TillidsvalgtePåUddannelse
Tillidsvalgte på uddannelse

Strategi for tillidsvalgte

FOA Nordsjællands uddannelsespolitik for tillidsvalgte bygger på en gensidig respekt og tillid mellem den tillidsvalgte og FOA Nordsjælland.

ER UNDER REVIDERING 17. oktober 2022

 

Formålet med denne strategi er at inddrage og kompetenceudvikle vores tillidsvalgte, så medlemmerne får den bedste service.

 • At medlemmerne på arbejdspladserne oplever, at FOA Nordsjælland er til stede på arbejdspladsen.

FOA Nordsjælland vil gennem kompetenceudvikling sikre, at de tillidsvalgte opnår flere kompetencer og dermed påtager sig flere opgaver.

FOA Nordsjælland opfatter de tillidsvalgte, som et naturligt bindeled mellem afdelingen, arbejdspladsen og medlemmerne.

De tillidsvalgte er medlemmernes kontakt til FOA Nordsjælland.

Målet er, at alle medlemmer ved hvem deres fælles- / tillidsrepræsentant er, og det vil afdelingen understøtte ved at hjælpe med at lave plakater for dem, som ikke har en TR-aftale samt med uddannelse, og støtte deres funktion som fælles- / tillidsrepræsentant.

Visionen er, at der på arbejdspladser med tillidsvalgte, opstår en oplevelse af, at FOA Nordsjælland er tæt på medlemmerne, og dermed øger styrkelsen af kompetencerne lokalt, så afdelingens muskelkraft øges og på sigt opnår en øget medlemsprocent. 

 • FOA Nordsjælland forpligter sig til at sikre, at de tillidsvalgte via konceptet TRUS (TillidsRepræsentantUdviklingsSamtale) er klar til at påtage sig de opgaver, der aftales med afdelingen.
 • FOA Nordsjælland vil, via TR-aftalerne, sikre at den tilbudte uddannelse er relevant og målrettet den enkle.
 • FOA Nordsjælland vil via TR-løftet Version II sikre, at den udbudte uddannelse kun gives til de tillidsvalgte, der har netop den/det udviklingsmål og derved sikre, at alle vores tillidsvalgte får en TR-aftale om deres udvikling.
 • FOA Nordsjælland vil uddelegere kompetencer til de tillidsvalgte efter individuel vurdering, sammen med den ansvarlige på området for de tillidsvalgte og i tæt samarbejde med de øvrige politiske valgte.
 • FOA Nordsjælland vil uddanne sine fælles- / tillidsrepræsentanter i mere politisk strategisk retning, så de er klædt på til at møde de politiske udfordringer på deres arbejdsplads.

Kommuner, regionen og det private område er vidt forskellige og dette skal tænkes ind i det videre arbejde med kompetenceudvikling, ud fra den enkelte tillidsvalgtes opgaver og behov.

Arbejdet med strategien er ud fra følgende principper: Forebyggelse - Fællesskab - Handlekraft

Forebyggelse: FOA Nordsjælland arbejder på

 • At medlemmerne ikke får frataget deres kompetencer
 • At medlemmerne får den korrekte løn
 • At det er sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt at gå på arbejde
 • At være på forkant i budgetarbejdet, hvis der sker fyringer ifbm. budgettilpasninger
 • At være på forkant udlicitering
 • At hjælpe til, at medlemmerne har den uddannelse/efteruddannelse som er nødvendig i fremtiden.

Fællesskab: FOA Nordsjælland arbejder for

 • At de tillidsvalgte får et fællesskab med afdelingen og de øvrige tillidsvalgte.
 • At tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne arbejder sammen i MED, omkring arbejdsmiljø via dialog, sparring, kontaktudvalgsmøder og netværk i kommuner/region og årsmøde for de tillidsvalgte.

Handlekraft: FOA Nordsjælland vil

 • Tage indflydelse og være proaktive
 • Bringe punkter på dagsorden
 • Tage kontakt til det politiske niveau og være synlige i den offentlige debat.
 • Have fokus på lobbyisme og aktivisme

FOA Nordsjælland vil have fokus på, at de tillidsvalgte har den viden og de kompetencer der skal til. FOA Nordsjælland arbejder for gode vilkår og giver sparring til de tillidsvalgte.

