$name

"Engang når man bare er medlem""

 
NIF er et netværk i Fagbevægelsen. Lige nu arbejder NIF SOSU med i på fagforeningens handlingsplan for at styrke integrationen. Men hvem og hvad er NIF egentlig?
Vi tager et blik tilbage.
  
Af: Merete Astrup og Shahin Laghaei

NIF (Netværk I Fagbevægelsen) blev oprettet i 1995. Fødselshjælperen for NIF var Plads Til Alle (PTA), som startede som en kampagne i 1994.  PTA var støttet af flere LO-forbund, herunder FOA og havde til formål at promovere etnisk ligestilling.

Der blev dannet NIF-grupper i hele landet, herunder i Storkøbenhavn. Visionen var at skabe et platform for, at flere indvandrere blev fagligt aktive og søgte indflydelse i fagbevægelsen.

Netværket havde fra starten både danskere og indvandrere som medlemmer. NIF Storkøbenhavn satsede på dialog og brobygning mellem indvandrere og danskere både indadtil i fagbevægelse og udadtil.
 
Indadtil synliggjorde NIF sig selv og sin vision gennem foldere og oplæg i lokale fagforeninger og afdelinger. Der blev holdt kurser for medlemmer af NIF.  

 om fagbevægelsens historie, om vejen til at få indflydelse og mangfoldighed
Udadtil deltog NIF i samfundsdebat om integration og ligestilling. NIF´s medlemmer deltog eksempelvis i radioprogrammer, på konferencer og andre arrangementer, som var relevante for integration og ligestilling.
 
PTA understøttede dannelsen og videreudviklingen af NIF-grupperne i hele landet. Der blev holdt koordinationsgruppemøder for NIF på tværs af geografiske områder i perioden1995-2000. PTA, der hidtil havde fungeret som et projekt lukkede i 2000, hvorefter netværket skulle lære at stå på eget ben.
 
Etablering af NIF SOSU i København
Jean Petersen, TR på Kirsebærhavens plejehjem, var FOAs repræsentant i PTA komiteen og var med til at danne og videreudvikle NIF i Storkøbenhavn.

- FOAs engagement i arbejdet med integration og ligestilling blev en proces, der gik hånd i hånd med videreudvikling af NIF, siger Jean Petersen.

I 2000 valgte FOAs kongres ??? at støtte PTA økonomisk og bidrog til at PTA genoptog sit arbejde i en ny organisationsform. Man satte også større fokus på etnisk ligestilling internt i FOA.

Der blev derfor etableret et udvalg, der arbejdede med etnisk ligestilling, og som var forankret lokalt i Social og Sundhedsafdelingen.  

Tanken om lokal forankring medførte også, at nogle medlemmer af NIF i FOA tog initiativ til at starte NIF København i FOA.

- Da PTA lukkede i 2000 følte NIF København sig både forældreløs og hjemløs, fordi NIF havde været forankret i PTA. Det var nu på tide at forankre NIF lokalt i de forskellige fagforeninger, siger Jean Petersen som tog initiativ til etablering af NIF SOSU i København.
 
Jean udtrykker stor tilfredshed med, at FOA SOSU valgte at støtte etablering af NIF lokalt i 2001.  I dag har NIF SOSU 58 medlemmer, holder fire årlige møder og en række aktiviteter.

- Det var godt, at NIF fik et politisk ståsted i de forskellige forbund. Men hvis de lokale fagforeninger ikke tager stafetten og fører den videre, vil der ikke ske konkrete handlinger, der rykker noget, siger Jean Petersen, som aldrig forspilder en chance for at slå et slag for NIF.  
   
Brobygger
- Hvilken betydning har NIF SOSU?
Jean forklarer:
- Den lokalt forankrede NIF koordinerer integrationsarbejdet i fagforeningen.
 
NIF bliver eksempelvis inddraget som gæstelærere i undervisningen på Social og sundhedsuddannelsen i forløbet i København. Nogle NIF- medlemmer fungerer som mentorer for elever med indvandrerbaggrund på Social og Sundhedsskolerne.

NIFs aktiviteter som mentoring og undervisning af etniske minoriteter, der befinder sig i social og sundhedsområdet, styrker gruppen. Gennem mentoring yder NIF individuel støtte til den enkelte elev med indvandrerbaggrund.

