$name

Granskere i Gentofte
 

 
Kompetenceudvikling skal være strategien i Pleje og Sundhed i Gentofte, for at sætte fokus på de opgaver der skal løses.
For NESA penge søsatte Pleje og Sundhed sin kompetenceudviklingsplan i 2005, og de første demenskoordinatorer fik eksamensbevis d. 11. maj i år.
  
Af Merete Astrup
 
"Granskere" - ikke til at stå for vel?
En herlig betegnelse for en gruppe faglærte medarbejdere, der netop har til opgave at granske i noget. Fordybe sig og derefter formidle sin merviden til sine kolleger, som en del af det daglige arbejde.

- Der har nu været lidt diskussion om denne betegnelse, fortæller sygeplejerske og projektleder Hanne Aastrup.

- Nogle synes, der var noget grimt over det ord.
Men ellers er planen blevet godt modtaget hos medarbejderne.
Men hvad handler så hele denne kompetence udviklingsstrategi om?

- Med den ønsker vi at sætte fokus på de opgaver, der skal løses. Vi flytter fokus fra medarbejderne til opgaverne. Vi analyserer opgavens indhold og karakter og drøfter den. Derefter finder eller oplærer vi medarbejdere med de nødvendige faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer, fortæller Hanne Aastrup.

Vi har en gruppe medarbejdere, som har stor viden om mange elementer af deres praksis. Men denne viden udnyttes ikke altid systematisk til at udvikle kvalitet i måden, vi løser opgaverne på, fortæller Hanne Aastrup.

"Som led i strategien inddrages den nyeste viden om læring og de nyeste metoder til at udvikle medarbejdernes kvalifikationer," kan man læse i planen.
- Det er vores håb, at vi med planen kan hjælpe medarbejdere og ledere med at holde fokus, at tage en ting ad gangen og, at planen kan give hele pleje- og omsorgsområdet et samlet fagligt og ikke mindst kvalitativt løft.
 
Målrettet penge
Første januar 2005 blev planen søsat.
Samtidig var det så heldigt, kan man sige, at Gentofte Kommune tjente penge på salget af NESA, og kommunen besluttede, at nogle af pengene skulle gå til at rekruttere og fastholde personale i Pleje og Sundhed.

- Og så kunne vi med vores kompetenceplan målrette pengene, siger Inger Hee, områdechef i hjemmeplejen.

Planen var besluttet politisk før NESA salget, men uden NESA pengene ville det gå lidt langsommere med iværksættelsen, og nogle måtte påtage sig noget mere.

- Det væsentlige i planen er, at vi er startet med at gøre noget for basismedarbejderne. I mange planer og udviklingsstrategier starter det ofte højere oppe. Vi har også lagt vægt på at sætte hurtigt ind på den praktiske hjælp, siger social- og sundhedsassistent Janine Almy, og gransker i det palliative område.

Kompetencerne udvikles indenfor foreløbig 10 brugergrupper/emnegrupper som Gentofte kommune har besluttet skal være indsatsområderne.

Foreløbig - fordi det er meningen, at der skal være åbent for at sætte fokus på nye relevante brugergrupper hvis behovene opstår.
 
Medarbejderne sætter mål
- Hvordan udmøntes arbejdet hos basismedarbejderne?
- Opgaverne som basismedarbejderne skal udføre er beskrevet samt, hvad medarbejderne så skal kunne i forhold til opgaven.

Og det er aftalt, at den enkelte arbejdsplads skal arbejde med kompetenceudviklingen for den enkelte og for arbejdspladsen som helhed, forklarer Janine Almy.
- Og så er det jo basismedarbejdernes ønsker, der har sat målene, siger Inger Hee.
Forud blev 250 mennesker spurgt:
"Hvad synes I" og "Hvad tror I"

- Så målene er opbygget efter, hvad medarbejderne synes der skal nås, siger Hanne Aastrup.
Inden for alle 10 brugergrupper elle emnegrupper, arbejder basismedarbejdere, gransker og piloter.
Annette Blom Jensen, social- og sundhedshjælper, arbejder i hjemmeplejen med blandt andet den praktiske hjælp og er gransker.
Hun fortæller om det løft, det giver for hende, at få lov at fordybe sig og få lov at formidle viden til sine kolleger.
 
