Fleksjob

Fleksjob er en stilling på særlige vilkår, der giver mulighed for tilpasning af din arbejdstid og arbejdsfunktioner.

Den 01.01.2013 blev reglerne ændrede. Fleksjobbere, der er ansat i fleksjob før 01.01.2013 er ikke omfattet af regler pr. 01.01.2013. Kun hvis de ansættes i et nyt fleksjob, vil de blive omfattet af de nye regler.

Fleksjob er en stilling på særlige vilkår, der giver mulighed for tilpasning af din arbejdstid og arbejdsfunktioner.

Fleksjob tager hensyn til din varige nedsatte arbejdsevne. Din arbejdsevne-begrænsning skal være af et sådant omfang, at det ikke er muligt at fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper på både private og offentlige arbejdspladser.
 

Hvem kan få et fleksjob?

Fleksjob kan bevilges fra dit fyldte 18. år og indtil folkepensionsalderen, hvis   

 • du har en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen
 • du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår 
 • du ikke kan fastholdes via overenskomstens sociale kapitel – f.eks. i et aftalt skånejob
 • du har afprøvet muligheden for revalidering, aktivering og andre foranstaltninger (fx omplacering på arbejdspladsen)
 • du ikke modtager førtidspension


Betingelser for fleksjob

Du kan kun overgå til fleksjob, hvis det ikke er muligt f.eks. ved revalidering, støtte til særlige arbejdsredskaber, personlig assistent eller andre tiltag, at fastholde dig i beskæftigelse på ordinære vilkår. Det vil sige, at du som hovedregel skal arbejdsprøves i en praktik for at udvikle og forbedre din arbejdsevne.

Løn- og arbejdsvilkår som fleksjobber

 • Dit arbejde tilrettelægges med tilstrækkelige skånehensyn, så du kan overkomme dine arbejdsopgaver.
 • Arbejdstiden kan være på nedsat tid og nedsat kraft afhængig af arbejdsevnen
 • Der er ingen nedre grænse for, hvor få timer du kan blive ansat i et fleksjob
 • Din bopælskommunes jobcenter vurderer og fastsætter din arbejdsevne
 • Arbejdsgiver udbetaler løn for det arbejde, du reelt udfører i forhold til din arbejdsevne
 • Løn- og arbejdsvilkår fastsættes efter de kollektive overenskomster, herunder det sociale kapitel men under hensyn til din arbejdsevne
 • Hvis overenskomst og socialt kapitel ikke giver mulighed for at aflønne i forhold til din arbejdsevne, kan lønnen fastsættes efter aftale mellem dig og arbejdsgiver
 • Skriv ikke under på en lønaftale, før du har rådført dig med din FOA-afdeling
 • Din bopælskommune udbetaler fleksløntilskud til dig som supplement til din løn
 • Din løn + fleksløntilskuddet må ikke overstige, hvad du kunne tjene, hvis arbejdet var på fuld tid
 • Hvis du er i fleksjob, har du ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge og efterløn fra a-kassen. Hvis du bliver ledig, kan du søge ledighedsydelse i din bopælskommune. Du kan tilmelde dig fleksydelsesordningen i din kommune. Fleksydelse erstatter efterlønsordningen.


Fastholdelsesfleksjob

 • Du kan ikke blive ansat i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, medmindre din arbejdsplads først har ansat dig i 12 måneder efter det sociale kapitel – f.eks. i et aftalt skånejob - eller på særlige vilkår.
 • Undtagelse: hvis du har været udsat for akut opstået skade eller sygdom og det er åbenbart formålsløst at ansætte dig efter det sociale kapitel eller på særlige vilkår, kan du dog ansættes i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads


Midlertidige fleksjob

 • Fleksjob bevilges af din bopælskommune for en periode af 5 år. Efter 5 år tager jobcentret stilling til, om du stadig opfylder betingelserne for fleksjob. I så fald fortsætter fleksjobbet.
 • Hvis du er fyldt 40 år, kan du få et permanent fleksjob efter de første 5 år, såfremt din arbejdsevne fortsat er nedsat og du ikke har mulighed for ordinær beskæftigelse


Mere om fleksjob:


10 gode råd om fleksjob, Ydelser og Løn og tilskud (pdf)
 

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp