Boegeblade

Er du nyvalgt som tillidsvalgt i FOA Sydfyn?

Velkommen som TR eller AMR i FOA Sydfyn

For at være omfattet af den særlige tillidsrepræsentantbeskyttelse, som også gælder for arbejdsmiljørepræsentanter, skal du udfylde en digital anmeldelsesblanket:

Registrér og opdatér dit tillidshverv

Det er også vigtigt for os at få dig registreret korrekt i vores systemer, så du fremover modtager de rigtige oplysninger og tilbud om uddannelse fra afdelingen.

Informationsmøde 

Når du er blevet registreret som tillidsvalgt i FOA Sydfyn, bliver du inviteret til et informationsmøde. På mødet vil du få en orientering om FOA Sydfyn. Samtidig vil du få udleveret en mappe med nyttigt materiale til brug i dit tillidshvervsarbejde. På mødet vil du også blive introduceret til Tillidsvalgt, som er sider her på hjemmesiden kun for tillidsvalgte i FOA.

 Gå til sider for tillidsvalgte

Har du spørgsmål til FOA Sydfyn, er du velkommen til at kontakte os på Min Post:

 Log på Min Post

Vi glæder os til at samarbejde med dig!

 

Vælg en tillidsrepræsentant

En tillidsrepræsentant er guld værd

Din tillidsrepræsentant (TR) taler din sag og arbejder for, at du og dine kolleger har gode forhold på jobbet.

Med en tillidsrepræsentant:

· kan du blive hørt i forhold til vilkårene på arbejdspladsen

· får du medindflydelse og medbestemmelse på arbejds- og personaleforhold

· kan du få hjælp, hvis du bliver syg eller får problemer på jobbet

· har du mulighed for at få tjekket og forhandlet din løn


Medarbejdernes talerør

Tillidsrepræsentanten er valgt af medarbejderne på arbejdspladsen og

skal varetage dine og kollegernes interesser overfor ledelsen.

Vælg en tillidsrepræsentant og brug denne, når jeres ønsker og krav til

forhandlinger og samarbejde med ledelsen skal føres ud i livet:


Tillidsrepræsentantens opgaver

FOA Sydfyn aftaler med hver enkelt tillidsrepræsentant (TR), hvilke opgaver han eller hun varetager på arbejdspladsen.

Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilke opgaver tillidsrepræsentanten løser, fordi arbejdsopgaverne aftales lokalt.
Men generelt set kan du forvente at din lokale TR løser følgende opgaver:

· at være medarbejdernes talsmand overfor ledelsen og kan forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere og optage forhandlinger med ledelsen

· at repræsentere kollegerne i det lokale MED-udvalg

· at besvare spørgsmål om overenskomst, arbejdsforhold, uddannelse og meget andet

· at formidle kontakt til vejledning og støtte hos FOA

· at være aktiv i forhandlinger om arbejdspladsrelaterede spørgsmål, for eksempel at udvikle og vedligeholde arbejdsplads og personalepolitikker

På mange arbejdspladser er det også tillidsrepræsentantens opgave at forhandle lokal løn på kollegernes vegne – dog altid i samarbejde med FOA Sydfyn.

 

Tillidsrepræsentantens arbejdsvilkår

Ledelsen på arbejdspladsen skal sørge for, at tillidsrepræsentanten har tid nok til at udføre sine opgaver med at hjælpe kollegerne.
Det har FOA aftalt med arbejdsgiverne på det overordnede plan, og det skal følges op lokalt.

Tillidsrepræsentanten får også mulighed for at følge med og at blive dygtigere.

TR har ret til at deltage i kurser og møder i fagforeningen og får sin sædvanlige løn for det. Desuden er det rigtig svært at fyre en tillidsrepræsentant.

TR behøver ikke at frygte for sit eget job, når der tales kollegernes sag. Det giver også styrke, at I bakker jeres TR op.

 

Rollen som tillidsrepræsentant

Som tillidsrepræsentant er din primære rolle at være med til at sørge for gode og rolige arbejdsforhold på arbejdspladsen.

Det gør du bl.a. ved at arbejde for at både FOAs overenskomstmæssige samt lokalt indgåede aftaler bliver overholdt.

