Vedtægter for PMF Fyn

Navn og område

§ 1. Afdelingens navn er PMF Fyn.

Stk. 2. Afdelingen er en selvstændig faggruppefagforening under Forbundet FOA – Fag og Arbejde og har hjemsted i Odense Kommune. Afdelingen er omfattet af forbundslovene.

Stk. 3. Afdelingen omfatter Assens, Nordfyn, Fåborg-Midtfyn, Middelfart, Odense, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.

Formål

§ 2. Organisere offentligt- og privatansatte pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, EGU-elever/-dimittender, pædagogisk assistentelever/-dimittender.

Stk. 2. Mobilisere offentligt- og privatansatte pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, EGU-elever/-dimittender, pædagogisk assistentelever/-dimittender.

Stk. 3. Sikre og forbedre medlemmernes kollektive- og individuelle rettigheder.

Stk. 4. Udvikle fagligheden på medlemmernes arbejdspladser og fremme medlemmernes uddannelsesmæssige baggrund.

Stk. 5. Arbejde for sunde og trygge arbejdspladser, herunder at arbejde for et bedre arbejdsmiljø.

Stk. 6. Yde hjælp og støtte til afdelingens tillidsvalgte, og dermed styrke dem i deres funktion.

Stk. 7. Påvirke samfundsudviklingen fagligt, politisk, økonomisk, socialt og kulturelt, herunder fremme ligestilling til gavn for medlemmerne.

Medlemskab

§ 3. Som medlemmer optages alle, der inden for PMF Fyns geografiske område, er beskæftiget, under uddannelse eller i øvrigt omfattet af afdelingens faglige område.

Stk. 2. Betingelsen for at udøve medlemsrettighederne er, at et medlem ikke er i kontingentrestance.

Stk. 3. Ved arbejdsløshed overflyttes et medlem til den afdeling, i hvis område medlemmet har bopæl. Et medlem kan dog vælge at forblive i den afdeling, i hvis område medlemmet sidst havde arbejdssted.

Kontingent

§ 4. Generalforsamlingen fastsætter et månedligt afdelingskontingent.

Stk. 2. Kontingentet betales månedsvis forud.

Stk. 3. Undlader et medlem at betale kontingent, medfører det sletning i overensstemmelse med de i Arbejdsløshedsforsikringsloven fastsatte regler.

Stk. 4. Medlemmerne har pligt til at meddele navne- og adresseændring samt ændring af arbejdssted.

Stk. 5. Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent.

Myndigheder

§ 5. Afdelingens myndigheder er generalforsamlingen og bestyrelsen.

Generalforsamlingen

§ 6. Afdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen har alle medlemmer taleret, og alle medlemmer er valgbare/har stemmeret indtil de fuldt ud overgår til en offentlig pension.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i marts/april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med angivelse af forslag til dagsorden. 

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Formalia
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Arbejdsprogram for de kommende 2 år. (På lige årstal)
 6. Forslag til budget samt fastsættelse af afdelingens kontingent
 7. Valg

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres på afdelingens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på generalforsamlingen eller i afdelingens bestyrelse eller efter skriftlig anmodning fra mindst 1/4 af afdelingens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af forslag til dagsorden senest 7 dage før. 

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger sin egen bestyrelse bestående af:

 1. Formand
 2. 2 faglige sekretærer
 3. 13 bestyrelsesmedlemmer

Derudover vælges:

 1. Tre suppleanter til bestyrelsen.
 2. Fanebærer(e)
 3. 2 kritiske revisorer og 2 suppleant
 4. Kongresdelegerede og suppleanter

Forinden valg til formand, faglige sekretærer og bestyrelsesmedlemmer skal der foreligge et forslag til beskrivelse af arbejdsopgaver, kompetence og ansvar.

Stk. 5. Følgende valgtidspunkter og funktionsperioder er gældende:
Formands, faglige sekretærers, bestyrelsesmedlemmers, kritiske revisorers valgperioder er toårige.

Således vælges:
I ulige år: formand, 1 faglig sekretær, 7 bestyrelsesmedlemmer og 1 kritisk revisor.
I lige år: 1 faglig sekretær, 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 kritisk revisor.

I kongres år vælges kongresdelegerede ud fra de af forbundet udmeldte tal, samt 2 suppleanter for kongresdelegerede. I forbindelse med ekstraordinære kongresser foretages valget i passende tid forud for den ekstraordinære kongres".

Stk. 6. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at fastlægge løn og arbejdsvilkår for formand og faglige sekretærer. Lønnen skal til hver en tid være synlig på PMF Fyns hjemmeside.

