G-dage - dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver

Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver muligvis betale op til dine 2 første ledighedsdage (G-dage).

G-dage er en betegnelse for den godtgørelse, din arbejdsgiver skal betale til dig på op til de 2 førstkommende ledighedsdage, efter du er stoppet på dit arbejde, når du er medlem af en a-kasse.

Hvis din arbejdsgiver tilbyder dig fortsat beskæftigelse, efter du er stoppet, skal arbejdsgiveren ikke betale G-dage, hvis du afslår tilbuddet.

For at få G-dage fra arbejdsgiveren er der en række krav, der skal være opfyldt. Dem kan du læse om her. Du kan også få svar på de mest almindelige spørgsmål om G-dage nedenfor. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Hvad er de grundlæggende krav, jeg skal opfylde for at få G-dage?

Du skal være medlem af en a-kasse, når du fratræder din stilling
Din arbejdsgiver har kun pligt til at betale for G-dage, hvis du er medlem af en a-kasse på det tidspunkt, hvor du stopper på dit job. Du behøver dog ikke at have ret til dagpenge for at få G-dage.

Modtager du efterløn, har du også ret til betaling for G-dage, når du stopper med at arbejde.

Du skal være lønmodtager for at få G-dage
Du kan derfor ikke få G-dage efter ophør med drift af selvstændig virksomhed.

Du skal have G-dage, når du afslutter en elevuddannelse, eller hvis du bliver afskediget midt i elevuddannelsen eller under en lønnet uddannelsespraktik, hvis du er medlem af a-kassen, når du ophører i uddannelsen.

Du skal ikke have G-dage, hvis du ophører i et job med løntilskud eller efter et jobrotationsvikariat.

Du skal opfylde et arbejdskrav, for at du kan få G-dage
Du har kun ret til G-dage, hvis du har haft 74 arbejdstimer hos samme arbejdsgiver inden for de sidste 4 uger, inden du blev opsagt. Du behøver dog ikke at have været ansat i hele perioden, hvis blot du opfylder arbejdskravet.

En kommune eller en region betragtes som én arbejdsgiver. Det vil sige, at hvis du arbejder 74 timer i forskellige institutioner inden for samme kommune eller region i de sidste 4 uger op til et arbejdsophør, så skal kommunen eller regionen betale G-dage.

Antallet af dine G-dage afhænger af, hvor længe du har været ansat
Som udgangspunkt, skal din arbejdsgiver betale for dine 2 første ledighedsdage. 

Kan jeg få G-dage, hvis jeg selv er skyld i at blive opsagt?

Nej, hvis afskedigelsen væsentligst er din egen skyld, kan du ikke få G-dage. Arbejdsgiverens skal dog betale G-dage, hvis afskedigelsen skyldes dit sygefravær, medmindre du modtager sygedagpenge på G-dagene.
Du kan heller ikke få G-dage, selvom du har en gyldig grund til at sige op. 

Kan jeg få G-dage, hvis jeg er dag til dag-ansat?

Hvis du er dag til dag-ansat, vil du som udgangspunkt have et arbejdsophør, hver gang du går hjem fra arbejde. Det betyder, at arbejdsgiveren som udgangspunkt skal betale G-dage, hver gang du går hjem fra arbejde, hvis du ellers opfylder betingelserne for at få G-dage. Der er dog en række undtagelser til denne regel. 
Du kan kontakte din lokale a-kasseafdeling, hvis du vil vide mere om G-dage til dag til dag-ansatte.
Kontakt din lokale a-kasseafdeling

Får jeg G-dage, hvis jeg stopper i et vikariat?

Ja, selvom din ansættelse er tidsbegrænset, skal du også have G-dage, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at G-dage?

Får jeg G-dage, hvis jeg arbejder på mine G-dage?

Hvis du arbejder hos en anden arbejdsgiver på G-dagen, bortfalder din ret til G-dage muligvis.
Hvis du arbejder i mindre end 3,7 timer på en G-dag, skal din gamle arbejdsgiver stadigvæk betale for en hel G-dag. Hvis du arbejder mellem 3,7 og 7,4 timer på en G-dag, skal arbejdsgiveren betale for en halv G-dag. Hvis du arbejder i 7,4 timer eller mere på en G-dag, skal din gamle arbejdsgiver ikke betale for G-dagen.

Kan jeg få G-dage, hvis jeg er på efterløn?

Din arbejdsgiver har pligt til at betale G-dage, når du er på efterløn, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at få udbetalt G-dage. Hvis din arbejdsgiver udbetaler G-dage, kan du ikke få efterløn på disse dage. Hvis du ikke får G-dagene udbetalt, kan du i stedet få efterløn for de dage, hvor du skulle have haft G-dage.

Får jeg G-dage, hvis min arbejdsgiver nedsætter min arbejdstid?

Hvis du er fast ansat hos en arbejdsgiver, og bliver din arbejdstid nedsat, skal arbejdsgiveren betale G-dage for den ledighed, der opstår på op til de første 2 dage, efter at din tid er blevet nedsat.