 

Rollen som tillidsrepræsentant betyder overordnet at:

· Du er valgt som repræsentant for FOAs medlemmer på den eller de arbejdspladser, du dækker og har derfor mandat til at forhandle på deres vegne.

· Du er FOAs talerør og forlængede arm ude på arbejdspladsen og skal være med til at sørge for, at FOAs overenskomstmæssige aftaler bliver overholdt. Du skal desuden være med til at sørge for at lokale aftaler overholdes og følges.

· Du er talsperson for dine kolleger og skal derfor videregive fx klager, opfordringer og forslag fra dine kolleger til ledelsen.

· Hvis du sidder i medindflydelsesudvalget (MED) enten på din arbejdsplads, i kommunen eller regionen, er det din rolle at sætte dine kollegers synspunkter på dagsordenen og være med til at udarbejde retningslinjer og politikker.

· Du skal være med til at sætte fokus på faglige spørgsmål på arbejdspladsen gennem fx fyraftensmøder, netværksmøder eller medlemsmøder.

Køreplan for TR-valg

Start med at kontakte FOA Sydfyn på 46 97 27 27 eller sydfyn@foa.dk for at høre nærmere om lokal valgprocedure.

Både arbejdsgiverne og FOA Sydfyn lægger vægt på, at der er valgte tillidsrepræsentanter på alle de arbejdspladser, hvor det er muligt.

Og du skal som valgt TR, som der står i aftalen, ”gøre dit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold”.

I TR-aftalen, som FOA har indgået i samarbejde med arbejdsgiverne, står der, at I skal være mindst 5 ansatte indenfor samme faggruppe,

for at kunne vælge en TR. Du kan godt være den 5.

I TR-aftalen står der også, ”at det bør tilstræbes, at pågældende vælges for 2 år ad gangen med det formål at styrke TR's muligheder for at udføre sit TR-arbejde bedst muligt”.

 

Før valget

· Du/I skal orientere jeres ledelse om, at I gerne vil vælge en tillidsrepræsentant samt bede om lov til at måtte afholde valg i arbejdstiden.

· De kolleger som tillidsrepræsentanten skal repræsentere – indenfor samme overenskomstgruppe – indkaldes til et valgmøde, hvor ledelsen ikke er med.

· Hvis der ikke er fem kolleger i overenskomstgruppen, så kan der vælges tillidsrepræsentant sammen med kolleger fra andre FOA-overenskomster (valgforbund)

· Hvis du og dine kolleger har et ønske om, at der skal deltage en repræsentant fra den lokale FOA Sydfyn ved selve valghandlingen, kontakter I FOA Sydfyn.

· Indkaldelsen til mødet kan foregå ved at sætte en seddel op mindst 14 dage, før valget skal afholdes – og husk at tage hensyn til dem, der arbejder på deltid, aften/nat eller har udegående opgaver.

· Hvem kan stille op som tillidsrepræsentant? Det kan alle ansatte, der er organiseret i FOA. Uorganiserede kan ikke vælges.

· Hvis en eller flere kolleger allerede inden valget har tilkendegivet, at de ønsker at stille op, kan dette skrives på indkaldelsen.

· Mødeindkalderen skal sørge for, at der er stemmesedler til rådighed.

 

Selve valget

· De, der ønsker at deltage (og har mulighed for det), mødes på det aftalte tidspunkt og sted.

· Den, der har indkaldt til valget, byder velkommen og fortæller om baggrunden for valget.

· Der vælges to stemmetællere. 

· Dagsordenen skrives op eller deles ud, hvis den er skrevet på forhånd. På mødet er det kun nødvendigt at have valg af tillidsrepræsentant og suppleant som dagsordenspunkter.

· Navnene på kandidaterne til posten læses op. Hvis der er flere, der gerne vil stille op, skal de sige det her.

· De opstillede kandidater til valget skal have mulighed for at præsentere sig selv og deres intentioner med at stille op som tillidsrepræsentant.

· Der foretages skriftlig afstemning.

· Under stemmeprocessen er det god skik ikke at forlade lokalet.

· Stemmesedlerne indsamles og tælles op, hvorefter resultatet bekendtgøres. Det er stemmetællerne, der gør det.

· Ved stemmelighed mellem to kandidater foretages der lodtrækning.