Stk. 7. Ved afgang i utide på grund af lægeligt dokumenteret sygdom udbetales der løn svarende til:

 1. En måned i de første 6 måneder som lønnet valg
 2. 3 måneder efter de første 6 måneder som lønnet valgt

Der tillægges herefter en måned for hvert tredje år som lønnet valgt, dog højest svarende til 6 måneder.

Lønnede valgte som genopstiller men ikke opnår genvalg, modtager en fratrædelsesgodtgørelse svarende til løn i:

 1. 4 måneder i de første 6 måneder som lønnet valg
 2. 6 måneder efter de første 6 måneder som lønnet valgt

Der tillægges herefter en måned for hvert tredje år som lønnet valgt, dog højest svarende til 9 måneder.

Ved fratræden til pension/efterløn eller ved død udbetales en godtgørelse svarende til tre måneders løn.

Stk. 8. De lønnede generalforsamlingsvalgte kan ikke oppebære ekstra indkomster i form af honorarer m.v. fra lønnede hverv, der knytter sig til tillidshvervet.

Afdelingsbestyrelsen

§ 7. Bestyrelsen er afdelingens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og har til opgave løbende at foretage politiske vurderinger af medlemmernes og afdelingens situation.
Bestyrelsen leder arbejdet i afdelingen under fornøden hensyntagen til de fra forbundet gældende beslutninger og i overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagelse.
Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder. 
Bestyrelsen må i videst muligt omfang inddrage tillids- og fællestillidsrepræsentanter i afdelingens arbejde.

Det er bl.a. bestyrelsens opgave overfor de valgte tillidsrepræsentanter:

 1. at virke som koordinator for de lokale tillids- og fællestillidsrepræsentanter i deres arbejde.
 2. at indgå aftaler med de enkelte tillids- og fællestillidsrepræsentanter om overdragelse af kompetence.
  Aftaleparterne skal løbende evaluere aftalen. Den enkelte tillidsrepræsentant kan til enhver tid frasige sig hele – eller dele af – kompetencen. Afdelingsbestyrelsen kan til enhver tid trække hele –eller dele af – kompetencen tilbage.
 3. at være formidler fra tillids- og fællestillidsrepræsentanter til forbundet.

Stk. 2. Bestyrelsen består af: formand, 2 faglige sekretærer og 13 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen afholder som hovedregel bestyrelsesmøder hver måned undtagen i juli måned.
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, i dennes fravær af en af de faglige sekretærer.

Stk. 4. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanten. 
Hvis formanden eller en faglig sekretær udtræder, konstituerer bestyrelsen sig med en afløser indtil førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 5. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig for afdelingens midler i overensstemmelse med vedtægten og kongressens og generalforsamlingens beslutninger. Foreningen tegnes overfor banken af formanden og 2 faglige sekretærer i fællesskab. De tegningsberettigede kan i fællesskab udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab, at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske selvbetjeningsløsninger, herunder netbank, mobilbank og betalingskort.

Stk. 6. Bestyrelsen aflægger beretning for sit virke til generalforsamlingen.

Stk. 7. Bestyrelsen udpeger blandt bestyrelsens medlemmer et hovedbestyrelsesmedlem samt en suppleant for denne.

Tillidsrepræsentanterne

§ 8. Tillidsrepræsentanten har medbestemmelse på aftaler, der indgås mellem PMF Fyn og de lokale arbejdsgivere vedrørende tillidsrepræsentantens egne vilkår for udførelse af tillidshvervet. Tillidsrepræsentantens opgaver aftales imellem den enkelte tillidsrepræsentant og PMF Fyn.

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten skal have medbestemmelse på de af PMF Fyn indgåede aftaler, der angår eget valgområde, samt aftaler i ansættelseskommunen, der kan have afsmittende effekt på tillidsrepræsentantens eget valgområde.

Stk. 3. Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at indsamle overenskomstkrav blandt eget valggrundlag samt udtage overenskomstkrav i det lokale tillidsrepræsentantnetværk, inden afdelingens bestyrelse prioriterer og indsender overenskomstkravene.

Lokal lønpolitik

§ 9. Afdelingens medlemmer skal have indflydelse på og godkende den overordnede lønpolitik. Indgåede forhåndsaftaler offentliggøres på hjemmesiden. Berørte medlemmer skal sikres indsigt i lokale lønaftaler, og ethvert medlem af afdelingen har adgang til lønaftaler indgået af afdelingen og tillidsrepræsentanter indenfor afdelingens område.

Ændringer og ikrafttræden

§ 10. Denne vedtægt kan kun ændres ved beslutning på generalforsamlingen og må ikke være i modstrid med forbundets love.

Stk. 2. Denne vedtægt er vedtaget på generalforsamlingen, den 28. april 2022 og træder i kraft den 29. april 2022