Vejledning - Ansøg om feriedagpenge

Du optjener ret til dagpenge på baggrund af de ydelser, som du modtager fra a-kassen, samt udbetaling af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Du skal søge om feriedagpengene i den a-kasse, hvor du er medlem på ferietidspunktet, selvom du har optjent ferien i en anden a-kasse.

Læs om reglerne om feriedagpenge

Læs om regler i bekendtgørelse om feriedagpenge

Du skal kontakte os, hvis der sker ændringer i de forhold, som du har oplyst os om. Du skal fx kontakte os, hvis du alligevel ikke holder ferie, hvis du bliver syg op til ferien, eller hvis du får udbetalt løn eller feriegodtgørelse for den periode, hvor du har søgt om feriedagpenge.

Opgørelse over feriedage

På ansøgningsblanketten kan du under ”Opgørelse over dage med feriedagpenge” se, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent. Under kolonnen ”Rest” kan du se, hvor mange dage du har tilbage.

Du skal være opmærksom på, at du skal holde din ferie med feriedagpenge senest den 31. december, 16 måneder efter ferieårets begyndelse. Hvis du fx har ret til at holde 10 dage med feriedagpenge, og det fremgår, at feriedagpengene er optjent i ferieåret 1. september 2020 til 31. august 2021, så skal du holde ferien senest den 31. december 2021. Er feriedagpengene optjent i ferieåret 1. september 2021 til 31. august 2022, så skal du holde ferien senest den 31. december 2022. Du kan ikke overføre dine feriedagpenge til et nyt ferieår.

Hvis du har mulighed for at holde ferie med feriedagpenge, som er optjent i flere forskellige ferieår, kan fristen for at afholde ferien derfor være forskellig for de enkelte feriedage.

Vi skal have modtaget ansøgningen fra dig senest den 31. januar året efter, at ferieåret er afsluttet. Hvis du ønsker at holde ferie med feriedagpenge, som er optjent i ferieåret 1. september 2020 til 31. august 2021, skal vi derfor have modtaget din ansøgning senest den 31. januar 2022. Er ferien optjent i ferieåret 1. september 2021 til 31. august 2022, er fristen for ansøgning senest den 31. januar 2023. Modtager vi ikke ansøgningen inden fristen, vil dine feriedagpenge gå tabt.

Du har mulighed for at få dine feriedagpenge udbetalt en uge før ferien, hvis vi modtager din ansøgning senest 4 uger før ferien.

Tidligere oplyste ferieperioder

På ansøgningsblanketten under ”Tidligere oplyste ferieperioder” kan du se, hvilke oplysninger vi har om den ferie, som du har holdt i indeværende ferieafholdelsesperiode. Oplysningerne kan vi have fået, enten fordi du tidligere har oplyst om ferien fx på et dagpengekort, eller fordi vi har fået oplysningen fra jobcentret.

Du kan derfor godt have afholdt ferie, som ikke fremgår af blanketten, hvis du ikke tidligere har oplyst os eller jobcentret om ferien.

Hvis du har afholdt ferie i perioder, som ikke fremgår af oversigten, skal du tilføje ferieperioderne på blanketten under afsnittet ”Ansøg om nye ferieperioder”. Det gælder også selvom du har fået løn eller feriegodtgørelse under ferien. Hvis ikke vi kender til dine tidligere ferieperioder, risikerer du at få afslag på feriedagpenge, fordi det vil se ud som om, at du ikke har afholdt al din egen optjente ferie.

Ansøg om nye ferieperioder

På ansøgningsblanketten under ”Nye ferieperioder” skal du skrive de ferieperioder ind, hvor du søger om feriedagpenge. Du skal også skrive al den ferie ind, som du tidligere har holdt siden begyndelsen af ferieafholdelsesperioden. Det skyldes, at du skal have afholdt al din egen optjente ferie, før du kan få udbetalt feriedagpenge. Hvis vi ikke ved, hvornår du har holdt ferie, kan du risikere at få et afslag på feriedagpenge, fordi det ser ud som om, at du ikke har afholdt al din egen optjente ferie.

Ud for hver ferieperiode skal du oplyse, om du har fået løn eller feriegodtgørelse under ferien.

Egen optjent og overført ferie

Du skal oplyse, om du har afholdt al den ferie, som du har optjent hos din arbejdsgiver efter ferieloven. Det skyldes, at du som udgangspunkt ikke kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du har ret til at holde ferie med løn eller feriegodtgørelse efter ferieloven.