 

Efter valget

· Efter valget skal FOA Sydfyn have besked om, hvem der er blevet valgt. Det registreres via https://www.foa.dk/raad-regler/tillidsvalgt/registrering-af-tillidshverv

· Når din lokale FOA Sydfyn har modtaget registreringen, så godkendes valget af afdelingen, som sender en orientering videre til kommunen/regionen. Kommunen/regionen har herefter 3 uger til at gøre indsigelse. Hvis de ikke gør indsigelse, er valget godkendt.

· Herefter vil FOA tilbyde uddannelse til den nyvalgte tillidsrepræsentant og introducere den valgte til hvervet.

 

Hvis du har spørgsmål

Hvis du er i tvivl om, hvordan valget skal foregå, hvornår det kan holdes eller har andre spørgsmål omkring valg af TR, er du altid velkommen til at kontakte FOA Sydfyn på 46 97 27 27 eller sydfyn@foa.dk

 

Som tillidsvalgt i FOA får du tilbudt relevant uddannelse, som klæder dig på til at varetage dit tillidshverv, og som understøtter dine udviklingsønsker.

Din uddannelse aftales i forbindelse med din udviklingssamtale i FOA Sydfyn, hvor I også aftaler hvilke udviklingsmål, du har.

Dine udviklingsmål danner grundlag for de uddannelsestilbud, du får tilbudt. De konkrete uddannelsestilbud kan være forskellige typer af læringsaktiviteter, fx kurser, sparring og læring sammen med en anden person, workshops, lær selv-materialer og meget andet.

 

Alle tillidsrepræsentanter skal gennemgå en grunduddannelse

FOA tilbyder alle tillidsvalgte en grunduddannelse, som består af et kernekursus og nogle basismoduler.

Du kan tage din grunduddannelse i din lokale FOA afdeling, eller evt. naboafdeling sammen med

tillidsrepræsentanter fra deres afdelinger. Det er FOA Sydfyn, der står for at planlægge din grunduddannelse.

 

Dit videre uddannelsesforløb efter grunduddannelsen aftales med FOA Sydfyn

Når du har deltaget i grunduddannelsen, tilbyder FOA Sydfyn dig en samtale, hvor I i fællesskab planlægger dine udviklingsmål og kommende læringsaktiviteter som tillidsrepræsentant. 

Vilkår og rettigheder som TR

Dine vilkår og rettigheder som tillidsrepræsentant bestemmes af den overordnede MED-aftale.

Din kommune eller region kan også have forhandlet en lokal aftale om TR-vilkår.
Du har herudover også ret til en individuel aftale med din arbejdsgiver om dine TR-vilkår.

 

Rammeaftaler om TR-vilkår

De overordnede vilkår og rettigheder for tillidsrepræsentanter er beskrevet i MED-håndbogen og SU-aftalen.
Disse aftaler er gældende for alle tillidsrepræsentanter på landsplan og beskriver de overordnede forhold for tillidsrepræsentanter fx valg af TR, valg af suppleanter, frihed til deltagelse i kurser og vilkår omkring afskedigelse.

 

Se vilkår og rettigheder for TR i MED- eller SU-aftalen i højre side

· I MED-aftalen: Kapitel 3 samt bilag 5 og 7 for kommunerne og bilag 5, 6 og 7 for regionerne

· I SU-aftalen: Afsnit A samt bilag 6 og 8 for kommunerne og bilag 5, 6 og 8 for regionerne

 

Lokale aftaler om TR-vilkår

Din kommune eller region kan have indgået en vilkårsaftale for TR, som står i din kommune eller regions lokale MED- eller SU-aftale.
Hvis din kommune eller region har indgået en vilkårsaftale, danner den grundlaget, hvis der skal forhandles en individuel vilkårsaftale med din leder.

 

En lokal aftale kan fx beskrive vilkår omkring:

· Betingelserne for at kunne vælges til TR

· Længden af valgperioden

· Struktur for TR, FTR og suppleanter

· Arbejdsfordeling mellem TR, FTR og suppleanter

· Tidsforbrug

· Lønvilkår

· Frihed til uddannelse


Her kan du finde lokale aftaler om TR-vilkår

Hvis der er indgået en lokal vilkårsaftale i din kommune eller region, kan du finde den på din kommune ellers regions hjemmeside.


