Lønpolitik for FOA Nordsjælland

Afdelingens målsætninger

Politisk ansvarlig for afdelingens lønområde
Afdelingsformand i samarbejde med sektorformænd 

FOA Nordsjælland har en overordnet målsætning for sin lønpolitik, gældende for alle medlemmer:

 1. FOA Nordsjællands lønpolitik skal sikre medlemmerne en ensartet sagsbehandling på tværs af sektorerne.
 2. De politisk ansvarlige skal sikre den fornødne koordinering med den af FOAs regionsbestyrelse vedtagne lønpolitik.
 3. De politisk ansvarlige skal sikre, at både afdelingens og sektorernes lønpolitikker inddrages i forhandlingerne og sikrer en koordinering af det daglige løn politiske arbejde i sektorerne. Dette sker også i et tæt samarbejde med afdelingens faglige team.
 4. De politisk ansvarlige skal i samarbejde med sektorerne tilrettelægge arbejdet med at uddelegere mest mulig forhandlingskompetence til de tillidsvalgte.
 5. Det skal sikres, at sektorerne drøfter og fremsender overenskomstkrav til forbundet i forbindelse med overenskomstforhandlinger, i et samarbejde med den politisk ansvarlige.

Fastlæggelse af lønpolitikken...
For at opnå den fornødne koordinering af afdelingens løn politiske indsatser gælder der følgende retningslinjer:

 1. Politiske Ledelse har det overordnede ansvar for afdelingens løn politiske arbejde, herunder fastlæggelse af afdelingens lønpolitik i samarbejde med afdelingsbestyrelsen.
 2. De ansvarlige politikere har det daglige ansvar for udmøntningen af politisk ledelses og afdelingsbestyrelsens vedtagelser.
 3. Såfremt forhandlingskompetencen er uddelegeret til en tillidsvalgt, har vedkommende pligt til at varetage sine opgaver i samråd med de ansvarlige politikere samt faglig team.

Forhandlingskompetence...
FOA Nordsjælland ønsker, at flest mulige forhandlinger varetages af tillidsvalgte tæt på medlemmerne.

 1. Forhandlingskompetence uddelegeres i henhold til de retningslinjer, der fastlægges af politisk ledelse og afdelingsbestyrelsen. Det betyder bl.a. at man kun kan opnå forhandlingskompetence via en TR aftale.
 2. Den uddelegerede forhandlingskompetence beskrives i en TR aftale, som udarbejdes af den politiske sekretær med ansvar for de tillidsvalgte og sendes i kopi til arbejdsgiveren.
 3. Alle afdelingens beslutninger vedr. dokumentation og forhandlingsprocedurer er fortsat gældende, når forhandlingskompetencen er uddelegeret. Det betyder, at såvel afdelingen, det faglige team, sektorerne og de tillidsvalgte er underlagt retningslinjerne for registrering, dokumentation og overholdelse af service- og demokratiløftet. Herunder gælder notatpligt i 360.
 4. Forhandlingsberettigede skal have adgang til det nødvendige løndatamateriale. Fagligt team skal sikre, at materiale er tilgængeligt. 

Målsætning for den løn politiske indsats...
For at sikre FOA Nordsjællands medlemmer og tillidsvalgte et godt resultat ved lønforhandlinger, vægter vi følgende temaer særligt højt:

 1. Indgåelse af flest mulige forhåndsaftaler hvor det giver mening.
 2. Arbejdsmiljø- og trivselsorienterede forhandlingsemner, herunder være opmærksom på at arbejdsmiljørepræsentanter ofte har denne opgave.
 3. Forbedrede vilkår for det ”almindelige basispersonale”.
 4. Sikre lønudvikling for de tillidsvalgte
 5. Fagligheden er en afgørende lønstyrende faktor
 6. Årlig prioritering af særlige områder/ faggrupper der halter bagud
 7. Undgå engangsbeløb i videst muligt omfang, og i stedet forsøge disse forhandlet til varig løn
 8. Undgå modregning i centralt aftalte tillæg – både for nuværende og ved fremtidige forhandlinger

 

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 25. juli 2015