$name

ArbejdsmiljøVores mål er at opnå:Hvor det er muligt og ønskeligt, indføres der jobberigelse og jobudvidelse - eksem­pel­vis gennem at oprette kombinationsstillinger, indføre selvfun­ge­rende grupper osv.

Omfanget af monotont og ensidigt gentaget arbejde, EGA, reduceres.

Et effektivitetsniveau og et arbejdstempo der er fastlagt under hensyntagen til arbejdets or­ganisering samt arbejdsstyrkens køns- og aldersmæssige sammen­sætning.

Arbejdspladser hvor fantasi og nytænkning fremmes og præmieres.

At arbejdsmiljøforbedringer sker uden unødig belastning af det ydre miljø. Og omvendt at udviklingen og anvendelsen af renere teknologi til gavn for det ydre miljø ikke sker på bekostning af arbejdsmiljøet.

Der aftales funktionsløn for særligt genefyldt arbejde, men ikke hvis det får den virk­ning, at et forrin­get arbejdsmiljø accepteres mod betaling.
 

Det vil vi fordi:FOA/KLS skal arbejde aktivt for, at der skabes sikre, sunde, trygge og udviklende arbejdspladser, hvor medlemmer kan føle stolthed og arbejdsglæde - uden risiko for deres velfærd samt liv og hel­bred, fysisk såvel som psykisk. 

For at udvikle og forbedre arbejdspladsernes arbejdsmiljø er det en væsentlig for­udsætning for FOA/KLS's troværdighed og succes, at vi hele tiden er ajour med arbejds­miljølovgivningen samt teknologi-, metode- og kompetenceudviklingen på medlemmernes arbejdsområder.
 

Det vil vi gøre: • I alle arbejdsgiverområder og på alle større arbejdspladser skal der findes tillids­valgte fra medlemmernes arbejdsområder.
 • Den stedlige sikkerhedsorganisation skal løbende holdes informeret om arbejds­mil­jøsitu­ationen på medlemmernes arbejdsområder, så den kan arbejde effektivt med at løse er­kendte pro­blemer.
 • FOA/KLS skal løbende forsøge at påvirke den politiske debat i medierne om arbejdsmil­jø-problemerne for medarbejderne i rengørings- og serviceerhvervene.
 • I alle arbejdsgiverområder skal det fremgå af skriftlige personalepolitikker, at der stilles skærpede krav til arbejds­miljøet - og at kvalitet i arbejdet prioriteres på linie med kvalitet i ydelserne.

Vi er på vej til at nå vores mål når: • der på 90 % af alle arbejdsgiverområder og på arbejdspladser med mere end 5 ansatte findes tillids­valgte fra medlemmernes arbejdsområder.
 • tillids­valgte er motiverede, aktive og veluddannede.
 • alle tillids­valgte senest tre måneder efter at have modtaget valg er tilmeldt grundkursus.
 • alle tillids­valgte løbende samarbejder om udvik­lingen af arbejdspladserne.
 • der er optaget forhandlinger med alle relevante arbejdsgivere om jobberigelse, jobud­vi­delse og lignende udviklingsforanstaltninger.
 • 75 % af medlemmerne har gennemført en faglig grunduddannelse som forud­sætning for at kunne yde en tilfredsstillende arbejdsindsats - uden at pådrage sig hud- og bevæge-ap­pa­ratlidelser, ned­slidning o.lign.
 • de tillids­valgte kender arbejdsmiljøloven og aktivt er med til at sikre, at den overholdes.
 • anvendte metoder, redskaber, kemi og teknologi altid er "de bedst mulige" - vurderet ud fra en arbejdsmiljø- og effektivitetsmæssig helhedsbetragtning.
 • alle omlægnings-, rationaliserings-, justerings- og udviklingstiltag følges op af arbejds­pladsvurdering (APV).
 • alle APV-påpegede "uhensigtsmæssigheder" i det fysiske og psykiske arbejds­miljø rettes og forbedres.
 • der er sammenhæng mellem den menneskelige ressourceanvendelse (nor­meringen) og ydelseskvaliteten på alle medlemmernes arbejdspladser.