Sosu-elever: Forlængelse af uddannelse ifm lockout

Er du social- og sundhedselev og i den afsluttende del skal du være opmærksom

Hvis jeg ikke kan komme til eksamen pga. lockouten, skal uddannelsesaftalen så forlænges?
Hvis du afslutter din uddannelse den 30. april, skal du være opmærksomme på at få din kontrakt forlænget inden den udløber.

KL har for nyligt ændret deres vejledning til kommunerne og opfordrer nu også til, at kommunerne forlænger elevens uddannelsesaftale, så eleverne får uddannelsesløn indtil de har afsluttet deres eksamener efter konflikten.

Hvis din arbejdsgiver ikke vil forlænge din uddannelsesaftale bør du kontakte afdelingen.
   

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg ikke kan nå at gennemføre min uddannelse pga. konflikten inden uddannelsesaftalen udløber
Din uddannelsesaftale skal forlænges, hvis det skønnes at lockouten medfører, at du ikke kan gennemføre uddannelsen inden for det tidsrum, der er aftalt i uddannelsesaftalen.

Du skal have en skriftlig aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen. Dette er utrolig vigtigt, da du kun kan gå til de afsluttende eksamener, hvis der foreligger en gældende uddannelsesaftale.
             

Hvad gør jeg, hvis jeg har fået et arbejde som skal tiltrædes under lockouten, men jeg ikke har været til de afsluttende eksamener?
Som nævnt ovenfor er det vigtigt at få en aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen med henblik på at kunne gå til eksamen.

Samtidig opfordrer FOA til, at du indgår skriftlig aftale med din nye arbejdsgiver om, at du tiltræder stillingen uanset manglende eksamensbevis og med forudsætning om at du kan tage de afsluttende eksamener, så snart det er muligt.

Hvad skal der ske med min uddannelsesplan, hvis undervisningen er aflyst?
KL skriver i deres vejledning, at hvis undervisningen er aflyst på grund af lockouten, så overgår eleven til praktikstedet, som er forpligtet til at tage imod eleven. Dette er FOA enig i.

Hvis undervisningen er aflyst, kan du ikke afvise en ændring af uddannelsesplanen, som medfører, at du sendes i praktik i stedet for.
FOA forudsætter, at dette skal ske uddannelsesmæssigt forsvarligt, hvilket indebærer, at man har den tilstrækkelige teoretiske viden for at kunne klare praktikken. Det er vigtigt, at der ikke gives undervisning i praktikken som erstatning for skoleundervisningen, da dette vil være konfliktramt arbejde.

Hvis du oplever, at praktikken ikke sker uddannelsesmæssigt forsvarligt, skal du rette henvendelse til din praktikvejleder. Hvis du efter henvendelse til praktikvejlederen fortsat oplever problemer, bør du rette henvendelse til afdelingen.

Hvor det ikke kan lade sig gøre at omlægge uddannelsesforløbet, så du kan komme i praktik, kan du, hvis du ønsker dette, tilbydes beskæftigelse i kommunen. Dette sker ved, at der indgås skriftlig aftale om, at du får arbejdsfrihed på grund af særlige forhold (konflikt), jf. erhvervsuddannelseslovens § 58, stk. 1, nr. 4. Der er altså tale om en aftale om suspension af uddannelsesaftalen, hvor du tilbydes ansættelse som uuddannet (eller for social- og sundhedsassistentelever som social- og sundhedshjælper) indtil konfliktens ophør, hvorefter du genindtræder i uddannelsesaftalen. I denne situation vil det være en god ide at kontakte afdelingen, for at få rådgivning. 

Kan praktikvejlederne ude på praktikstedet undervise eleverne i den teori, som de skulle have haft på skolen?
Det er FOAs opfattelse, at praktikvejlederne alene skal yde eleverne den sædvanlige praktikvejledning. Teoretisk undervisning, der gives som erstatning for manglende undervisning på skolen, vil efter forbundets opfattelse være konfliktramt arbejde, som praktikvejlederne ikke skal påtage sig. 

