagsordenen fik vi blandt anden en gennemgang og status på Erhvervsuddannelsen for portører. Lige fra aftalens tilblivelse (aftalt i OK-15 aftalen) og den lange ansøgnings vej - med en masse bump - frem til undervisningsministeren og videre til Finansministeriet, hvor sagen ligger nu.

Danske Regioner og FOA har afsat ekstra personaleressourcer for at fremme processen, hvilket viser stor vilje fra begge parter om et positivt resultat. Vi takkede for en opløftende gennemgang.

Når de store streger er tegnet, er det det Faglige Udvalg for Portører og en udvalgt portør fra hver region, der i en ad-hoc gruppe skal hjælpe med at kvalificere uddannelsen.

Det faglige udvalg gennemgik OK-21 forhandlingerne, hvor en fælles serviceoverenskomst, ønsket af Danske Regioner, var udfordringen. Forhandlinger vi som Fagligt Udvalg blev central spiller i, da vi blev “ophævet” til at deltage i stedet for det normale forhandlingsudvalg. Resultatet er kendt: 3F kunne ikke se sig selv i det, så det blev forkastet, og vi fortsætter til stor glæde for portør-Danmark på egen overenskomst. Dennis Christensen gennemgik OK -tallene, hvor de negative reguleringer blev debatteret.

Vi har gennem længere tid haft et ønske om en ensartet praktikvejlederuddannelse.

En praktikvejlederdag var planlagt, men blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte.

Dennis Christensen gennemgik “Arne- ordningen”, og de muligheder, der er for tidlig tilbagetrækning. 

Det var ordene fra et succesfyldt faggruppemøde, hvor “græsrødderne” fik mulighed for at tale faglighed og dele viden og erfaringer med kollegaer.

 

Birthe Riknagel, social- og sundhedsassistent

Efter at have været faggruppe-repræsentant i mange år, først som ssh og de seneste år som ssa var dette års møde noget ganske andet.

I år var vi opdelt efter arbejdsfællesskaber, så jeg var sammen med flere faggrupper, som alle arbejder i hjemmeplejen. Så genkender vi alle, hvad der snakkes om - hverdagen, problematikker og mangel på kolleger.

Vi startede med velkomst af Sektorformand Torben Hollmann. Han fortalte, at hvis sundhedssektoren i Danmark skal bevare sit nuværende niveau, skal hver femte 16-årig søge ind til faget. Det ser sort ud med rekruttering i hele landet, og der bruges mange ufaglærte, som giver et kæmpe problem på arbejdspladserne for de faglærte, som så står alene med medicin mm. Plus det er svært at få dækket alle vagter. Og borgerne mangler genkendeligheden ved fast personale.`` Vi ses i morgen`` er den nye vision.

Torben skulle til møde med Astrid Kragh og snakke om ``Fremtiden med små Teams``.

OK 21. Var ikke god men det bedst mulige.

Der blev synliggjort rekrutterings problemer. "Specialister" skal være praksisnær og ikke sidde ved chefen men blandt kolleger. Der var focus på, at den daglig ledelse skal være nærværende.

Så var der ros til alle FOA-medlemmer. 99% er vaccineret mod Corona.

FOA er en magtfaktor i det Danske sundhedsvæsen, og vi har behov for stærke faglige fællesskaber på arbejdspladserne.

Møde i fagområde Hjemmeplejen. Hvilke Faglige problematikker har vi?

Det var meget det samme mønster overalt - ufaglærte, højt sygefravær, det er dagligdag, at flere planer bliver delt ud på i forvejen fyldte kørelister. Forstyrrelser i fritiden og lange sygemeldinger pga. stress. Sommerferie? Hvad skal vi ikke lave for at alle kan få ferie? Jeg kunne fortælle fra vores område, at vi har en hel klasse på sosu-skolen der kommer fra øst Europa , som vi nu har glæde af i praktikforløb og som fremtidige kolleger.

Sektor næstformand Vinnie havde et PowerPoint. Flere kvalificerede hænder.

Der kommer til at mangle 41.000 sosuer. Der er på landsplan 22% ufaglærte.

