Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på privat overenskomst

Kollega truet af fyring

Er en kollega fyringstruet, skal du støtte medlemmet og være med til at arbejde på en løsning med mindst mulige konsekvenser. En samtale eller en advarsel fra ledelsen behøver ikke ende med en fyring.

På arbejdspladser, dækket af en privat overenskomst, vil ledelsen typisk ikke være forpligtet til orientere tillidsrepræsentanten inden din kollega afskediges. Din ledelse er typisk heller ikke forpligtet til at underrette dig ved advarsler eller indkaldelse til tjenstlig samtale. Der er dog undtagelser, så tjek din overenskomst og de lokale SU-aftaler. 

Vær derfor opmærksom på, at dine kolleger altid ved, de kan henvende sig til dig i situationen. Vær med til at sikre, at din kollega får hjælp, enten af dig eller af FOA-afdelingen.

Støt din kollega 

Støt din kollega personligt og fagligt. Hav fokus på, hvad der skal til for at genoprette efter en eventuel forsømmelse. Skyldes ledelsens utilfredshed faglige omstændigheder, kan du være med til at sikre, at kollegaen får faglig støtte i en periode, så en fyring kan undgås.

Tilbyd dig som bisidder

Hvis din kollega henvender sig til dig, så tilbyd, at enten du eller en fra den lokale FOA-afdeling kan deltage som bisidder, hvis han eller hun indkaldes til en tjenstlig samtale. Forvaltningslovens ret til bisidder gælder ikke for det private, men nægter din arbejdsgiver, at du som tillidsvalgt deltager som bisidder, bør du kontakte din FOA-afdeling.

Find mere hjælp til bisidderrollen:

Bisidderrollen ved tjenstlig samtale

Guide: Bisidder ved en tjenstlig samtale - de 3 faser

Klare krav ved tjenstlig samtale og advarsel

Efter en tjenstlig samtale eller en advarsel, skal det fremstå klart for medlemmet, hvad og hvordan han/hun igen kan gøre det tilfredsstillende. En advarsel eller en tjenstlig samtale er ikke i sig selv grundlag for en efterfølgende saglig afskedigelse, men det vil indgå i sagsvurderingen ved en afskedigelse, om den ansatte har formået at leve op til arbejdsgivers krav. Vær derfor med til at sikre, at det bliver klart, hvilke krav, arbejdsgiveren stiller, og sørg for at få det med i et referat eller i et notat.

 • Hjælp med at holde fokus på det konkrete i sagen.
 • Hjælp med at søge en løsning med mindst mulige konsekvenser for medlemmet.
 • Vær opmærksom på at:
  • der skal være tale om rimelige og forventelige krav
  • den ansatte reelt skal have mulighed for at forbedre sin adfærd
  • det skal fremgå af advarslen/den tjenstlige samtale hvilken ansættelsesretlig konsekvens det vil have, hvis ikke forholdet forbedres. 

Begræns skaden ved advarsel

Ved en advarsel bør du hjælpe med at begrænse skaden mest muligt. Det kan du fx gøre ved: 

 • at sikre, at advarslen er konkret og præcist formuleret, så det er klart, hvad advarslen er givet for
 • at sikre, at advarslen beskriver, hvad der forventes af kollegaen fremadrettet
 • at sikre, at advarslen er tidsbegrænset, og hvordan og hvornår der bliver fulgt op
 • at sikre, at advarslen beskriver konsekvensen, hvis kollegaen ikke ændrer adfærd.

Arbejd for at samtale eller advarsel bliver praksis inden afskedigelse

Arbejd for at det bliver kutyme, at der afholdes en tjenstlig samtale eller afgives en advarsel inden en afskedigelse, samt at du som tillidsvalgt kan deltage som bisidder i en eventuel tjenstlig samtale. Du kan sætte det på dagsordenen i SU og arbejde på at lave en aftale om det der.
Hvis der allerede eksisterer en kutyme eller en aftale, så påse, at den overholdes.  

Bistå afdeling med dokumentation

Dokumentation er afgørende for afdelingens mulighed for at gå ind i sagen ved en afskedigelse. Bistå afdelingen med at skaffe fx:

 • Indkaldelser
 • Referater og notater
 • Eventuelle advarsler
 • Dine egne notater

Hvis afskedigelse bliver aktuel

Ledelsen skal informere FOA, når en kollega fyres. Det er beskrevet i din overenskomst, hvordan ledelsen skal give besked til FOA.
Du bør også opfordre din afskedigede kollega til at gå til FOA-afdelingen for råd og bistand til at vurdere sagen. Afskedigelsessager er juridisk komplekse.

Massefyringer

Når massefyringer kommer på tale, skal du kontakte afdelingen med det samme og aftale, hvordan I skal samarbejde. SU-udvalget skal inddrages før beslutningen om en massefyring - først og fremmest for at begrænse antallet.

Fyringstruet på grund af sygdom

Er din kollega fyringstruet på grund af sygdom, kan du læse mere under:

Langtidssyg

Sygemelding: Din rolle som TR og AMR

Der gælder særlige regler for afskedigelse af tillidsvalgte. Det kan du læse om under:

Tillidsvalgtbeskyttelsen

Mere hjælp til opgaven