Selvstændig

Er det selvstændig virksomhed, hvis jeg sælger mine malerier på et loppemarked, eller er det blot en hobby?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din hobby kan betragtes som selvstændig virksomhed, er det en god ide at tage en snak med os, så vi kan give dig råd og vejledning i forhold til de særlige regler, der gælder, når man er selvstændig.

Læs her, hvis du arbejder som selvstændig eller overvejer det

Hvornår er det selvstændig virksomhed, og hvornår er det bare min hobby?

Det er en hobby, hvis det, du fremstiller, er til egen glæde og gavn. Begynder du at sælge af dine produkter, vil det, i forhold til dagpenge, for det meste betragtes som selvstændig virksomhed.

Hvis du har en hjemmeside, kan det betyde, at vi vurderer, at du driver en selvstændig virksomhed. Hvis du sælger kunst, kan det betragtes som en selvstændig virksomhed.

Det er vigtigt, at du kontakter din lokale a-kasse og lader os vejlede dig, allerede når du begynder at overveje mulighederne for virksomhed.

Må jeg arbejde i min ægtefælles selvstændige virksomhed?


Hvis du arbejder i din ægtefælles selvstændige virksomhed, vil du i mange tilfælde også blive betragtet som selvstændig. Hvis der er færre end 20 fuldtidsansatte i virksomheden, vil du altid blive betragtet som selvstændig. Det samme er tilfældet, hvis du har en overordnet stilling i virksomheden, eller hvis du har løn- eller ansættelsesvilkår, der afviger fra de vilkår, der gælder for sammenligneligt arbejde.

Du vil omvendt ikke blive betragtet som selvstændig, hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, og hvis virksomheden har mindst 20 fuldtidsansatte, hvis du er ansat på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, og hvis du ikke har en overordnet stilling i virksomheden.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betragtes som selvstændig, kan du få hjælp i din lokale a-kasseafdeling.


Find din lokale a-kasse


Hvad gør jeg, hvis jeg stopper med min bibeskæftigelse som selvstændig?

Hvis du ophører med din selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse, skal du til a-kassen på tro og love erklære, at virksomheden er lukket eller solgt til andre end din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Hvis du er momsregisteret, skal du dokumentere, at du er blevet afmeldt momsregisteret.

Hvis du ejer virksomheden med din ægtefælle
Hvis du ejer virksomheden sammen med din ægtefælle, skal du og din ægtefælle på tro og love erklære, at du er udtrådt af virksomheden og ikke længere beskattet som medarbejdende ægtefælle, hvis virksomheden videreføres.

Det er først, når dit lokale a-kassekontor modtager papirerne, at du vil være ophørt.

Selvstændig privat dagplejer: Hvad skal jeg være opmærksom på?

Som privat dagplejer er der en række ting, du skal være opmærksom på. Vi har samlet de vigtige informationer til dig på denne side.

Kan jeg få dagpenge samtidig med, at jeg driver min virksomhed?

Ja, i nogle tilfælde kan vi i a-kassen træffe afgørelse om, at du har ret til dagpenge, samtidig med at du driver selvstændig virksomhed. Men kun hvis der er tale om en bibeskæftigelse.

Men før vi kan udbetale supplerende dagpenge, skal du:

 • opfylde alle andre regler for ret til dagpenge
 • være til rådighed for arbejdsmarkedet
 • være aktivt jobsøgende
 • som fuldtidsforsikret kunne overtage fuldtidsarbejde arbejde med dags varsel
 • som deltidsforsikret kunne overtage arbejde på op til 30 timer om ugen med dags varsel.


Arbejdet i virksomheden skal altid kunne udføre uden for normal arbejdstid og du skal oplyse om virksomhedens art, omfang og andet for at kunne dokumentere, at du kan udføre dit arbejde ved selvstændig bibeskæftigelse, uden for normal arbejdstid.

Kan du ikke opfylde disse betingelser, har du ikke ret til dagpenge.

Begrænset ret til dagpenge (bibeskæftigede)
Når du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, er der dog en begrænset dagpengeret på 78 uger (se dog de få undtagelser under punktet 'Kan jeg få dagpenge længere end 78 uger?'). Når du har opbrugt de 78 uger med supplerende dagpenge, kan du få en ny periode, hvis du har haft lønarbejde eller har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i 26 uger. Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du have arbejdet 962 timer inden for en periode 78 uger. Hvis du er deltidsforsikret, skal du have arbejdet 629 timer inden for 78 uger.