Kan jeg få G-dage, hvis jeg har været i beskæftigelse med offentligt tilskud til lønnen?

Nej. Hvis du ophører efter at have været ansat fx i løntilskud eller i et jobrotationsvikariat, kan du ikke få G-dage. Du kan dog muligvis få dagpenge i stedet for.

Får jeg G-dage, hvis jeg holder ferie eller virksomheden holder ferielukket?

Holder virksomheden kollektivt ferielukket, og er du ikke afskediget, kan du ikke få G-dage i ferieperioden. Bliver du imidlertid afskediget op til en ferielukning, kan du få G-dage efter dit arbejdsophør.

Er du afskediget, og vælger du selv at holde ferie i forlængelse af arbejdsophøret, kan du ikke få G-dage.

Kan jeg få G-dage, hvis jeg får sygedagpenge eller dagpenge under sygdom?

Nej, hvis du får sygedagpenge eller dagpenge under sygdom på en G-dag, bortfalder den.

Får jeg G-dage, hvis jeg skal på kursus efter afskedigelsen?

Hvis du er på kursus på en G-dag, skal din arbejdsgiver stadigvæk betale for G-dage, med mindre der er tale om et kursus i arbejdsforholdet. Det gælder også, selvom kurset giver ret til VEU.

Får jeg G-dage, hvis jeg deltager i arbejdsfordeling?

Arbejdsgiveren skal betale for G-dage pr. anmeldt arbejdsfordeling. Betalingen skal ske for op til de første 2 dage, hvor der ikke arbejdes under arbejdsfordelingen. Hvis arbejdsfordelingen er planlagt med 1 uges arbejde og 1 uges fri, skal arbejdsgiveren betale op til 2 G-dage i den første friuge.

Forlænges arbejdsfordelingen, og kræver forlængelsen godkendelse af Det Regionale Beskæftigelsesråd, så skal der igen betales for G-dage.

Kan jeg få G-dage, hvis jeg er stoppet på arbejdet pga. konkurs, strejke, lockout eller force majeure?

Arbejdsgiveren skal ikke betale G-dage, hvis du er stoppet med at arbejde som en direkte eller indirekte følge af en strejke eller lockout på virksomheden eller på en anden virksomhed.

Arbejdsgiveren skal ikke betale for G-dage, hvis virksomheden er gået konkurs eller i betalingsstandsning. Arbejdsgiveren skal heller ikke betale G-dage, hvis årsagen til ophøret skyldes force majeure.

Kan jeg få G-dage, hvis jeg er tjenestemand og overgår til rådighedsløn

Nej, du kan ikke få G-dage.

Hvor mange penge kan jeg få?

Hvor meget du kan få, kommer an på, hvor længe du har været ansat, og i hvilket omfang du er ledig på din 1. eller 2. ledighedsdag. Hvis du er ledig i mere end 4 timer, får du en hel G-dag. Er du ledig i 4 timer eller herunder, får du kun en halv G-dag. En G-dag svarer altid til fuldtidssatsen for dagpenge. En halv G-dag svarer til halvdelen af satsen.

Se de aktuelle G-dagssatser

Hvor mange gange skal den samme arbejdsgiver betale G-dage?

Arbejdsgiveren skal maksimalt betale dagpengegodtgørelse 16 gange til samme lønmodtager inden for ét kalenderår. Heri medregnes betaling for såvel hele som halve G-dage.

Hvis arbejdsgiveren i et kalenderår fx har betalt for en hel og to halve G-dage, har arbejdsgiveren betalt for tre af de maksimalt 16 G-dage.

Hvornår får jeg mine G-dage, og hvad hvis jeg ikke får dem?

Din arbejdsgiver kan senest 14 dage, efter du er stoppet bede dig om at give en erklæring på tro og love om, at du ikke har været i fuldtidsarbejde, har fået sygedagpenge, dagpenge under sygdom eller har holdt ferie på G-dagene.

Din ret til at få G-dage falder bort, hvis din arbejdsgiver ikke har modtaget erklæringen fra dig, senest 14 dage efter, at du har modtaget erklæringen. Arbejdsgiveren skal betale for G-dagene snarest muligt – dog senest ved 2. lønudbetaling, efter du er stoppet på arbejdet eller efter, at han har modtaget din erklæring på tro og love.

Hvis din arbejdsgiver af en eller anden grund ikke betaler dig dine G-dage, kan vi i a-kassen hjælpe dig med at få dem udbetalt, hvis du beder os om det. Hvis du giver afkald på dine G-dage, kan du ikke få dagpenge i stedet for. Hvis du er på efterløn, kan du dog godt modtage efterløn på de dage, hvor du giver afkald på dine G-dage.

Din lønseddel
Det skal stå på din lønseddel, at du har fået G-dage. Oplysningen kan gives ved fx at angive beløbets størrelse. Det skal herefter fremgå, hvor mange gange arbejdsgiveren har betalt for G-dage til lønmodtageren i kalenderåret. Skal din arbejdsgiver ikke betale for G-dage, fordi du har fået betaling for G-dage 16 gange i kalenderåret, skal din arbejdsgiver give dig besked om dette.