Udbudspolitik

FOA Nordsjællands holdning til udbud/udlicitering

Vores mål er, at ingen udbud / udlicitering af medlemmernes arbejdspladser finder sted.

Hvis udbud alligevel finder sted, vil FOA Nordsjælland arbejde for...

 • At medlemmerne er sikret ”lige konkurrencevilkår”. Herunder at der er skabt et effektivt værn mod arbejdsmiljømæssige samt ansættelses- og indtjeningsmæssige forringelser.
 • At der udarbejdes ”eget bud”, og medlemmerne sammen med FOA Nordsjælland får indflydelse på udarbejdelsen af eget bud.
 • At der stilles den fornødne kvalificerede konsulentbistand til rådighed for udarbejdelsen af eget bud i alle arbejdsgiverområder. Specielt i områder hvor der
  ikke er en ledelse, som på kvalificeret vis kan varetage opgaven, eller hvor ledelsen af tidsmæssige årsager ikke kan nå at udarbejde eget bud.
 • At inden udbud finder sted, er der opnået enighed om, at alle tilbudsgivere skal oplyse timeforbrug til opgavernes udførelse – og at oplysningerne om
  timeforbrug med tilhørende priser bliver offentligt tilgængelige efter beslutning om valg af tilbud / tilbudsgiver.

 

Hvis udlicitering alligevel finder sted, vil FOA Nordsjælland arbejde for...

 • At efter udlicitering foregår eventuelle personalereduktioner ved ”naturlig afgang”.
 • At alternativt sker personalereduktioner ved tilbud om fratrædelsesgodtgørelse og / eller omskoling og overførsel til andet arbejde hos den tidligere arbejdsgiver.
 • At FOA Nordsjælland efter udlicitering får uhindret mulighed for at konstatere, om udbudsvilkår, indgåede aftaler og gældende lovgivning, herunder arbejdsmiljøloven, love om virksomhedsoverdragelse og udbyderansvar osv. overholdes.

Det vil vi fordi...
Udbud og udlicitering af medlemmernes arbejdspladser, altid har indebåret forringelser i medlemmernes løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder et forringet fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Det vil vi gøre...
FOA Nordsjælland skal løbende forsøge at påvirke den politiske debat om udbud og udlicitering i medierne. På samme måde skal FOA Nordsjælland forsøge at påvirke den politiske debat i de geografiske overenskomstområder via politikermøder samt via indlæg i lokalaviserne.

Der skal være udarbejdet udbudspolitiske retningslinjer, ifølge hvilke det fremgår, at der stilles skærpede krav til arbejdsmiljø og overenskomstfastholdelse.

Udbudspolitikken revideres løbende.