Handlingsstrategien:
FOA Nordsjælland vil sætte projekter i gang omkring lærende netværk, som på sigt skal brede sig til alle de etablerede tillidsrepræsentant-netværk.
Her er tanken mere handlingsorienteret og formålet med de lærende netværk er at udvikle den enkeltes praksis – dvs. at styrke arbejdet og indflydelsen.

I tillidsrepræsentant-netværket arbejdes der på alle niveauer med kurser, temadage, workshops og andre læringsaktiviteter, som er vigtige redskaber til udviklingen i praksis.

Det lærende netværk, skal udvikle sig til at blive grundlaget for den enkeltes udvikling. Netværket skal i projektet gå fra at lære at være et netværk, til at handle som et netværk.

Der skal ses på behovet for læring i andre netværk, og holde fokus på at det er læringen, som er omdrejningspunktet. I den forbindelse arbejdes der med andre læringsformer end den klassiske klasseundervisning.

Her tænkes, selvstudie (E-læring Tillidszonen), projekt arbejde, sidemandsoplæring, netværkslæring, temadage, mentorforløb og workshop.

Tillidsrepræsentanterne inviteres ud fra deres udviklingsbehov til en KICK-OFF dag, hvor der på første halvdel gives læring i form af en workshop.

Efterfølgende tager den tillidsvalgte stilling til om han/hun vil indgå i et læringsforløb med Mentor / Men-tee, med en læringsagent eller om der skal aftales en handlingsplan, som beskriver de ting som han/hun aktivt skal gå hjem og gøre.

Øvrige aktiviteter og metoder skal indgå, for at kunne efterleve visioner og mål:

 • Der skal forhandles løn hver gang en fællestillidsrepræsentant stopper og det skal ske automatisk i samarbejde mellem den ansvarlige på lønområdet samt den tillidsrepræsentantansvarlige.
 • Vi ønsker sammen med LO, at understøtte oprettelsen af kontaktudvalgsmøder i kommuner/region, hvor man på tværs kan sikre et tæt samarbejde mellem de faglige organisationer. Vi skal være med til at det bliver skrevet ind i de lokale MED-aftaler, når der sker forhandling af aftalerne.
 • Fællestillidsrepræsentantsamlingerne, skal tænkes ind som et læringsrum og et sted med erfaringsudveksling, så fælles- og tillidsrepræsentant med fællestillidsrepræsentant lignende forhold, bliver kompetenceudviklet til deres opgaver i MED.
 • Alle nyvalgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter kontaktes telefonisk – enten af fællestillidsrepræsentanten eller den ansvarlige på området, så de nyvalgte oplever, at FOA Nordsjælland er nærværende.
 • Der skal kigges på fællestillidsrepræsentantens opgavesæt, når der vælges en fællestillidsrepræsentantsuppleant, nu hvor kompetencerne uddelegeres lokalt til tillidsrepræsentant. Det er, for at der skabes klarhed om opgavefordelingen af fællestillidsrepræsentantens opgaver.
 • Der skal undervises i brugen af Tillidszonen, så Tillidszonen integreres mere i det daglige arbejde. Det gøres ved vejledning fra afdeling til de tillidsvalgte.
 • Når der tilbydes lederuddannelse, kan det være med lokal forankring, på lokale uddannelsesinstitutter, men det er LO skolen der som udgangspunkt skal bruges.
 • Når der tilbydes enkle moduler fx styringsmetoder m.m. er det LO skolen, der som udgangspunkt skal bruges.
 • Der stilles forventninger til de fælles-/ tillidsrepræsentanter der bliver tilbudt uddannelse, så afdelingen efterfølgende, kan bruge de kompetencer, de erhverver sig under uddannelsen.
 • Fællestillidsrepræsentanten skal være valgt lokalt på en arbejdsplads, så mandatet er på plads og der ikke kan skabes tvivl om valggrundlaget.
 • For fællestillidsrepræsentanter som er valgt blandt tillidsrepræsentanter og hvor der er lavet en aftale med kommunen/regionen om, at der ikke er et arbejdspladstilhørsforhold - her fortsættes denne aftale indtil funktionen, som fællestillidsrepræsentant ophører.

Der laves en evaluering af de igangsatte handlinger i politisk ledelse og i afdelingsbestyrelsen hvert andet år.  Denne evaluering kan omfatte en survey-undersøgelse eller via interview i fokusgrupper. 

 
Strategien evalueres årligt.