Brev til kommunalbestyrelserne

Regeringen har vedtaget den nye EUD-reform, som træder i kraft sommeren 2015.

Kære kommunalbestyrelsesmedlem

Regeringen har vedtaget den nye EUD-reform, som træder i kraft sommeren 2015. Det overordnede formål med reformen er bedre og mere effektive erhvervsuddannelser, og der er fastsat 4 målsætninger, som er: 

  • Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes
  • Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
  • Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan
  • Og sidst men ikke mindst, så skal flere fuldføre en erhvervsuddannelse

Kravene til en uddannelse for eleverne er højnet, og I som arbejdsgivere efterspørger i den grad en større faglig kompetence hos fremtidige ansatte.

Indenfor FOAs regi, har vi mange elever. Det gælder både indenfor social- og sundhedssektorens- / pædagogisk sektor og kost- og servicesektorens område. Derfor er vi interesseret i, hvordan kommunerne varetager elevernes læring, men også hvordan kommunerne håndterer de praktikker eleverne skal igennem, og gerne med succes.

Det er en vekseluddannelse eleverne gennemgår, og derfor vil en stor del af deres uddannelse og læring foregå på Jeres arbejdspladser. Hvis målsætningerne i reformen skal lykkes, så må I styrke praktikken. FOA ser pt. et stort frafald blandt elever, og mange uddannelsesstop er ifølge vores erfaring bl.a. begrundet i manglende kvalitet i vejledningen, så eleven ikke når sine mål. Det kan der være mange grunde til, men bl.a. mangel på tid og mangel på pædagogiske værktøjer fra praktikvejledernes side, er en medvirkende årsag.

I FOA kender vi til en stor variation i vejledernes baggrund. Vi er af den opfattelse, at praktikvejlederne skal være rollemodeller for eleverne, og herunder finder vi det altafgørende, at de vejleder egne faggruppekolleger, således at eleverne kan spejle sig i praktikvejlederen.

En praktikvejleders opgave er at vejlede, rådgive og motivere eleverne, hvilket er en stor opgave at påtage sig. Det kræver den fornødne tid og uddannelse for at kunne løfte den opgave. Herudover er det praktikvejledernes fornemmeste opgave, at give eleverne værdier med fra arbejdspladsen.

Med baggrund i ovenstående, og med baggrund i at få målsætningerne i reformen til at lykkes, bør kommunerne afsætte midler til indsatsen:

Bedre uddannelse af praktikvejlederne
Den fornødne tid
Regulære ansættelsesforhold for voksenelever under hele uddannelsesforløbet

Vi håber, at I vil lade FOA Nordsjællands henvendelse danne baggrund for en politisk drøftelse i Jeres kommune, og vi håber at der vil blive afsat de nødvendige midler i budgettet.

Kravene til eleverne er skærpet i den nye EUD-reform, men det bør have afsmittende effekt på kommunerne, så kommunerne påtager sig ansvaret for at opfylde målsætningerne.

Eleverne er jeres fremtidige medarbejdere og vores fælles fremtid!


Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland

Vinni Jakobsen
Sektorformand
Social- og sundhedssektoren
Mail: vija@foa.dk

Rie Hestehave
Sektorformand
Pædagogisk sektor
Mail: amhe033@foa.dk

Steen Andersen
Sektorformand
Servicesektoren
Mail: sa033@foa.dk