Via undervisning af temaer som arbejdspladskultur, formidler NIF viden og erfaring og giver gruppen mulighed for refleksion om ligheder og forskelle, de kan møde på en dansk arbejdsplads.

NIF fungerer ligeledes som bindeled mellem potentielle medlemmer med indvandrerbaggrund og FOA. Hvert år skriver NIF om sine aktiviteter i bestyrelsens beretning til generalforsamlingen, såvel som vi jævnligt gør os synlige i infoa.

NIF´s aktiviteter bliver dermed formidlet videre til alle medlemmer af fagforeningen og læserne. NIF tages også med på råd om alt, der er relevant for integration.

Kort sagt er NIF brobygger, rollemodel og faglig aktiv. Det er ikke tit, at enkelte personer formår at spille så en omfattende og vigtig rolle. Det kræver sin ildsjæl.
  
Bringer mangfoldigheden i spil
NIF SOSU er et netværk bestående af enkelte medlemmer, som er forskellige fra hinanden. Tilsammen er gruppen i besiddelse af en del viden og erfaringer, ildsjæl energi og engagement, der smitter. Den enkelte etniske minoritetsgruppe kan kun have en stemme.

Men tilsammen har gruppen mangfoldige stemmer, mangfoldige ressourcer og erfaringer, der kan høres og bruges til alles fordel. Det betyder, at fagforeningen får en mulighed for at servicere alle medlemmerne.

- I konceptet medlemmerne i centrum må det være vigtigt for FOA at have tilgang til alle medlemmer - herunder etniske minoriteter gennem NIF, mener Jean Petersen.

Takket være NIF SOSUs diverse aktiviteter og repræsentationen i fagforeningens bestyrelse, er NIF blevet mere synlig end for fem år siden.

I dag kan det hænde at en TR kontakter NIF, når det skal træffes beslutning om sager der involverer etniske minoritets-medlemmer. Der spørges til råds og vejledning hos NIF.
 
Døråbner
- Du antydede på generalforsamlingen i november at du går på pension på et tidspunkt. Hvordan ser du din egen rolle i udviklingen i NIF og integration og ligestilling i FOA og i fagbevægelsen?
- Jeg synes min egen rolle har været at være døråbner til fagbevægelsen.

Det har været godt at være TR på en arbejdsplads. Det har været godt at være medlem af fagforeningens bestyrelse. Det har ligeledes været positivt, at jeg har haft ansvaret for at være forbunds-repræsentant i PTA.

Det har også været godt, at jeg selv har etnisk minoritetsbaggrund. Denne baggrund har givet mig en stor ballast. Nu opfordrer jeg, hvor jeg kan komme til det, yngre medlemmer til at tage staffen op. Såvel som fagforening og forbundet for dens sags skyld skal holde fanen højt.
 
NIF´s udviklingspotentielle
NIF SOSU har et budget, der kan anvendes til aktiviteter og til videreudvikling af netværket.
Til gengæld bygger NIF Storkøbenhavn udelukkende på ildsjæle og velvilje fra LO Storkøbenhavn til at yde lidt sekretariatsbistand som mødefaciliteter for NIF Storkøbenhavn.

Dette netværks udviklingsmuligheder i sin nuværende form er stærk begrænset. Netværkets medlemmer kan sagtens mødes i fremtiden, men gensidighed mellem NIF og fagbevægelsen er stærkt indskrænket. Det er kun lidt eller næsten ingen kontakt og trafik mellem NIF Storkøbenhavn og fagbevægelsen.

I øjeblikket debatterer man i NIF spørgsmålet om medlemmerne hellere skal prioritere de lokale netværk, og nedprioritere møderne med NIF gruppe i de andre fagforeninger under LO Storkøbenhavn.
 
Drømmen om fremtiden
- Hvad er din fremtidsdrøm?

- Jeg drømmer om, at flere etniske minoriteter bliver tillidsrepræsentanter og at flere sidder i bestyrelse i deres fagforening.

Jeg drømmer om, at det en dag bliver  ligegyldigt om man er etnisk minoritet eller ej - man er bare medlem af fagbevægelsen.

Jeg drømmer om, at NIF på sigt kan nedlægge sig selv, fordi det ender med en bevægelse i flere farver, under samme solidaritets princip, side om side med hinanden, siger Jean Petersen.
 
Tilbage til infoa nr. 4 - 2007