Der er stort frafald på uddannelserne?

Og vigtigt - Kommunerne skal gøre sig lækre i forhold til løn til fastansatte.

De nye journalføringsregler Fra Styrelsen for patient sikkerhed sendes til afdelingen.

FOA-gruppernes Kernefaglighed v. Sidsel Vinge.

Fint foredrag der belyste, at det der visiteres til, oftest ender i varig hjælp i stedet for rehabilitering. Hvad kan vi gøre? Hjælpe vores politikere til at se vigtigheden i, at det er os der har den daglige kontakt, der kan se behovet sammen med borgeren.

Tag jeres kernefaglighed seriøst! Livskvalitet – værdig livskvalitet.

Professor Morten Sodemann. Ulighed i sundhed blandt ældre.

Et foredrag der synliggjorde, at geografien er afgørende for helbredet. Og det at have stærke pårørende er afgørende for den hjælp, der gives, og det er ikke i orden.

Vi tager beslutninger ud fra de præmisser, vi har. Det er nemmere at være hård, når man ikke kender personen, vi kender borgerne ikke visitatorerne.

Kompetencerne forsvinder samtidig med, at tiden til den enkelte forsvinder.

Ensomhed er farligere end overvægt. Kommunale papirer er i et sprog, de færreste fatter. Sig stop og anerkend dem, der siger stop. Forskelsbehandling legitimeres ledelsesmæssigt. Alle kan blive sårbare, alle har brug for støtte, børnefattigdom skal afskaffes. Hvordan får vi tid til omsorgen? Snak med politikerne om tid. Vi sparer penge ved at bruge tid. Et lille udpluk fra et spændende foredrag.

Hvordan skal vi forstå ulighed i sundhed. Ved forsker Pernille Tanggaard Andersen.

Hvorfor er der ulighed i et velfærds samfund? Levealderen stiger men ikke som i Norge og Sverige.

Sygdomsbyrden falder jævnt med stigende uddannelse og indtægt. Har vi lige adgang til sundhedsvæsenet? Folk skal behandles forskelligt for at behandles ens.

Foredrag med  direktør Søren Brostrøm,  Sundhedsstyrelsen.

Hvordan gør FOAs faggrupper en forskel? Hvordan får vi lighed i sundhed? Vacciner er lighedsskabende, Oplysning om vaccination mod Covid-19 udkom i 17 forskellige sprog, så der var lighed.

Danmark har en kedelig 1.plads i børnedruk kultur. De lavt uddannede ryger mest. Psykisk syge lever 16 år kortere. Relationen er vigtig for vores helbred, der skal være plads til forskel - det er lig med retfærdighed.

De første 1000 dage i vores liv er de vigtigste for vores sundhed. Mange kloge ord fra Søren Brostrøm og så sagde han også, at han læser alt der kommer fra FOA, godt at vide.

Sidste time blev brugt på Workshops, jeg havde valgt ”Meningsfuld brug af data.” Et spændende emne.

Vi vil gerne dokumentere hvis resultaterne er forbedret. Hvis data er nærværende, og der bliver handlet/ fulgt op på.

Al forbedring er en forandring, men ikke al forandring er en forbedring.

Dette var et udpluk af, hvad jeg fik med mig fra dette års Faggruppe landsmøde. Supergodt tilrettelagt. Der var en rød tråd gennem begge dage.

 

Anne-Marie Davidsen, social- og sundhedshjælper

Faggruppelandsmødet 2021 blev holdt 5. - 6. oktober, hvor vi især havde kerne-faglighed, ulighed i sundhed og nærhed på programmet.

Der er afsat midler til at se på, hvordan vores kompetencer som social- og sundhedshjælpere bruges bedst muligt, for vi udgør ca. 20 % af alt sundhedspersonale. Det handler især om, at det bliver de rette hænder til de rette opgaver. Dette skal også ses i forhold til at rekruttere og fastholde det personale, der er. Det er jo lidt sjovere at gå arbejde, når vi får lov til at udføre de faglige opgaver, vi er uddannet til at varetage - Her kommer kontinuiteten også i spil, da det er en forudsætning for, at fagligheden kommer i spil.