Individuelle aftaler om TR-vilkår

Du har ret til en individuel aftale med din arbejdsplads omkring dine TR-vilkår. Typisk indgår FOA Sydfyn eller din FTR denne aftale for

dig. Udgangspunktet for en forhandling er enten den overordnede MED- eller SU-rammeaftale, eller hvis din kommune eller region har en lokal aftale, så er det den der er udgangspunktet.

 

En individuel aftale kan f.eks. beskrive vilkår omkring:

· Tidsforbrug

· Adgang til kontor og lokaler

· Adgang til computer

· Møder med bagland og samarbejdsparter

· Løn og tillæg


Tillidsvalgtbeskyttelsen - din beskyttelse mod afskedigelse

Som tillidsvalgt er du bedre sikret mod afskedigelse end andre ansatte, da du af og til må gå ind i konfliktsituationer med ledelsen og derfor kan komme i en mere udsat position end dine kolleger. Derfor er du som tillidsvalgt omfattet af en særlig beskyttelse mod afskedigelse.

 

Der skal være 'tvingende årsager' til stede, for at en afskedigelse kan finde sted

Der skal foreligge det, der hedder 'tvingende årsager', for at du som tillidsvalgt kan afskediges. Det er almindelig opfattelse, at der "skal

meget til" før der er tale om tvingende årsager. Tvingende årsager kan fx være:

· At den institution, du arbejder på bliver nedlagt og alle bliver afskediget.

· At du er syg i så lang tid, at din sygdom udgør et problem for driften på arbejdspladsen.

 

Afskedigelse på grund af arbejdsmangel

Hvis du som tillidsvalgt afskediges på grund af arbejdsmangel, skal arbejdsgiver kunne dokumentere, at han eller hun ikke lige så godt kunne have afskediget en anden medarbejder. Det hedder sig derfor, at tillidsvalgte skal afskediges som "den sidste blandt ligemænd."

 

Arbejdsgiver har bevisbyrden for, om der foreligger tvingende årsager

Det er arbejdsgiver, der har bevisbyrden for, om der er en tvingende årsag til stede, og om der dermed er grundlag for en afskedigelse.
Som tillidsvalgt kan du dog ikke blive afskediget, uden der først har fundet en forhandling mellem arbejdsgiver og FOA sted.

 

Du har krav på et længere opsigelsesvarsel end dine kolleger

Som tillidsvalgt har du krav på et opsigelsesvarsel på op til 3 måneder udover dit normale opsigelsesvarsel.
Det vil sige at man som tillidsrepræsentant har mellem 6 og 9 måneders opsigelsesfrist, alt efter hvor lang tid man har været ansat.

 

Du kan kræve godtgørelse, hvis din afskedigelse er uretmæssig

Hvis du bliver fyret uretmæssigt, dvs. hvis der ikke er tvingende årsager til stede, kan du kræve op til 12-18 måneders løn i godtgørelse.

 

Hvem er omfattet af tillidsvalgtbeskyttelsen?

Tillidsrepræsentanter og deres suppleanter er omfattet af den særlige beskyttelse. Det samme er arbejdsmiljørepræsentanter.
For arbejdsmiljørepræsentanter er der ikke noget lovkrav om, at der skal vælges en suppleant. Alligevel er det aftalt i flere kommuner og regioner, at det gør man.
De steder skal man via en aftale med arbejdsgiveren sikre sig, at suppleanterne er omfattet af tillidsrepræsentantbeskyttelsen, ellers er de det ikke.

Repræsentanter i et MED-udvalg, der ikke er valgte tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter, er også omfattet af den særlige beskyttelse, ligesom deres suppleanter er det.

 

Læs mere om afskedigelse af tillidsvalgte i MED- eller SU-aftalerne:

MED-aftalen (kommunerne): Kapitel 3, § 18 og § 19

SU-aftalen (kommunerne): Afsnit A, § 12

MED-aftalen (regionerne): Kapitel 3, § 17 og § 18

SU-aftalen (regionerne): Afsnit A, § 12

Se endvidere din overenskomst for den eksakte formulering

vedrørende retten til at kræve godtgørelse ved uretmæssig afskedigelse.