"Borgeren er herre i sit eget hjem"

Hjemmeplejen er endnu ikke omfattet af lov om patientsikkerhed.
Rødovre Kommune har i længere tid arbejdet forebyggende med kvalitetssikring.
Kommunikation er nøgleord i arbejdet med at opfange fejl og forebygge, men det er borgeren der bestemmer i eget hjem.

Af Merete Astrup
 
Patientsikkerhed er egentlig ikke den rette betegnelse for borgere i eget hjem. De er netop borgere og ikke patienter. Men begrebet kommer fra hospitalerne og "Lov om patientsikkerhed."

Hjemmeplejen er endnu ikke omfattet af loven, men ifølge Allan Pedersen, ældre- og handicapchef i Rødovre Kommune, bliver den det inden længe.

- For der er kommet mere fokus på patientsikkerhed, siger han.
Det er der også i Rødovre Kommune.

Man kan imidlertid ikke lige overføre konceptet om patientsikkerhed fra hospitalet til hjemmeplejen.
- På hospitalerne kan man sige at personalet er herre i eget hus.

I hjemmeplejen er vi ude i borgernes hjem, og det er dem, der bestemmer.

Det gør det lidt mere kompliceret at forebygge sikkerheden. Hvis borgeren elsker det lille tæppe, der har ligget i entreen i årevis, kan vi ikke bare fjerne det selvom, der er risiko for at borgeren falder i det.

Vi har også de pårørende, som er omkring borgeren. Hvis de for eksempel  har haft kontakt til borgerens egen læge, er det ikke altid, vi får det at vide. Borgeren kan have fået en anden medicin uden, at vi ved det.

Der er flere aktører i borgerens hjem end, der er på hospitalerne, forklarer Pia Caspersen, assisterende leder i hjemmeplejen.
 
Sikkerhed og uddannelse
Overordnet mener Allan Pedersen og Pia Caspersen, at patientsikkerhed og faglært personale er uadskilleligt.

- Forbrug af ufaglært personale hænger ikke sammen med patientsikkerhed, siger Allan Pedersen.
I Rødovre Kommune tilstræber ledelsen at bruge faste vikarer i det omfang, det er nødvendigt at bruge vikarer.

- Fordelen ved den kommunale struktur er, at vi hurtigt kan kommunikere et samlet hele.
Vi lægger meget vægt på, at have vores eget faste personale, for dem kan vi knytte til os, og det gør kommunikationen lettere.
 
Sikkerhed og kommunikation
Kommunikation og patientsikkerhed er to andre forhold, der hænger sammen, mener de i Rødovre.
Pia Caspersen fortæller:

-Når vi i ledelsen eller en medarbejder gør en observation hos en borger, er det vigtigt at kommunikere den videre til rette person og rette sted. Det sker både skriftligt og mundtlig alt efter, hvor hurtigt der skal handles.

- Det tager tid at registrere skriftligt, men efterhånden er vi blevet glade for det, siger Heidi Kelm Jensen, FTR for hjemmeplejen.

Pia Caspersen siger videre:
- Vi holder meget fast i vores møder med vores faste personale, og intentionen er at give medarbejderne plads til at komme med de ting, de oplever. Det er med til at skabe sikkerhed for at fejl bliver opdaget og undgået.

Heidi Kelm Jensen er enig i det givtige i de faste møder.
- Det er også her kollegerne siger til og fra, og det er her, det er i orden at rejse et problem i forhold til en borger. Så vidt det er muligt, løser vi problemerne med det samme.

Det er kort sagt her vi laver faglig sparring.
I hjemmeplejen gælder det ikke om at finde fem fejl.

- Vi har ingen fejlfindingskultur, tværtimod er det blevet naturligt at tale åbent om fejl, så vi kan lære af dem, siger Pia Caspersen.
- Det er bedre at fortælle, hvis man har lavet en fejl end at lade være, indskyder Heidi Kelm Jensen.
- Vi vil også helst undgå regler, men det kan ikke helt undgås, siger Pia Caspersen.
Heidi Kelm Jensen forklarer, at det er en kultur medarbejderne også skal vænne sig til.
- Der er ind imellem nogle kolleger, der efterlyser regler, som hun siger.
 
Fald og medicin
I alt plejearbejde skelner man mellem utilsigtede hændelser og fejl.
- Utilsigtede hændelser kan man næsten ikke forebygge.

Men ellers kan man forebygge meget, når man er bevidst om det.

Det er blandt andet vigtigt, at der i visitationen tages højde for hvilke forhold i hjemmet, der kan forebygges for at undgå ulykker. Det kan være det det føromtalte lille tæppe i entreen som ligger, så borgeren med stor sandsynlighed snubler i det på et tidspunkt. Det kan være møbler der er placeret uhensigtsmæssigt.

Den næste person, der kommer i hjemmet er sygeplejersken, der skal tilrettelægge plejen, Hun laver en helhedsvurdering af borgeren i hjemmet.

Ofte er den social- og sundhedshjælper, der skal komme hos borgeren med ved dette besøg, og de planlægger plejen i fællesskab, fortæller Pia Caspersen.

I Rødovre er de fejl man har afdækket i medicinhåndtering blevet brugt til at lave en vejledning for medarbejderne, som gør det nemmere at håndtere og dermed undgå fejl.

Et andet punkt vi er meget opmærksomme på er kommunikationen med hospitalerne, når en patient udskrives. Det fungerer i de fleste tilfælde, men det forekommer, at der mangler en sygeplejerapport eller en forkert medicin dosis, så rapporterer vi tilbage til hospitalerne, siger Pia Caspersen.

- Vi prøver at være meget åbne, og meget synlige i det vi gør, siger Allan Pedersen.
Hjemmeplejen i Rødovre Kommune regner med at komme ned på et minimum af fejl og ulykker.

- Perfekte bliver vi aldrig, men inden for de rammer vi har at arbejde under, forsøger vi at nærme os, siger de i kommunens hjemmepleje. 

Tilbage til marts 2006