Lønpolitik for PMF Fyn

1. Formål

Overordnet formål for PMF Fyns lønpolitiske arbejde:

 • at pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælperne som gruppe og det enkelte medlem opnår den højest mulige løn i en solidarisk lønudvikling
 • at processerne og resultaterne tager udgangspunkt i PMF Fyns vedtægter og værdier: fællesskabets styrke, medlemmernes faglighed og medlemmerne i centrum

I PMF Fyn ser vi følgende forudsætninger for at opnå vores mål:

 • at vi benytter enhver lejlighed til at påvirke arbejdsgiverne til at anerkende vore medlemmers betydning på arbejdspladsen og tage medansvar for deres lokale lønudvikling
 • at vi arbejder for, at alle medlemmer får del i de decentrale lønmidler, og at ingen af vores medlemmer forbliver på grundløn og centrale tillæg
 • at vi fortsat arbejder for, at de historisk centralt afsatte midler, vores andel af lokalt afsatte midler og tilbageløbsmidler fastholdes til vores faggruppe
 • at vi uddanner vores tillidsrepræsentanter bedst muligt til at være dem, der udtager mandat, beregner, påvirker og forhandler med arbejdsgiverne
 • at vi insisterer på, at det er legalt at genbruge og forhøje eksisterende tillæg, ligesom det i sig selv er argument nok for mere i løn, at et medlem har et for lavt lønniveau
 • at vi for at sikre det bedst mulige udgangspunkt for lønindplacering kontakter alle nyansatte
 • at vi sammen med vores tillidsrepræsentanter skaber en fælles kultur, hvor vi ikke lader os nøje
 • at vi over for vores medlemmer er synlige i vores bestræbelser på at sikre dem den bedst mulige løn og inddragelse i processen

PMF Fyns medlemmer har indflydelse på og godkender lønpolitikken.

Kvalifikations- og funktionsløn

Vores medlemmers faglighed skal anerkendes igennem løn. Derfor prioriterer vi altid løn for faglige kompetencer over personlige kompetencer.

I PMF Fyn arbejder vi for, at vores medlemmer sikres varig løn ved:

 • at kvalifikationsløn altid prioriteres over funktionsløn
 • at funktionsløn, når det er muligt, konverteres til kvalifikationsløn
 • at engangstillæg ikke står alene og ikke står i vejen for varig løn

Vores udgangspunkt er, at alle tillæg skal være pensionsgivende.

Resultatløn

Resultatløn kan kun aftales efter en behandling og godkendelse i PMF Fyns bestyrelse.

Forhandlingsniveau og mandat

Tillæg, der er relevante på flere arbejdspladser i en kommune, bør forsøges sikret i forhåndsaftaler. Forhåndsaftaler forhandles af PMF Fyn og den lokale fællestillidsrepræsentant med mandat fra de lokale tillidsrepræsentanter.

Øvrig lokal løn forhandles og aftales så tæt på den enkelte arbejdsplads som muligt.

PMF Fyn uddanner, understøtter og motiverer de lokale tillidsrepræsentanter til at påtage sig forhandlingsopgaven, så lønnen forhandles, der hvor kendskabet til det enkelte medlem er størst. Der, hvor der ikke er en lokal tillidsrepræsentant med forhandlingskompetence, sikrer PMF Fyn, at der forhandles.

PMF Fyns medlemmer på arbejdspladsen sikres indflydelse på forhandlerens mandat i forhold til forhandlingsoplæg og resultat.

Lønforhandlinger ved nyansættelser

Lønnen ved nyansættelser på månedsløn skal så vidt muligt aftales, inden den nyansatte tiltræder stillingen. Det er arbejdsgivers ansvar, at tillidsrepræsentanten modtager de nødvendige oplysninger og har den nødvendige og tilstrækkelige tid til at forhandle den rigtige løn forud for ansættelse. PMF Fyn vil rejse de sager, det kræver, at få arbejdsgiverne til at leve op til deres ansvar. Den, der har aftalekompetencen på PMF Fyns vegne, har ansvaret for, at den nyansatte involveres. Det er PMF Fyns holdning, at der som udgangspunkt ikke indgås aftaler om individuel løn, uden at der er talt med den nyansatte.