Ret til dagpenge (fuldtidsbeskæftigede)
Hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du være endeligt ophørt med virksomheden for at få dagpenge. Fra du ophører og har tilmeldt din jobcenteret, vil der normalt være en periode på 3 uger (karensperiode), inden du kan modtage dagpenge. Vi kan hjælpe dig med det praktiske, så henvend dig i din lokale a-kasse allerede, når du begynder at tænke på ophør og dagpenge.

Læs mere: Ret til dagpenge

Er der tilfælde, hvor jeg kan få dagpenge i mere end 78 uger?

Ja, der enkelte undtagelser til den begrænsede dagpengeret på 78 uger. Du vil så i stedet få 104 uger svarende til 2 år.

Hvis du er fritidslandmand kan du undtages, hvis du opfylder samtlige nedenstående betingelser:

 • Du har bopæl på landbruget
 • Du har drevet landbruget, før du blev ledig
 • Du udvider ikke landbruget under din ledighed
 • Du dyrker ikke andet end korn, frøafgrøder, grovfoder og kartofler
 • Du har kun husdyrhold, som for det meste er til eget forbrug
 • Du har ikke ansat arbejdskraft
 • Du kan drive deltidslandbruget uden for normal arbejdstid
 • Du står til rådighed for arbejdsmarkedet


Følgende har også mulighed for at få dagpenge udover de 78 uger, hvis du er:

 • fritidsfisker og dit personlige arbejde med fiskeriet er meget begrænset
 • biavler med højst har 15 bistader
 • ejer af en udlejningsejendom, hvis ejendommen kun har op til 10 lejemål
 • ejer af en fredskov, hvis den ligger på din faste bopæl eller fritidsbopæl og er på højst 5 hektar
 • ejer af en vindmølle og eget solcelleanlæg, hvis dit arbejde herved er helt ubetydeligt.

Selvom du er undtaget for 78-ugersreglen, skal du skrive de timer, som du bruger på at drive virksomheden, på dit dagpengekort. Hvis der sker ændringer i din virksomhed, skal du altid kontakte os.

Hvad skal jeg skrive på mit dagpengekort?

Du skal oplyse alle arbejdstimer i virksomheden på dagpengekortet. Du skal medregne de timer, som du bruger på administration, transport, indkøb, markedsføring mm. Og også den tid du bruger i weekenden og på helligdage.

Hvis du har animalsk produktion som del at din virksomhed, skal du altid skrive mindst ½ time om dagen på dagpengekortet, alle ugens 7 dage. Bruger du mere end ½ time om dagen til pasning at dine dyr, skal du skrive det brugte timetal på dag pengekortet.

De arbejdstimer, som du har ved din selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse, bliver trukket i dine dagpenge.

 

Kan jeg få ret til dagpenge på baggrund af mit arbejde som selvstændig?

For at få ret til dagpenge skal du have arbejdet i 1924 timer inden for 3 år. Men det er kun selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, der regnes med. Man medregner 37 timer pr. uge.

Kan jeg få dagpenge fra første ledighedsdag?

Nej, du kan først få dagpenge 3 uger efter den dato, hvor vi har godkendt dit ophør med din selvstændige virksomhed. Er du gået konkurs eller ophører du efter tvangsauktion, kan du få dagpenge en uge efter datoen.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg er selvstændig og vil på efterløn?

Hvis du i efterlønsperioden ønsker at starte eller fortsætte med at drive en selvstændig virksomhed, skal du først søge os om tilladelse til det.
Reglerne er lavet for at undgå, at arbejdsløshedsforsikringssystemet kommer til at virke som en indirekte erhvervsstøtte. De er derfor meget restriktive, så det kan være meget svært at få tilladelse.

Læs mere om selvstændig virksomhed og efterløn


Kan jeg være medlem af FOAs A-kasse som selvstændig?

Du kan godt være medlem af FOAs A-kasse som selvstændig, hvis din selvstændige virksomhed er inden for FOAs område. Det er inden for FOAs område, hvis du fx er selvstændig privat dagplejer.

Under FOAs 4 sektorer, kan du se en oversigt over faggrupperne i FOA.

Social-Sundhed

Pædagogisk

Kost-Service

Teknik-Service


Er din selvstændige virksomhed kun din bibeskæftigelse, kan du altid være medlem hos os.