Styringsgrundlag 2021-2025

Styringsgrundlag for de politiske og administrative aktiviteter i FOA Nordsjælland 2021 - 2025

Øverste myndighed i FOA Nordsjælland

Afdelingsbestyrelsen er afdelingens øverste myndighed mellem general- forsamlingerne, og består af:
• Afdelingsformand
• Næstformand
• Fagpolitiske sekretærer valgt på afdelingens generalforsamling jfr. lovene
• De tre sektorformænd
• De tre sektornæstformænd
• 1 repræsentant for hver sektor
• Repræsentanter valgt på afdelingens generalforsamling jfr. lovene

Politisk ledelse:
Politisk ledelse består af alle valgte lønnede i FOA Nordsjælland, som arbejder efter værdigrundlag og opgaveportefølje som beskrevet.

Værdigrundlag for politisk ledelse:
FOA Nordsjællands politiske ledelse tilrettelægger arbejdet i FOA Nordsjælland ud fra et værdisæt, hvor vi gennem en respektfuld dialog ønsker at nå til bæredygtige beslutninger, der munder ud i et fælles ansvar for vore aktiviteter.

Vi har en ligeværdig og respektfuld tilgang til hinandens forskelligheder og holdninger.

Vi ønsker, at der til enhver tid føres en anerkendende og tillidsskabende dialog. Det er et centralt værdigrundlag for hvervet i FOA Nordsjælland.

FOA Nordsjælland er en organisation med mange medlemmer og stor forskellighed. En forskellighed der udvikler organisationen.
Værdisættet ligger til grund for arbejdet i FOA Nordsjælland.

Værdier:
Respektfuld dialog
• Holdninger og diskussioner er et gode
• Gennem anerkendende dialog når vi til fælles forstå- else og fælles verdensbilleder
• Respekt for hinanden i PL og mellem PL og personalet
• PL-møderne er centrale, men udelukker ikke beslutninger i andre fora

Bæredygtige beslutninger
• Uformelle snakke er OK, men beslutninger skal være gennemsigtige og informeres ud til fælles ejerskab i organisationen.
• Beslutninger skal fastholdes, så alle ved, hvad der skal ske
• Beslutninger skal respekteres og efterleves
• Alle beslutninger tages enten i politisk ledelse eller i afdelingsbestyrelsen
• Administrativ ledelse har det overordnede ansvar for afdelingens daglige drift
• Referater bliver udfærdiget som beslutningsreferater
• FOA Nordsjælland arbejder for involvering og motivering på alle relevante niveauer

Politisk ledelse har ansvar for:
• At bestyrelsen involveres og motiveres i beslutnings- processer
• Fælles prioriteringer
• Afdelings- og sektoropgaver bliver udført.
• Arbejdsglæde og ansvar sammen med personalet
• At alle funktioner i FOA Nordsjælland er lige vigtige

Arbejdsopgaver/visioner:
Vi arbejder efter de politiske handlingsplaner der vedtages på FOA' s kongresser.

Vi ønsker at gøre brug af konsulentbistand/ ekspertbistand i det omfang det giver mening i forbindelse med løsning af forskellige sager. Eksempler kunne være:
• Beregning af konsekvenser i forbindelse med besparelser i arbejdsgiverbudgetter.
• Konsekvensberegninger i forbindelse med nedsat normering på arbejdspladsen.
• Konsekvensberegning i forbindelse med ændring af personalesammensætning.
• Uforudsete projekter der dukker op af samfundsdebatten og kræver et FOA Nordsjælland modspil med særligt indhold.

Ansvarlig: Administrativ ledelse har det politiske ansvar Opgaven udføres af afdelingens forhandlingschef

Repræsentation i forbundet og eksterne udvalg:

Afdelingsformanden deltager i hovedbestyrelsesmøderne, og politisk ledelse kobles tæt på hovedbestyrelsesarbejdet. Hensigten er, at hovedbestyrelsesdagsordenen bliver behandlet af politisk ledelse forud for hovedbestyrelsesmøderne.

PL drøfter løbende deres deltagelse i eksterne udvalg, ud fra en strategi der tilgodeser medlemmerne.

