Lønpolitik for FOA Nordsjælland

Afdelingens målsætninger

Politisk ansvarlig for afdelingens lønområde:

Afdelingsformand i samarbejde med sektorformænd


FOA Nordsjælland har en overordnet målsætning for sin lønpolitik, gældende for alle medlemmer:

 1. FOA Nordsjællands lønpolitik skal sikre medlemmerne en ensartet sagsbehandling på tværs af sektorerne.
 2. Den politisk ansvarlige skal sikre den fornødne koordinering med den af FOAs regionsbestyrelse vedtagne lønpolitik.
 3. Den politisk ansvarlige skal sikre, at både afdelingens og sektorernes lønpolitikker inddrages i forhandlingerne og sikrer en koordinering af det daglige løn politiske arbejde i sektorerne. Dette sker også i et tæt samarbejde med afdelingens faglige team.
 4. Den politisk ansvarlige skal i samarbejde med sektorerne tilrettelægge arbejdet med at uddelegere mest mulig forhandlingskompetence til de tillidsvalgte.
 5. Det skal sikres, at sektorerne drøfter og fremsender overenskomstkrav til forbundet i forbindelse med overenskomstforhandlinger, i et samarbejde med den politisk ansvarlige.

PL drøfter løbende indsatser, som er grundlaget for den årlige lønforhandling. Dette gøres i samarbejder med sektorerne, og godkendes af afdelingsbestyrelsen


Fastlæggelse af lønpolitikken

For at opnå den fornødne koordinering af afdelingens løn politiske indsatser gælder der følgende retningslinjer:

 1. Politiske Ledelse har det overordnede ansvar for afdelingens løn politiske arbejde, herunder fastlæggelse af afdelingens lønpolitik i samarbejde med afdelingsbestyrelsen.
 2. De ansvarlige politikere har det daglige ansvar for udmøntningen af politisk ledelses og afdelingsbestyrelsens vedtagelser.
 3. Såfremt forhandlingskompetencen er uddelegeret til en tillidsvalgt, har vedkommende pligt til at varetage sine opgaver i samråd med de ansvarlige politikere samt faglig team.
 4. Forhandlingskompetence
 5. FOA Nordsjælland ønsker, at flest mulige forhandlinger varetages af tillidsvalgte tæt på medlemmerne.

 

 1. Forhandlingskompetence uddelegeres i henhold til de retningslinjer, der fastlægges af politisk ledelse og afdelingsbestyrelsen. Det betyder bl.a. at man kun kan opnå forhandlings-kompetence via en TR aftale. 
 2. Den uddelegerede forhandlingskompetence beskrives i en TR aftale, som udarbejdes sendes i kopi til arbejdsgiveren.
 3. Alle afdelingens beslutninger vedr. dokumentation og forhandlingsprocedurer er fortsat gældende, når forhandlingskompetencen er uddelegeret. Det betyder, at såvel afdelingen, det faglige team, sektorerne og de tillidsvalgte er underlagt retningslinjerne for registrering, dokumentation og overholdelse af service- og demokratiløftet. Herunder gælder notatpligt i 360.

Forhandlingsberettigede skal have adgang til det nødvendige løn datamateriale. Fagligt team skal sikre, at materiale er tilgængeligt.  


Målsætning for den løn politiske indsats 

For at sikre FOA Nordsjællands medlemmer og tillidsvalgte et godt resultat ved lønforhandlinger, vægter vi følgende temaer særligt højt:

1. Indgåelse af flest mulige forhåndsaftaler, det giver mening.

2. Arbejdsmiljø- og trivselsorienterede forhandlingsemner, herunder være opmærksom på at arbejdsmiljørepræsentanter ofte har denne opgave.

3. Forbedrede vilkår for det ”almindelige basispersonale”.

4. Sikre lønudvikling for de tillidsvalgte

5. Fagligheden er en afgørende lønstyrende faktor

6. Årlig prioritering af særlige områder/ faggrupper der halter bagud

7. Undgå engangsbeløb i videst muligt omfang, og i stedet forsøge disse forhandlet til varig løn

8. Undgå modregning i centralt aftalte tillæg – både for nuværende og ved fremtidige forhandlinger


Hvad er afdelingens opgave, og hvad er tillidsrepræsentanternes opgave?

Samtlige lønindstillinger tjekkes for medlemskab. Såfremt pågældende IKKE er medlem, kontaktes de med henblik på medlemskab. 

Er det en FTR / TR med kompetence der modtager lønindstillinger direkte fra arbejdsgiver, skal medlemskab tjekkes enten via tillidszonen, eller via telefonisk kontakt til afdelingen. 

Lønindstillinger på ikke-medlemmer som forefindes i afdelingen, tages ud hver 14 dag. De opdeles i arbejdspladser, og fremsendes til FTR / TR hvis det forefindes.  

Jævnfør TR aftalen SKAL FTR / TR tage personlig kontakt til de pågældende ikke-medlemmer. Dette både for at oplyse om, hvem der er pågældendes tillidsrepræsentant, drøfte medlemskab af FOA, samt for at drøfte lønindstillingen. Der hvor der ikke er en FTR / TR varetages opgaven af afdelingens organiseringsmedarbejder. 

Såfremt der er tale om en arbejdsplads, hvor den tillidsvalgte IKKE har kompetence til at forhandle løn, foretages forhandling af faglig team i samarbejde med sektorformand og afdeling formand. Vi vil sikre at der forhandles ved enhver nyansættelse

Er der tale om en arbejdsplads, hvor der er en tillidsvalgt med forhandlingskompetence, forestår denne godkendelsen af lønindstillingen. 

FOA Nordsjællands afdelingsbestyrelse har på deres møde i juni 2011 besluttet at udarbejde dette tillæg til afdelingens overordnede lønpolitik. Tillægget indeholder FOA Nordsjællands holdninger til bruttolønsordninger for afdelingens medlemmer. 

Der kan indgås aftaler om bruttolønsordninger – dog ikke sygeforsikringer, da dette er med til at skabe ulighed blandt befolkningen – mellem arbejdstager og arbejdsledig – mellem rig og fattig. En forskelsbehandling FOA Nordsjælland ikke vil være deltagende i 

 • FOA Nordsjælland ønsker ikke forskelsbehandling på alder og køn – dette er ment både negativt og positivt
 • FOA Nordsjælland vil gerne være med til at indgå aftaler om sundhedsfremmende foranstaltninger, såsom ordninger med massage, zoneterapi, fysioterapi og lignende
 • FOA Nordsjælland vil gerne være med til at indgå aftaler om avisabonnementer, togkort, telefoni, it-løsninger og lignende. Dog skal det være et personligt frit valg om medarbejderen ønsker dette
 • I forbindelse med indgåelse af bruttolønsordninger, henholder FOA Nordsjælland sig til rammeaftalen herom fra Kommunernes Landsforening – nemlig den at FOA sikrer at ferie og pension er trukket ud forinden
 • FOA Nordsjælland er opmærksomme på, at midlerne til bruttolønsordninger er en del af den samlede økonomi – både i kommuner og region.  

December 2022