Medlemsbladet FOA SOSU- maj 2006


Lederen
Under overskriften - Vikarer overtager mere hjemmehjælp - satte Jyllands-Posten i slutningen af april måned endnu engang fokus på det stigende forbrug af private vikarbureauer til at løse opgaverne i hjemmeplejen.

Flere vikarer end fastansatte
Hjemmeplejen i Københavns Kommune bliver invaderet af vikarer.
Sommetider er der flere vikarer på arbejde end fastansatte.
Det er både dyrt og dårligt for alle parter.

It afløser håndskrevne medicinskemaer
Et nyt it-baseret redskab kan minimere antallet fejl i medicineringen på sygehusene. Den elektroniske medicinjournal forventes i brug alle steder i Hovedstadens Sygehusfællesskab inden årets udgang

Nye rutiner skal minimere fejl
Sygehusene i H:S er opmærksomme på at minimere fejl i medicineringen af patienter ved at ændre arbejdsrutiner og benytte et nyt it-redskab. I 2005 udgjorde medicinfejl 40 procent af alle anmeldte utilsigtede hændelser på landets sygehuse

Stress og uro skyld i hver fjerde medicinfejl
Når personalet bliver forstyrret, og når der er travlhed, mangel på kontrol eller uro, opstår fejl ved medicinhåndteringen. Det viser en analyse fra Sundheds­styrelsen over rapporterede fejl på sygehusene

Legalt og værdifuldt at indberette fejl
På et år er indberetninger fra sygehusene om fejl og utilsigtede hændelser i behandlingen af patienter mere end fordoblet. Sundhedsstyrelsen ser stigningen som tegn på en kultur­ændring hos personalet med erkendelse af, at indberet­ningerne er værdifulde

Meget opmærksomme på kontrol af medicin
Både Plejehjem og kommuner tager embedslægernes kontrol af medicin­håndteringen til sig og arbejder på at efterleve henstillingerne

Det er respekten der tæller
For Kirsten Brylle er det afgørende at vise borgeren respekt fremfor hvilken hudfarve social- og sundhedshjælperen har.

Hjemmehjælperen må gerne have kulør
Det er ulovligt at bede om at få ansatte med en bestemt hudfarve eller religiøs baggrund.

Kommunen vil sende Gitte på kontanthjælp
Gitte Larsen faldt med en vasketøjskurv og blev sygemeldt. Smerterne har indtil nu kostet hende 30.000 kroner til fysioterapi, men værre er det med den behandling, hun har fået i Hvidovre kommune.

SOSU-assistenter vil med i nu lov om autorisation
Social- og sundhedsassistenter skal omfattes af autorisationsloven, fordi de er uddannet til at varetage arbejdsopgaver under eget ansvar.
Det har længe været et ønske, og sektoren har tidligere henvendt sig indenrigsministeren, og gør det nu igen.

Håndholdte med hjem
Håndholdte computere afløser snart papirlapper i hjemmeplejen i Høje Taastrup. Hjemmeplejens medarbejdere fik det nye værktøj ud i april måned.
Den håndholdte har givet anledning til at genoptage en gammel debat om at køre ud hjemmefra.

Nye grænser og tæt på medlemmerne
Strukturkongressen i januar satte grænser og vedtog nye opgaver.
Ikke mindst demokratiløftet om tæt på medlemmerne bliver en vigtig opgave.

Klummen
Matchgrupper

Tilbage til infoa 2006