Ansvarlig: Politisk ledelse
Politisk- og administrativ styring af FOA Nordsjællands aktiviteter:
For at sikre et samspil mellem den politiske og administrative opgaveløsning i FOA Nordsjælland, tilrettelægges det daglige arbejde ud fra følgende principper:

 1. De politiske valgte har hovedansvar eller eneansvar for et eller flere områder.
 2. Vi skelner mellem tværgående afdelingsopgaver og sektorrettede opgaver. De sektorrettede opgaver varetages alene af de respektive sektorformænd, mens de tværgående opgaver kan varetages af alle politisk valgte.
 3. Prioritering af særlige opgaver/ situationer der skal udføres for FOA Nordsjælland, foretages i fællesskab i PL.
 4. De politiske valgte tilrettelægger selv deres arbejde inden for om- rådet i samarbejde med de ansatte ud fra de politikker og forretningsgange, der er vedtaget.
 5. De politiske valgte har ansvar for at afdelingens behov for løbende dokumentation og statistik kan opfyldes, og at service- og demokratiløfterne overholdes.
 6. De ansatte er organiseret som organisationsdiagrammet beskriver.

DAGLIG POLITISK LEDELSE
Består af formandskabet v. afdelingsformand og næstformand, der i fællesskab fordeler ansvarsområder.

Formandskabet
Administrativ ledelse bestående af afdelingens formand og næstformand, er fælles om alle opgaver der henhører under formandskabet. Af hensyn til det overordnede ansvar, er der sat henholdsvis første (1.) og anden (2.) ansvarlig på eller (fælles) hvis begge har samme ansvar.
(lovbestemt)

• Administrativ ledelse (fælles)
• Politikudvikling (fælles)
• Politisk ledelse (1. næstformand / 2. formand)
• Afdelingsbestyrelsen (1. formand / 2. næstformand)
• Driftsaftaler fx med a-kassen (1. formand / 2. næstformand)
• Generalforsamling (fælles)
• Hovedbestyrelsen - HB (1. formand / 2. næstformand)
• Tillidsvalgte / årsmøder (fælles)
• Personaleledelse (1. formand / 2. næstformand)
• Afdelingens økonomi, herunder akutregnskab (1. formand / 2. næstformand)

(Ikke lovbestemt)
• Arbejdsmarkedspolitik FO – AL / FH forretningsudvalg (1. formand / 2. næstformand)
• RAR (formand)
• Eksterne relationer (AL m.v.) (fælles)
• FOA Hovedstadsregionen (1. formand - talskvinde)
• Synlighed og ansvarlig for mediedækning (1. formand / 2. næstformand)
• Udvikling af politikerne (fælles)
• Arbejdsmiljø (1. næstformand / 2. formand)
• Ungdomsarbejde (sektorerne)
• Uddannelsesansvarlig for de tillidsvalgte (TV) (formand)
• Det private netværk (Formand)
• FGU Hillerød & FGU DK (næstformand)
• FGU Øresund (formand)
• Lokalløn, rammeaftaler m.m. KL, politisk ansvarlig (næstformand)
• Lokalløn, rammeaftaler m.m. Region, politisk ansvarlig (formand)
• Nyhedsbrev TV (1. formand / 2. næstformand)
• P & E klubber (1. formand / 2. næstformand)
• Samarbejde med A-kassen m.h.p. på ledige (1. formand / 2. næstformand)
• Medlemsorganisering (1. formand / 2. næstformand)
• Ansvarlig for medlemmernes uddannelse (næstformand)
• Lederne med ledelsesansvar, herunder pædagogiske konsulenter og dagplejepædagoger (1. formand / 2. næstformand)
• Andre interessenter, herunder Sprogskolen, AOF, VUC/HF
(1. næstformand / 2. formand)
• Konkurrenceudsættelse (1. formand / 2. næstformand)

Sektorerne (sektorformænd)

 • Medlemsaktiviteter
 • Politikudvikling
 • Faglighed/faglig udvikling/faggrupper
 • Relation til TR og AMR i fagpolitiske spørgsmål
 • Fagenes uddannelse, veu, erhvervsskolerne, uddannelsesinstitutioner
 • Medlemsorganisering

Forarbejde i forbindelse med:

 • Forhåndsaftaler, udmøntning af lokal løndannelse, nye overenskomster
 • Eleverne
 • Sektorbestyrelsen
 • Forbundsarbejde (forbundssektorarbejde)
 • Politisk ansvarlig / relation til TR i spørgsmål om løn- og overenskomst i samarbejde med forhandlingschef
 • Årsmøder i sektoren
 • Sektorgeneralforsamlinger

 

Besluttet i politisk ledelse 17. maj 2021
Redaktionelle ændringer foretaget på politisk ledelsesmøde 26. september 2022