Der arbejdes på, at alle skal kunne sige til borgeren, at ”vi ses i morgen” og være sikker på, at det gør vi rent faktisk også. Flere undersøgelser viser også, at det har rigtig stor betydning for borgerne, at de får en god relation til dem, der kommer i deres hjem og kan få fortrolighed.

Det sidste foredrag var med Søren Brostrøm. Han understregede også, at det er ekstrem vigtigt, at der kommer så få som muligt i det enkelte hjem.

Det var et godt og givtigt landsmøde, som kan bruges i det videre arbejde for, at vi som faggruppe får lov til at udføre alle de kompetencer, vi er uddannet til.

 

Ulla Pedersen, social- og sundhedsassistent 

Faggruppe landsmøde den 5. og 6. oktober 2021

Det er første gang jeg er med på landsmødet, så jeg vidste ikke helt, hvilke forventninger der var, eller hvad man plejer.

Jeg vidste, der var lavet en ny måde at holde det på, hvor faggrupperne blandes og er sammen i forhold til, hvad du er ansat i. Jeg repræsenterede socialpsykiatrien.

Inden havde jeg gjort mig nogle tanker om, hvordan jeg som fagperson kunne give noget, når vi sad i gruppen - erfaringsmæssigt og personligt.

Jeg oplevede to dage, der fløj afsted, gode oplæg, livlig debat i gruppen og det sociale, hvor vi sidder sammen ved måltider – Jeg oplevede, at det virkeligt gav noget.

Når vi var i faggruppen, var der mange, der gerne ville deltage og kom med konstruktive ting, hvor jeg som ansat i socialpsykiatrien både kunne nikke genkendende, men også hvor jeg sad og tænkte, det kan ikke passe, at det foregår. Det var, når der blev talt om vold på arbejdspladsen, hvordan det blev håndteret de forskellige steder, ledelsens part i det psykiske arbejdsmiljø - eller mangel på samme, og de mange ufaglærte, der især er på bosteder med handicap og psykiatri-diagnose på. Blev påvirket af så mange faglærte bare i vores rum var så påvirket af det i hverdagen – hvordan kan det faste personale holde til arbejdsbyrden og ikke undgå forråelse?

Kunne godt lide formatet med, at en fra bestyrelsen sad med og gjorde notater både på det der fungerer, og det der kan blive bedre. Derfor tror jeg på, at der bliver arbejdet videre på vores område i forhold til psykisk arbejdsmiljø, ufaglærte/faglærte og hele debatten om, hvad skal vi finde os i fra ledelsens side, eller hvornår er grænsen nået.

Jeg gik fra hvert møde med den følelse, at jeg er heldig, forstået på den måde, at jeg kommer fra et sted, hvor der ikke er personale udskiftning, synlig ledelse, struktur, supervision fokus på arbejdsmiljøet, ingen vold osv. Alt dette for at udføre kerneopgaven, som er borgerne.

Dag 2 – ulighed i sundhed

Gode oplæg, må her især fremhæve Morten Sodemann og Søren Brostrøm. Deres oplæg var nærværende, relevant og ramte ”spot on” på mange områder. Rart, at en Søren Brostrøm som direktør for Sundhedsstyrelsen fremhævede de mangler, der er indenfor psykiatrien.

Workshops:

Jeg valgte sundhedsfaglig og medicin-sikkerhed på botilbud. Jeg arbejder selv et sted, hvor vi ikke har medicin-administration, dette klarer borgeren selv eller sygeplejersker, der kommer i hjemmet. Så man kan sige, at pt er emnet måske ikke så relevant, men kunne forstille mig på i sigt i forhold til at bruge ressourcer rigtig med de færre hænder, at det kunne komme med de §85 borgere, vi er i berøring med.

Torben Hollmanns oplæg om tirsdagen, vil jeg også fremhæve. Der kom mange pointer og gode eksempler. En synlig formand indenfor social og sundhedssektoren, der fyldte godt i plenum og med sin humor gjorde det spiseligt.

