$name

Nye grænser og tæt på medlemmerne 

 
Strukturkongressen i januar satte grænser og vedtog nye opgaver.
Ikke mindst demokratiløftet om tæt på medlemmerne bliver en vigtig opgave.
Lige nu og her mærker de enkelte medlemmer ingen ændringer, men inden udgangen af 2006, er der flyttet lidt rundt på medlemmerne i FOA, Social- og Sundhedsafdelingen.
  
Af Merete Astrup
 
- Hele debatten om strukturændringer i FOA, skal ses i lyset af den kommunale strukturreform, siger Palle Nielsen.

Han mener dog ikke, at der er sket de helt store ændringer på FOA landkortet. Der er nogle afdelinger, der skal lægges sammen og medlemmerne i de berørte afdelinger skal have urafstemninger i juli måned i år.

I Storkøbenhavn fortsætter de brancheopdelte afdelinger, som vi kender dem i dag. Men med de nye kommuner, bliver grænserne anderledes end i dag for nogle medlemmer i FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

- Det drejer sig om de nye sammenlagte kommuner Rudersdal og Furesø og Egedal kommuner. Det betyder, at de af vores medlemmer i Søllerød og Værløse bliver berørt.

Som sagt skal medlemmerne tage stilling ved en urafstemning 1. juli i år.
I den nye FOA struktur er princippet en FOA afdeling per kommune.
 
Nye grænser
På strukturkongressen i januar fyldte debatten om grænserne i den nye hovedstadsregion meget, idet medlemmerne i FOA Frederikssund gerne ville organiseres i de nuværende brancheopdelte afdelinger i Storkøbenhavn.

- Et flertal på kongressen besluttede som bekendt, at det må de ikke. Den debat skabte noget uro, og ærgerligt nok skyldtes det blandt andet i, at der havde været forskellige opfattelser af om det Storkøbenhavnske områdes måde at organisere på kunne udvides i den nye region.

Nu er beslutningen taget. Vi må ikke udvide, og nu skal vi så have afklaret fremtiden for de tre nye kommuner, lyder det fra Palle Nielsen.

I den nye hovedstadsregion får FOA afdelingerne i København nye samarbejdspartnere.
- Vi bliver syv FOA afdelinger i region Hovedstaden.

I København har vi været vant til at samarbejde afdelingerne i mellem. Nu skal vi inddrage det gamle Frederiksborg Amt og Bornholm regionskommune, og det samarbejde er allerede noget vi øver os i, fortæller Palle Nielsen.
Han fortsætter:

- Udgangspunktet er, at vi gør det bedste for medlemmerne, og det hele skal evalueres på den ordinære kongres i Forbundet i 2008. Der får vi gjort op, om det var de rigtige valg, vi tog.
 
Fra service til demokrati
Strukturkongressen i januar handlede også om indholdet i arbejdsopgaverne og fordelingen af opgaverne mellem forbund og afdelinger.

Fra den ordinære kongres i 2004, blev serviceløfterne besluttet. 11 serviceløfter til medlemmerne, som er sendt ud med infoa til samtlige medlemmer i fagforeningen.

- Serviceløfterne var der ikke så meget nyt i for vores fagforening. Det har mere været en synliggørelse af de tilbud, vi hele tiden har haft til medlemmerne.

På strukturkongressen gik vi så fra serviceløfter til demokratiløftet. Vi vedtog en principerklæring, hvori vi præcisere medlemmernes ret til at blive hørt.

- Har medlemmerne ikke altid haft retten til at blive hørt, er der noget nyt i det?
- Ideen er at komme tættere på vores medlemmer i en dialog. Og så er en sådan erklæring en god anledning til et serviceeftersyn i fagforeningen.

- Hvad skal efterses?
- Opfylder vi det løfte, at medlemmerne har nok indflydelse. Bliver de hørt i forhold til overenskomstforhandlingerne. Understøtter vi tillidsrepræsentanterne godt nok i den sammenhæng, de har med medlemmerne.

Vi skal se på, hvordan vi organiserer dialogen ude på arbejdspladserne. Vi skal ud hvor tingene sker, og det er på arbejdspladserne. Fagforeningen skal også være synlig på arbejdspladserne, så medlemmer føler sig tættere på. Hvordan vi griber det an, skal vi have en debat om i bestyrelsen, som vi starter nu, forklarer Palle Nielsen.

Han gætter på, at det nok skal vise sig, at nogle ting foregår anderledes end han og den øvrige ledelse tror.
 
Gennem TR
Det ligger Palle Nielsen meget på sinde at få fagforeningen tæt på medlemmerne. Han har tidligere udtalt, at fremtidens fagforening ligger ude på arbejdspladserne.

Her ser han tillidsmandsløftet som en af vejene.
- TR løftet har vi arbejdet med en del med nu. Vi havde sat det som indsatsområde i år, og de meldinger vi har fået tilbage fra de tillidsvalgte er positive. Målet er at få klædt de tillidsvalgte på, så de kan løfte de opgaver, de skal.

Så det arbejde fortsætter, og det gør det intense arbejde med serviceløfterne også, siger Palle Nielsen.

Tilbage står efter hans opfattelse stadig arbejdsdelingen mellem forbund og afdelinger.

- Den afklaring mangler vi. Men det har betydning for den fremtidige tilrettelæggelse af opgaverne og ikke mindst om ressourcer. Den afklaring har vi mistet lidt i alt det andet. Men den må vi have på dagsordenen nu, slutter formand i FOA, Social- og Sundhedsafdelingen, Palle Nielsen.
 
Tilbage til maj 2006