Fagligt valgtes løn

Oversigt over bestyrelsens beslutninger i forbindelse med ansatte valgtes løn

25. januar 2005

Fusionen mellem Pædagogisk Medhjælperforbund og Forbundet for Offentlige Ansatte er en realitet, og det er ikke længere kongressen, der beslutter lønningerne for de valgte i afdelingerne eller for den sags skyld det samlede kontingent. Det er nu suverænt en afdelingsbeslutning at fastlægge de lokale lønninger og kontingenter.

Oktober 2005

Startlønnen fastlægges til skalatrin 32

Efter 2 års erfaring tillægges 6 løntrin

Efter yderligere 2 års erfaring tillægges yderligere 6 løntrin

Der aftales et formandstillæg på 3 løntrin

Pensionsprocenten fastlægges til 12,5%

Løn og pension reguleres i generalforsamlingsperioden med de for det kommunale arbejdsmarked aftalte reguleringer.

De lønnede generalforsamlingsvalgte kan ikke oppebære ekstra indkomster i form af honorarer m.v. fra lønnede hverv, der knytter sig til tillidshvervet.

2008

I forbindelse med OK-forliget i 2008, besluttede bestyrelsen at lønnen ikke længere skulle tage udgangspunkt i overenskomstens lønstigninger og dermed ikke i medlemmernes løn og lønudvikling. Begrundelse var, at procentvise lønstigninger, der blev aftalt i OK15-forliget, ville give nogle ret voldsomme lønstigninger på kontoret.

Det blev besluttet:

At lønnes skulle behandles årligt af bestyrelsen

At der altid ville være en objektiv vurdering af formandens kvalifikationer og løn

At lønnen for fagligt valgte stiger efter henholdsvis 2 og 4 år Lønnen blev aftalt til:
37 – 43 – 48 + et formandstillæg på ca. 24.000 (svarende til løntrin 49)

Lønnen fremskrives og reguleres efter de generelle lønstigninger i KTO-forligene.

Lønnen behandles i bestyrelsen en gang om året.

August 2013

1 gang om året kommer kontoret med en kollektiv indstilling til lønpolitikken, som behandles i bestyrelsen.

Bestyrelsen (minus faglige valgte og ansatte som følger de faglig valgtes lønudvikling) = lønudvalg.

Bestyrelsen kan også komme med indstillinger.

Bestyrelsen beslutter ud fra en flertalsbeslutning. Lønudvalget vælger en ordstyrer og en referent.

September 2013

Bestyrelsen besluttede at pensionsprocenten pr. 1. januar 2014 steg fra 12,5 til 13%

2014

Ingen nye beslutninger – bestyrelsen fandt det vigtigt, at de valgte på kontoret, følger medlemmernes pensionsudvikling.

2015

På mødet blev følgende proces aftalt:

 • Kontoret laver en skriftlig indstilling til bestyrelsens forhandling af lønnen

  for de fagligt valgte på kontoret.

 • Indstillingen bliver fremlagt på bestyrelsesmødet i august måned.
 • Uden at fagligt valgte og ansatte er til stede, behandler bestyrelsen

  kontorets indstilling og kan selv komme med nye forslag.

 • Bestyrelsen meddeler deres beslutning til de fagligt valgte på kontoret.
 • Punktet evalueres på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede efterfølgende:

 • 15 % i pension pr. 1. 1. 2016
 • 500 kr. om måneden i lønforhøjelse pr. 1.1.2016 (beløbet er i nutids kroner, men reguleres med de generelle lønstigninger, beløbet svarer der med til 379,42 i 31.3.2000 niveau)
 • At pr. 1. 5. 2016 er d. 24. og 31. december betalte fridage i forhold til, at kontoret er lukket. Det er ikke muligt at få de 2 dage udbetalt/overført. Dagene kan heller ikke flyttes til andre dage i kalenderåret.

2016

Der var ikke enighed i bestyrelsen om lønsammensætningen, så til forhandlingen i 2017 vil bestyrelsen gerne bede om, at der udarbejdes en lønhistorik på aktive beslutninger, som bestyrelsen skal bruge ved kommende løndrøftelser. Udover det skal der laves en beregning af lønfremskrivningen, der går 3 år tilbage.

2017

Nuværende lønniveau fastholdes

2018

Nuværende lønniveau fastholdes

2019

Funktionstillæg ved ekstraordinært fravær

Et pensionsgivende tillæg på kr. 1.000 (31.3.2000 niveau) pr. måned ved en eller flere kollegers ekstraordinære fravær.

2020

Nuværende lønniveau fastholdes

2021

Pensionsgivende tillæg på kr. 300,00 (31.3.2000 niveau)

1. fridag dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Dagen kan ikke byttes til andre dage.

2022

Nuværende lønniveau fastholdes

Det besluttes at ”løn for fagligt valgte på kontoret”, fremadrettet behandles af bestyrelsen på bestyrelseskonferencens 1. dag, med evaluering på 2. dagen.

2023

Formandstillæg på 700 kr. om måneden (00 Niveau) som er et Frank-tillæg, tillægget er pensionsgivende. Tillægget er til nuværende formand, ved et evt. formandsskifte skal der foretages en ny forhandling.

Erfaringstillæg på 300 kr. om måneden (00 niveau) som gives efter 6 år til nuværende og fremtidige valgte, tillægget er pensionsgivende.

Begge tillæg er med virkning pr. 1/4-2023.