Jeg har efter faggruppelandsmødet fået nye forbindelser, ideer, aha oplevelser og øjnene op for, at der er mange steder på landsplan, hvor det halter. Uden at kunne sammenligne med de andre år har jeg oplevet min faglighed indenfor mit område er vendt, og de erfaringer osv. har jeg nok ikke fået, hvis vi ikke var delt op på denne måde - må også indrømme det for en gangs skyld var rart, at det ikke var ældreplejen der fyldte det hele. Et ønske er mere tid i faggrupperne for at nå lidt dybere.

 

Hanne Jespersen, social- og sundhedshjælper og Helle Saksager, beskæftigelsesvejleder

I år var faggruppelandsmødet bygget anderledes op, end det man plejer. Hvor vi før er blevet delt op i SSA og SSH, blev vi i år delt op i følgende faggrupper:

Somatikken, plejecentre, hjemmeplejen, behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien, handicap, portører og neurofysiologi-assistenter.

Torben Hollmann bød velkommen til et par inspirerende dage, hvor han lagde op til at vi kunne gå fra borgerne med en hilsen om, ”at vi ses i morgen”.

På første del af mødet i fagområderne var der megen dialog om tværfagligheden, autorisation til SSH, kompetencefordeling, uddelegering af opgaver, ufaglærte kontra faglærte. Torben Hollmann besøgte plejecentergruppen,  hvor han fortalte om topmødet på ældreområdet, og hvad det er FOA arbejder med i forhold til dette, bl.a.;

  1. kerneopgaver og faglig kvalitet
  2. kompetenceløft og rekruttering
  3. faglig ledelse i en lærende kultur
  4. kvalitet og tilsyn
  5. visitation tæt på hverdagen
  6. organisering på ældreområdet

Vi havde også en god dialog om kernefaglig på plejecentrene. Dialogen gik meget på, hvad man måtte som SSH og SSA. Her var der dog enighed om, at det var ønskeligt, at der var en ens vejledning for alt fagpersonale i hele Danmark. 

Over middag var et oplæg om de nye journalføringsregler ved Betina Leig Keldorff fra styrelsen for patientsikkerhed.

Næste oplæg var FOA-gruppernes kernefaglighed med konsulent og foredragsholder Sidsel Vinge. Oplægget drejede sig meget om, hvor mange SSH og SSA vi er i dag, og hvordan man ser fremtiden for denne personalegruppe. Hvad er egentlig vores opgaver? Kernefaglighed = værdighed og kerneopgaver.

Anden dagens oplægsholder, Morten Sodemann, var meget inde omkring ulighed i sundhed blandt ældre, og hvordan vi skal forstå uligheden i sundheden. Hvad er grundlæggende for, at vi har den ulighed i sundhedsvæsnet i Danmark. Som Morten Sodemann var inde på, bliver vi alle påvirket af vores livsstil helt fra barndommen. Hvad vores forældre eller vores bedsteforældre er eller gør, smitter af på os som børn, og det forfølger os hele livet og påvirker vores social liv, samt hvis vi bliver syge. Hvor er vi i systemet vedr. skole, uddannelse osv.?

Søren Brostrøm kom med et oplæg om, hvordan FOAs faggrupper gør en forskel for lighed i sundheden. Vaccinen er den største lighed i sundheden, hvis folk ellers vil tage imod den. Det gælder både influenza eller covid-19 vaccinen eller andre vacciner, som landets folk bliver tilbudt. Der er også mange faktorer, som kommer til udtryk i vores sundhed – Det gælder bl.a. uddannelser, meningsfyldt arbejde, fattigdom og levevilkår. Vores indkomst og vores livsstil som for eksempel rygning og alkoholforbrug påvirker vores kultur og er med til at påvirke vores sundhed.

Inden afslutning på dagen var der en lille workshop, hvor vi deltog i emnet ”sårbare ældre” Her gik oplægget ud fra nogle undersøgelser og svar fra ældre på, hvad de syntes var godt og mindre godt ved at få hjemmehjælp. Ud fra oplægget var der dialog i mindre grupper. 

Torben Hollmann takkede af efter et par initiativrige dage hvor vi gik hjem med mange nye indtryk.