Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Kollega truet af fyring

Er en kollega truet af fyring skal du hjælpe med at finde en løsning med mindst mulige konsekvenser og være med til at sikre, at reglerne overholdes. En tjenstlig samtale eller advarsel behøver ikke ende med en fyring.

MED-aftalen siger, at TR ”holdes bedst muligt orienteret om forestående ansættelser og afskedigelser”.
Ifølge FOA skal din ledelse derfor informere dig om forestående afskedigelser, tjenstlige samtaler og skriftlige advarsler. 
I hvert af de 3 tilfælde, skal du som TR være med til at sikre, kollegaen får hjælp.

Fokus på løsning

Før ledelsen træffer en endelig beslutning om afskedigelse, har din kollega ret til at blive partshørt. Og med mindre der er grundlag for en øjeblikkelig bortvisning, vil der oftest være et forudgående forløb, der involverer en advarsel eller en tjenstlig samtale. Tilbyd dig som bisidder, hvis din kollega, bliver indkaldt til en tjenstlig samtale.

Læs mere om rollen som bisidder ved tjenstlige samtaler

Hold fokus på, hvad der skal til for at genoprette efter en forsømmelse eller uheldig adfærd. Skyldes en advarsel eller en tjenstlig samtale faglige omstændigheder, kan du fx være med til at sikre, at kollegaen får faglig støtte i en periode, så fyring kan undgås.

Er din kollega nervøs for at blive fyret i forbindelse med sygdom, så læs mere under:

Langtidssygemelding

Sygemelding: Din rolle som TR og AMR

Inddrag din FOA-afdeling

Det er forskelligt, hvilken arbejdsfordeling man som TR har med sin afdeling, når det handler om tjenstlige samtaler, advarsler og partshøring. Vurdér løbende om noget bør gå videre til afdelingen. Ofte vil du indgå i et tæt parløb med den lokale FOA-afdeling for at sikre, at kollegaen får den bedst mulige hjælp. 

Når ledelsen informerer dig om, at et medlem påtænkes afskediget, bør du opfordre din kollega om at gå til FOA-afdelingen og få rådgivning og en faglig vurdering. Afskedigelsessager er juridisk komplekse.

Vær opmærksom på lokale aftaler og politikker

Tjek, om der er relevante lokale retningslinjer (MED-aftaler) eller personalepolitikker og vær med til at sikre, at de overholdes.

Bistå afdelingen med dokumentation

Dokumentation er afgørende for afdelingens mulighed for at gå ind i sagen ved en evt. afskedigelse. Hjælp afdelingen med at fremskaffe fx:

 • Indkaldelser
 • Referater og notater
 • Eventuelle advarsler
 • Dine egne notater

 

 • Opgaver når kollega bliver indkaldt til tjenstlig samtale

  • Tilbyd, at enten du eller en fra den lokale FOA-afdeling kan deltage som bisidder.

  • Vær med til at sikre, at ledelsen oplyser kollegaen om, hvad samtalen vil handle om, og at indkaldelsen konkret beskriver, hvorfor der er blevet indkaldt til en samtale, og hvad formålet med samtalen er.

  • Vær opmærksom på, at samtalen er varslet i god tid. 

  • Vær med til at sikre, at kollegaen er bedst muligt forberedt.

  • Hvis du selv deltager som bisidder: Vær med til at sikre, at samtalen afvikles på en værdig måde for kollegaen

  • Vær med til at sikre, at kollegaen har den fornødne tid til at overveje, hvordan hun vil forholde sig til en eventuel kritik og mulighed for at fortælle sin version af sagen. 

  • Vær med til at sikre, at ledelsen giver kollegaen mulighed for at rette op på de forhold, der har givet anledning til kritik.

   

  Deltager du som bisidder, skal du sikre:

  • at samtalen holder sig til det/de emne(r), som er meldt ud i indkaldelsen til den tjenstlige samtale. Kommer ledelsen ind på andre emner, skal du straks gøre opmærksom på, at de falder udenfor dagsordenen for mødet. Du skal sikre, at samtalen holder fokus på det konkrete i sagen og på at være med til at finde en løsning med mindst mulige konsekvenser, så det fx ikke behøver at føre til advarsel eller opsigelse. Der skal være et fornuftigt forhold mellem forseelse og sanktion.

  Find mere hjælp til bisidderrollen:
  Rollen som bisidder ved tjenstlige samtaler

  Guide: Bisidder ved en tjenstlig samtale - de 3 faser

 • Opgaver, når kollega får en skriftlig eller mundtlig advarsel

   

  • Orienter FOAs lokale afdeling om advarslen, hvis ikke andet er aftalt med afdelingen.

  • Samarbejd med den lokale FOA-afdeling om at hjælpe medlemmet med at udarbejde et høringssvar/gøre indsigelse.

  • Vær, i samarbejde med den lokale FOA-afdeling, med til at sikre, at ledelsen giver medlemmet mulighed for at rette op på de forhold, der har givet anledning til kritik.

  • Samarbejd med den lokale FOA-afdeling om at sikre, at advarslen gøres tidsbegrænset og den derefter fjernes fra medarbejderens personalemappe. Reglerne er, at arbejdsgiveren kan opbevare advarslen, så længe det tjener et sagligt formål. Advarsler forældes typisk efter 1 – 1½ år.

  • Aftal et opfølgende møde, hvor I evaluerer på, om problemet, som udløste advarslen, er løst, hvis ledelsen ikke vil gå med på en tidsbegrænset advarsel. Sørg for referat fra dette møde.

  • Vær opmærksom på, at også det, der kaldes en ”mundtlig advarsel”, skal være skriftlig. 
 • Opgaver op til massefyringer

  Når massefyringer, som ikke er omfattet af Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, kommer på tale, skal du kontakte afdelingen med det samme og aftale, hvordan I skal samarbejde.

  MED-udvalget skal  før en fyringsrunde have aftalt en procedure for, hvordan fyringerne skal foregå og der skal drøftes kriterier, hvorefter afskedigelserne skal ske ud fra devisen: hvem kan bedst undværes i den fremtidige organisering af arbejdet.

  Hvis ledelsen afskediger medarbejdere på grund af besparelser, kan der sammen med ledelsen søges midler fra Tryghedspuljen i opsigelsesperioden til opkvalificering, der gør det lettere for medarbejderne at få et nyt arbejde. Tryghedspuljen kan kun søges af kommunalt ansatte.

  Læs mere om tryghedspuljen

  Bliver man tilkaldt til arbejdspladsen i forbindelse med en fyringsrunde, skal man have løn efter de sædvanlige regler i arbejdstidsreglerne om tilkald.

 

Der gælder særlige regler for afskedigelse af tillidsvalgte. Det kan du læse om under:

Tillidsvalgtbeskyttelsen - din beskyttelse mod afskedigelse (Tillidszonen, Offentlig overenskomst)