Du skal også oplyse, om du har overført egen ferie fra et tidligere ferieår til indeværende ferieår, eller om du overfører egen ferie til det næste ferieår. Det skyldes, at overført ferie har betydning for din ret til feriedagpenge.

Barselsdagpenge

Hvis du har optjent feriedagpenge, fordi du har været på barsel, skal du svare på, om du har optjent ferie efter ferieloven i den periode, hvor du har været på barsel. Det skyldes, at du ikke kan optjene feriedagpenge af barselsdagpenge, som er udbetalt i en periode, hvor du optjener ret til ferie efter ferieloven.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har optjent ret til ferie under din barsel, kan du kontakte den arbejdsgiver, hvor du var ansat under barslen. Det kan også fremgå af en lønseddel eller lignende. Hvis du ikke har haft en arbejdsgiver under din barsel, har du ikke optjent ret til ferie efter ferieloven, og du kan svare nej til spørgsmålet.

Ophold i Danmark

Du skal svare på, om du opholder dig i Danmark op til ferien. Du skal som udgangspunkt opholde dig i Danmark op til din første feriedag, når du søger om feriedagpenge. Du kan dog rejse ud af Danmark ved normal arbejdstid ophør, hverdagen før din ferie begynder.

Oplysninger om ansættelsesforhold

For at få feriedagpenge, skal du, medmindre du er ledig, som udgangspunkt være i et ansættelsesforhold. Derfor skal du svare på, om du er i et ansættelsesforhold.

Uddannelse

Du kan som udgangspunkt ikke få feriedagpenge, mens du følger en uddannelse. I nogle situationer kan du dog godt modtage feriedagpenge. Om du kan modtage feriedagpenge afhænger bl.a. af, hvilken uddannelse du følger. Det kan også have betydning, hvor mange timer om ugen, du har undervisning. 

Forsørgelsesydelser fra det offentlige

Hermed menes fx sygedagpenge, barselsdagpenge, kontanthjælp eller hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer sygt barn i hjemmet mm.

Selvstændig virksomhed

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Du kan heller ikke få feriedagpenge, hvis du driver en bibeskæftigelse, som ikke vil give mulighed for at modtage dagpenge.

Du er som udgangspunkt selvstændig, hvis du skattemæssigt bruger reglerne for selvstændige.

Du er også selvstændig, hvis du arbejder i et selskab, hvori du sammen med din nærmeste familie har afgørende indflydelse.

Du er som udgangspunkt også selvstændig, hvis du arbejder i en virksomhed, som ejes af din ægtefælle, medmindre du er ansat som almindelig lønmodtager i virksomheden.

Dansk statsborger

For at modtage feriedagpenge, skal du have ret til dagpenge. Du kan derfor ikke modtage feriedagpenge, medmindre du er dansk statsborger eller har en lovlig arbejdstilladelse i Danmark.

Betingelser for at få feriedagpenge

For at få udbetalt feriedagpenge skal du:

 • Have optjent ret til ferie med feriedagpenge
 • Sende ansøgningen til din a-kasse senest den 31. januar 17 måneder efter ferieårets begyndelse
 • Som udgangspunkt have bopæl og ophold i Danmark før ferien
 • Være enten lønmodtager eller ledig under ferien
 • I tilfælde af ledighed stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Før ferien oplyse om ferien til jobcentret eller a-kassen, hvis du er ledig
 • Holde ferie uden at arbejde
 • På ferietidspunktet have ret til dagpenge
 • Som udgangspunkt have holdt al den ferie, som du har optjent hos en arbejdsgiver efter ferieloven.

Godkend/indsend

Bemærk, at du ved indsendelsen erklærer på tro og love, at oplysningerne er korrekte. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af feriedagpenge mv. og tab af rettigheder. Det står i § 86, stk. 1 og 2, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Du kan også i særlige tilfælde blive meldt til politiet, hvis du forsætligt afgiver urigtige oplysninger eller fortier omstændigheder, der har betydning for din ret til ydelser.

Kontrol og anden information

De oplysninger, som du giver på denne blanket, kan blive kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved registersamkøring.

I henhold til persondataforordningen skal det oplyses, at:

 • A-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver og Feriekonto til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter. A-kassen registrerer de modtagne oplysninger
 • A-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger, som a-kassen er i besiddelse af og foretage registersamkøring med SKATs indkomstregister
 • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig og til hvilket formål
 • Du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Læs om vores persondatapolitik

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at logge ind eller udfylde blanketten, kan du ringe til eller chatte med os.

Mandag-torsdag: 9-16 og fredag: 9-12:

Ring på 46 97 25 91

Hverdage mellem 16 og 20:

Ring på 46 97 10 10

iStock