Hvis jeg har gennemført al praktik i min uddannelsesplan, kan jeg så sendes tilbage til mit sidste praktiksted, hvis undervisningen er aflyst?
Det er FOAs opfattelse, at det er en mulighed at du kan sendes tilbage til dit seneste praktiksted, men ikke i praktik, da du allerede har bestået alle dine praktikforløb. Det er FOAs opfattelse at der derfor ikke er et uddannelsesformål med arbejdet på praktikstedet. Hvis du sendes i arbejde på praktikstedet skal det ske til almindelig overenskomstmæssig løn som uuddannet (eller for social- og sundhedsassistentelever som social- og sundhedshjælper) og din uddannelsesplan skal suspenderes.

Hvis din arbejdsgiver alene betaler dig din sædvanlige elevløn, skal du kun arbejde i det antal timer som modsvarer lønnen efter overenskomstens almindelige bestemmelser for månedslønnede. Du bør søge rådgivning afdelingen.

Det er vigtigt at påpege, at dette er FOAs opfattelse. Hvis din arbejdsgiver ikke er enig med dig i ovenstående, så skal du fortsætte arbejdet og rette henvendelse til FOA.

Skal jeg arbejde 37 timer på praktikstedet, selvom jeg ”kun” skulle have været i skole fra kl. 08-15
Ja, det skal du, hvis det aftales, at du gennemfører praktikperiode i stedet for skoleophold og du normalt arbejder 37 timer i praktik.

Hvis du får praktiske problemer med eksempelvis afhentning af børn eller lignende ved en omlægning til praktik, bør du kontakte afdelingen for at få hjælp til at finde en løsning med praktikstedet.

Det er arbejdstidsaftalerne i de enkelte overenskomster, som fastsætter, hvorledes vagtplanlægningen sker. Som fx social- og sundhedselev og pædagogisk assistent elev må du acceptere, at du både kan have aftenvagter, nattevagter og weekendvagter under forudsætning af, at arbejdstidsaftalens varslingsregler overholdes. 

Hvis jeg er pædagogisk assistent elev på GVU (merit), kan kommunen så sende mig tilbage til min tidligere arbejdsplads, hvis undervisningen på skolen er aflyst på grund af lockouten?
Arbejdsgiver har pligt til at betale den fulde uddannelsesløn til dig, uanset om du hjemsendes, fordi undervisningen er aflyst, og arbejdsgiver derfor ikke modtager VEU godtgørelse.

Hvis du har fået orlov fra din arbejdsplads for at tage PAU på GVU kan du blive bedt om at møde på arbejde på din hidtidige arbejdsplads under konflikten.

Det er FOAs opfattelse, at der i den situation er to muligheder.

Hvis du og arbejdsgiver skriftligt aftaler at suspendere den aftalte orlov til uddannelse, indtil konflikten er ovre, kan du vende tilbage til arbejdspladsen til din tidligere stilling og løn. FOA forudsætter, at du ikke går ned i løn ved en sådan aftale.

Hvis du og arbejdsgiver skriftligt aftaler at forlænge uddannelsesaftalen (og orloven fra arbejdsstedet) og du derfor fortsat får udbetalt uddannelsesløn, kan arbejdsgiver kun kræve, at du arbejder i et antal timer som modsvarer lønnen efter overenskomstens almindelige bestemmelser for månedslønnede. Du bør søge rådgivning hos FOA.

Hvis undervisningen kan gennemføres på nogle af ugens dage, må du lave en aftale med arbejdsgiver om, hvordan du evt. skal arbejde de andre dage. I så fald, skal det aftales om uddannelsesaftalen forlænges eller suspenderes jf. ovenfor.

Hvad gør jeg når konflikten ophører?
Dette afhænger af, hvad der fremgår af den reviderede uddannelsesplan. Du skal undersøge, om du skal forblive på praktikstedet eller om du skal møde i skole igen efter konfliktens ophør.

Afslutning:
KL har i deres seneste vejledning skrevet, at de opfordrer kommunerne til at gøre alt for, at eleverne rammes mindst muligt af konflikten, og at kommunerne gør hvad der er muligt for at søge konstruktive løsninger i de mange konkrete sager. Dermed burde det være muligt i de enkelte sager via dialog med kommunen, at finde en løsning, som tilgodeser, at du som elev rammes mindst muligt. Du kan søge bistand i afdelingen.

Der henvises i øvrigt til FOAs vejledning, som er tilgængelig på www.foa.dk

Senest redigeret den 12.04.2013 af Anne-Mette Røn Poulsen