Formidling
Anette har som andre granskere været på kurser i formidling og pædagogik,
Det synes hun har været helt fantastisk.

- I starten var vi lidt bange for, at kollegerne syntes, vi var lidt storsnudede. Men sådan er det ikke. Jeg synes, de er meget interesseret i at lære, og det giver selvtillid at kunne.

Social- og sundhedsassistent, Eva Andersen, som netop har fået sit eksamensbevis som demenskoordinator, er som Annette vild med at få lov at fordybe sig.

- Man kommer samtidig til at lære kommunen, at kende fra nogle helt andre vinkler. Det er spændende.

Kurserne er skruet forskelligt sammen.
Som nævnt får demenskoordinatorerne et eksamensbevis.
- Granskere inden for andre områder skal have andre tilbud afhængig af behov og ønsker. Disse tilbud køber vi enten ude i byen, eller varetager dem selv, fordi vi har medarbejdere med den nødvendige kapacitet.

Piloterne vigtigste opgave er at være tovholder og formidler indenfor et indsatsområde.
Vi vil gerne rekruttere piloter og granskere internt, da kompetenceudviklingsplanen overvejende er for medarbejdere der er ansat. det er foreløbig lykkedes for piloternes vedkommende indenfor demens og inkontinens, hvorimod piloter for praktisk hjælp og palliation er rekrutteret eksternt, forklarer Hanne Aastrup
  
Fra projekt til drift
- Hvordan får medarbejdere i Pleje og Sundhed tid til alt det her?
- Der er afsat tid til kurser, og der er afsat tid i dagligdagen, det er
  adgang til IT og mail osv., siger Janine Almy.

- Har medarbejderne stået i kø for at deltage?
Annette Blom Jensen:

- I starten var der ikke den store interesse, men jeg synes den er blevet større. Der er en stigende nysgerrighed og lydhørhed. Men det er stadig "Tordenskjolds soldater" der er aktive.
Foruden at være gransker er hun også elevansvarlig og SR.

Janine Almy, som også er Fællestillidsrepræsentant, siger:
- Sådan er det nok. Det er også en kultur, der skal ændres, og det tager tid. Jeg tror, at det næste hold granskere vil skabe sig nogle større netværk.

- Det obligatoriske spørgsmål - kan I måle noget på fastholdelse?
- Nej det kan vi ikke endnu og heller ikke på rekruttering, siger Inger Hee
 
Hun tilføjer:
- Jeg tror det er meget vigtig at blive rigtig gode til at anerkende medarbejderne i det daglige også, og det kan man gøre på mange måder.

- Vi er gode til at holde på eleverne, mange kommer tilbage til os, siger Anette Blom Jensen.
Projektet som det kører nu er afsluttet i 2008.

- Herefter skulle vores kompetenceudvikling som strategi gerne være permanent. Så vi går fra projekt til drift, siger Hanne Aastrup.

Og Inger Hee tror, at planen hen ad vejen vil påvirke de politiske beslutninger, så hjemmeplejen udvikler sig.

I hjemmeplejen i Gentofte er målet at udvikle stjernemedarbejdere.
Til gav for borgerne.

"Med udgangspunkt i den enkelte borgers behov, ressourcer og berettigede forventninger yder Socialforvaltningen en målrettet indsats for at medvirke til, at borgeren kan skabe et aktivt, meningsfuldt og værdigt liv. Indsatsen sker med vægt på forebyggelse og en tidlig indsats."
(Pleje og Sundhedsforvaltningen)
  
Der arbejdes på 3 niveauer i 10 emnegrupper:
* Basismedarbejdere: det er beskrevet hvad basismedarbejderen skal kunne i forhold til opgaven.
*Granskere: er en faglært medarbejder som uddannes til at hav én merviden om det aktuelle emne.

* Piloter: er en faglært medarbejder med højt specialiseret viden om det pågældende emne. 

Piloterne har til opgave at undervise og sparre med granskerne. At udarbejde standarder, at overvåge emnet så det sikres at den nyeste viden er tilgængelig og at formidle viden ud i organisationen.
 
Emnegrupper /brugergrupper
1. Praktisk hjælp
2. Demens
3. Inkontinens
4. Palliation (lindring)
5. Ernæring
6 .Diabetes
7. Sår
8. Misbrug
9. Psykisk sygdom
10.Faldrisiko
 
Tilbage til juni 2006