Penge i sylteglas med etikette med ordet "Efterløn"

Selvstændig virksomhed og efterløn

Det at gå på efterløn kan give tid og lyst til at afprøve nye spændende aktiviteter som fx at starte en lille selvstændig virksomhed. Men det er vigtigt, at du kontakter os først, så du ikke risikerer at miste penge på det.

Hvis du ønsker at starte eller fortsætte med at drive en selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, skal du først søge os om tilladelse til det.
Reglerne er lavet for at undgå, at arbejdsløshedsforsikringssystemet kommer til at virke som en indirekte erhvervsstøtte. De er derfor meget restriktive, så det kan være meget svært at få tilladelse.

Søg i god tid
For at kunne vurdere om du opfylder betingelserne for at få tilladelse, skal vi bruge en del oplysninger fra dig. Vi kan tidligst give dig tilladelsen fra den dag, hvor vi modtager din ansøgning. Vi har ikke mulighed for at give tilladelse med tilbagevirkende kraft. Vi anbefaler derfor, at du søger tilladelse i rigtig god tid, inden du ønsker at gå på efterløn eller opstarte virksomheden (gerne 6 måneder før).

Du søger om tilladelse til at drive din selvstændige virksomhed i efterlønsperioden på:

Ansøgning om drift af selvstændig virksomhed

Hvis du ikke allerede er på efterløn, skal du også udfylde en ansøgning om efterløn.


Udfyld ansøgning om efterløn

Spørgsmål og svar

Hvad er selvstændig virksomhed?

Hvornår kan jeg få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden?

Hvis du vil starte eller fortsætte med en selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, skal du søge tilladelse til det. For at få tilladelsen skal du sandsynliggøre, at alt arbejde i virksomheden kan holdes inden for 400 timer om året. Det gælder også eventuelle medhjælperes arbejde. Desuden må virksomhedens såkaldte ”dækningsbidrag 1” højst være 84.894 kr. pr. regnskabsår (2022).

Hvis du driver et interessentskab (I/S), er det kun dit personlige arbejde og din andel af virksomhedens dækningsbidrag 1, der skal holdes inden for rammerne.

400-timersgrænsen
Det er normalt timebegrænsningen, der gør det svært at få tilladelse. Reglerne kræver, at der er ”en ydre afgrænsning”, der gør, at timegrænsen ikke kan overskrides. Det er desværre ikke nok, at du erklærer, at du vil undlade at arbejde mere end 400 timer.

Har din arbejdstid i virksomheden været på mere end 400 timer pr. år, før du gik på efterløn, skal du sandsynliggøre din nedsatte arbejdstid. Det kan fx ske ved salg eller bortforpagtning af en del af virksomheden, indskrænkning af åbningstider eller lignende.

Dækningsbidrag 1
Virksomhedens dækningsbidrag 1 må højst være 84.894 kr. pr. regnskabsår (2022).

Dækningsbidrag 1 er virksomhedens nettoomsætning minus vareforbrug. Vareforbruget består alene af udgifter, der varierer i forhold til din omsætning.

Hvis du har drevet virksomheden inden overgangen til efterløn, skal virksomhedens dækningsbidrag 1 ved ansøgningen attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Var omsætningen over den tilladte grænse, før du gik på efterløn, skal du sandsynliggøre at den fremover kan holdes under grænsen.

Går du på efterløn midt i et regnskabsår, og kan grænsen for dækningsbidrag 1 ikke holdes under beløbsgrænsen i overgangsåret, kan du søge om få det forhøjet. Du skal søge, før du går på efterløn.

Hvis du får tilladelse til at udføre selvstændig virksomhed
Får du tilladelse til at udføre selvstændig virksomhed, skal du udfylde et særligt efterlønskort, AR 297.

Ved udløbet af hvert regnskabsår skal du udfylde et årsskema, AR 225, med oplysninger om dækningsbidrag 1. Årsskemaet skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Det gælder, selv om du intet har tjent, eller du har tjent meget lidt. De udgifter, som er forbundet med at få skemaet attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor, skal du selv betale.

Hvis din virksomhed ændrer sig, efter du har fået tilladelsen, skal du kontakte os.


Efterlønskort og selvstændig virksomhed (AR 297)

Årsskema (AR 225)

Må jeg udføre en enkeltstående opgave som selvstændig?

Hvis du vil udføre en enkeltstående opgave, der har karakter af selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, skal du søge om tilladelse til at udføre arbejdet, inden du begynder på opgaven. Du skal kunne udføre opgaven inden for 400 timer, og den må ikke vare længere end 6 måneder. Der er ingen begrænsninger for, hvad du må tjene.

Bemærk, at opgaven ikke anses for at være enkeltstående, hvis den strækker sig over mere end 6 måneder, eller hvis du fx annoncerer, køber driftsmidler, indretter lokaler til brug for erhvervsudøvelse eller foretager andet til etablering af vedvarende selvstændig virksomhed. Er det tilfældet, skal du i stedet søge om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden. Gå til spørgsmålet 'Hvornår kan jeg få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden'.


Hvis du får tilladelse til at udføre opgaven
Får du tilladelse til at udføre opgaven, skal du udfylde et særligt efterlønskort, AR 297. Du skal skrive alle timer på efterlønskortet, som du bruger på opgaven. Du skal også oplyse den tid, som du fx bruger på regnskab, transport, rengøring og møder. Alt tidsforbrug på opgaven skal modregnes i efterlønnen - uanset hvor stor din fortjeneste er.

Efterlønskort og selvstændig virksomhed (AR297)

Hvordan skal jeg trække arbejdet fra i efterlønnen?

Alle de timer, som du selv bruger på virksomheden, skal modregnes i efterlønnen - uanset om du tjener lidt eller meget på driften. Du skal derfor oplyse al den tid, du bruger, fx opsøgende arbejde, regnskab, transport, rengøring og vedligeholdelse af lokaler, bestilling af håndværkere og møder med revisor.

Du skal også oplyse eventuelle medhjælperes tidsforbrug - medmindre firmaet er et interessentskab (I/S). Medhjælpernes timer skal ikke trækkes fra i din efterløn, men skal regnes med til de 400 timer.

 

Må jeg arbejde i min ægtefælles virksomhed?


Du må ikke arbejde i din ægtefælles selvstændige virksomhed i efterlønsperioden. Det gælder uanset, om du er ansat som lønmodtager i virksomheden eller du er medarbejdende ægtefælle.

Du vil godt kunne få tilladelse til at arbejde i en virksomhed, som du ejer sammen med din ægtefælle, hvis virksomheden kan opfylde betingelserne for det. Det vil blandt andet sige, at dit og din ægtefælles tidsforbrug i virksomheden ikke må overstige 400 timer om året til sammen.