Fleksjob hos privat arbejdsgiver?

Hvad skal du være opmærksom på ved ansættelse i fleksjob hos en privat arbejdsgiver?

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter den overenskomst som gælder for virksomheden. Da mange arbejdspladser i den private sektor ikke er dækket af en overenskomst, følger man typisk den overenskomst, som ligger tættest på branchen. Med andre ord henvises til udfyldende regler på arbejdsmarkedet og en sammenlignelig overenskomst gældende for det konkrete arbejde.

Det betyder, at du skal nærlæse dit ansættelsesbevis inden underskrivelse og under alle omstændigheder henvende dig i FOA/KLS, såfremt du i forbindelse med din første lønudbetaling undrer dig over f.eks. manglende betaling af pension og er usikker på hvorvidt du er berettiget til betaling af løn under sygdom, optjening af feriefridage mv.

Eksempelvis kan vi illustrere problemstillingen ved et eksempel, hvor en medarbejder ansættes i et fleksjob hos en virksomhed med tiltrædelse den 1. januar 2021.

Det fremgår af ansættelseskontrakten, at ansættelsen ikke er omfattet af overenskomst, idet der ikke er overenskomst på virksomheden.
Medarbejderen opsiges den 30.april 2021 og henvender sig i den forbindelse til FOA/KLS. Vi kan hurtigt konstatere at ansættelseskontrakten ikke lever op til kravene i ansættelsesbevisloven, og at medarbejderen ikke var ansat på de rigtige vilkår.

I den konkrete sag vil FOA/KLS gøre gældende, at ansættelsesvilkårene i henhold til beskæftigelsesloven skulle have været fastsat med udgangspunkt i en landsdækkende overenskomst, f.eks. SBA-overenskomsten, Industriens Funktionæroverenskomst m.fl., og at fravigelser fra den gældende overenskomst eksplicit skal angives i ansættelseskontrakten. Da dette ikke var sket i den konkrete sag, har medarbejderen krav på efterbetaling af feriefridage, pension og fritvalgsprocent samt en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

I eksemplet kunne et efterbetalingskrav hurtigt udmønte sig i et stort krav med baggrund i hvis medarbejderen havde været ansat i en længere periode og i flere timer eller havde afholdt barsels- og forældreorlov.

For det første kunne der være tale om en kvindelig medarbejder ansat under Industriens Funktionæroverenskomst med ret til fuld løn 4 uger før fødsel samt under de 14 ugers barselsorlov og 8 ugers forældreorlov. Dertil kommer indbetaling af forhøjet pension under de 14 ugers barsel.

I forlængelse af ovennævnte skal ligeledes gøres opmærksom på at fristen for arbejdsgiveren til at søge refusion med stor sandsynlighed er overskredet ved modtagelse af en påkravsskrivelse fra FOA/KLS.

FOA/KLS kan heldigvis hjælpe i sagerne. Først sender vi et påkrav til arbejdsgiveren med krav om betaling og reagerer arbejdsgiveren ikke inden for fristen, kan vi udtage stævning mod arbejdsgiveren og inddrive et tilgodehavende via domstolene.

Afslutningsvis skal I være opmærksomme på at hjælpen fra FOA/KLS naturligvis er under forudsætning af medlemskab af fagforeningen FOA/KLS.
Et medlemskab af A-kassen er ikke nødvendigt, såfremt du har forladt arbejdsmarkedet og ikke har udsigt til at komme tilbage på arbejdsmarkedet (ansættelse på normale vilkår).
Fordi ved ansættelse i fleksjob vil du modtage ledighedsydelse, hvis du bliver opsagt fra dit fleksjob.

Dette skal ses i lyset af at du som fleksjobber ikke fuldt ud står til rådighed for arbejdsmarkedet. Således er du ikke berettiget til dagpenge men ”ledighedsydelse” fra kommunen.