Penge i sylteglas med etikette med ordet "Efterløn"

Selvstændig virksomhed og efterløn

Det at gå på efterløn kan give tid og lyst til at afprøve nye spændende aktiviteter som fx at starte en lille selvstændig virksomhed. Men det er vigtigt, at du kontakter os først, så du ikke risikerer at miste penge på det.

Hvis du i efterlønsperioden ønsker at starte eller fortsætte med at drive en selvstændig virksomhed, skal du først søge os om tilladelse til det.
Reglerne er lavet for at undgå, at arbejdsløshedsforsikringssystemet kommer til at virke som en indirekte erhvervsstøtte. De er derfor meget restriktive, så det kan være meget svært at få tilladelse.

Søg i god tid
For at kunne vurdere om du opfylder betingelserne for at få tilladelse, skal vi bruge en del oplysninger fra dig. Endvidere kan vi tidligst give dig tilladelse fra den dag, vi modtager din ansøgning. Vi har ikke mulighed for at give tilladelse med tilbagevirkende kraft. Vi anbefaler derfor, at du søger tilladelse i rigtig god tid. Du kan søge helt op til 6 måneder før, du vil på efterløn.


Udfyld 'Ansøgning om efterløn' (AR 284 ) - pdf

Udfyld 'Supplerende oplysninger om selvstændig virksomhed' - pdf

Spørgsmål og svar

Hvad er selvstændig virksomhed?

Det er ikke altid indlysende, hvornår en aktivitet er selvstændig virksomhed eller hobby, formuepleje eller lønarbejde.
Eksempelvis driver du i arbejdsløshedslovens forstand ofte selvstændig virksomhed, hvis du:

  • ejer en vindmølle og sælger strøm eller er med i bestyrelsen i et vindmøllelaug
  • er fritidsfisker og sælger noget af fangsten
  • ejer en lejlighed eller en ejendom, der udlejes
  • ejer og driver landbrug
  • arbejder som freelancer eller musiker
  • ejer en andel af en virksomhed, som du også arbejder i
  • arbejder i din ægtefælles virksomhed.

Du skal også anses om selvstændig, hvis du udstiller kunstværker på en salgsudstilling eller håndarbejde på et loppemarked – uanset om du sælger noget eller ej.
Kontakt os altid, hvis du er i tvivl om den aktivitet, du udfører, kan falde under begrebet selvstændig virksomhed i arbejdsløshedslovens forstand.

Hvad skal man som selvstændig (hovedbeskæftigelse) være opmærksom på?

Hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du normalt overflyttes til en af de a-kasser, der optager selvstændige. Det gælder dog ikke, hvis aktiviteterne falder inden for vores fagområder, fx privat dagplejer eller rengøringsfirma.

Der gælder særlige regler, hvis du vil fortsætte med virksomheden i mindre omfang i efterlønsperioden. De særlige regler er ikke beskrevet her. Kontakt os, hvis det er tilfældet.

Hvad skal man som selvstændig (bibeskæftigelse) være opmærksom på?

Hvis du vil fortsætte med en selvstændig virksomhed, der ikke har været dit hovederhverv, eller hvis du vil starte vedvarende selvstændigt bierhverv, skal du søge om tilladelse efter 400-timersordningen. Det betyder, at du skal kunne sandsynliggøre, at alt arbejde i virksomheden kan holdes inden for 400 timer om året. Det gælder også eventuelle medhjælperes arbejde. Desuden må virksomhedens såkaldte ”dækningsbidrag 1” højst være 79.048 kr. pr. regnskabsår (2018).

Hvis du driver et interessentskab (I/S), er det kun dit personlige arbejde og din andel af virksomhedens dækningsbidrag 1, der skal holdes inden for rammerne.

400-timersgrænsen
Det er normalt timebegrænsningen, der gør det svært at få tilladelse. Reglerne kræver, at der er ”en ydre afgrænsning”, der gør, at time- og indtægtsgrænsen ikke kan overskrides. Det er desværre ikke nok, at du erklærer, at du vil undlade at arbejde mere end 400 timer.

Har din arbejdstid i virksomheden været på mere end 400 timer pr. år, før du gik på efterløn, skal du sandsynliggøre din nedsatte arbejdstid. Det kan fx ske ved salg eller bortforpagtning af en del af virksomheden, indskrænkning af åbningstider eller lignende.

Dækningsbidrag 1
Dækningsbidrag 1 er virksomhedens nettoomsætning minus vareforbrug. Vareforbruget består alene af udgifter, der varierer i forhold til din omsætning.
Hvis du tidligere har drevet virksomheden som din bibeskæftigelse, skal virksomhedens dækningsbidrag 1 ved ansøgningen attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Var omsætningen over den tilladte grænse, før du gik på efterløn, skal du sandsynliggøre at den fremover kan holdes under grænsen.

Går du på efterløn midt i et regnskabsår, og grænsen for dækningsbidrag 1 ikke kan holdes i overgangsåret, kan du søge om forhøjet dækningsbidrag 1. Du skal søge, før du går på efterløn.

Hvis du får tilladelse til at udføre selvstændig virksomhed
Får du tilladelse til at udføre selvstændig virksomhed, skal du udfylde et særligt efterlønskort, AR 297, og du skal hvert år udfylde et årsskema, AR 225, med oplysninger om dækningsbidrag 1. Årsskemaet skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Dette krav kan virke urimeligt, hvis du intet tjener eller kun tjener lidt. Men kravet gælder desværre alle former for virksomhed. Hvis din virksomhed ændrer sig, efter du har fået tilladelsen, skal du kontakte os.


Læs Pensionsstyrelsens netpublikation: 'Efterløn - for og imod tilladelse til selvstændig virksomhed'

Efterlønskort (AR 297)

Årsskema (AR 225)

Må jeg udføre en enkeltstående opgave som selvstændig?

Hvis du udfører en enkeltstående opgave, hvor du fx bliver lønnet efter regning eller afregner moms, vil du som udgangspunkt blive anset for at være selvstændig erhvervsdrivende. Søg os om tilladelse til at udføre arbejdet, inden du siger ja.

Du skal kunne udføre opgaven inden for 400 timer, og den må ikke vare længere end 6 måneder. Der er ingen begrænsninger for, hvad du må tjene.

Hvis længere end 6 måneder
Hvis opgaven varer mere end 6 måneder, er opgaven ikke enkeltstående. Foretager du dig noget, der kan anses for at være etablering af en vedvarende selvstændig virksomhed, fx annoncerer, indretter lokaler eller lignende, er opgaven heller ikke enkeltstående.

Hvis du får tilladelse til at udføre selvstændig virksomhed
Får du tilladelse til at udføre selvstændig virksomhed, skal du udfylde et særligt efterlønskort, AR 297.

Hvordan skal jeg trække arbejdet fra i efterlønnen?

Alle de timer, som du selv bruger på virksomheden, skal trækkes fra i efterlønnen - uanset om du tjener lidt eller meget på driften. Du skal derfor oplyse al den tid, du bruger, fx opsøgende arbejde, regnskab, transport, rengøring og vedligeholdelse af lokaler, bestilling af håndværkere, møder med revisor mv.

Du skal også oplyse eventuelle medhjælperes tidsforbrug - medmindre firmaet er et interessantskab (I/S). Timerne skal ikke trækkes fra i din efterløn, men skal regnes med til de 400 timer.