$name

Nyt udgangspunkt
for pleje og træning

 

Social- og sundhedsassistenterne får mulighed for at udnytte deres kompetencer fuldt ud - samt erhverve nye - på det nystartede afsnit H 12 på Bispebjerg Hospital.
 
Tekst Ulla Nygaard
 
Patienternes behov og ønsker er udgangspunktet for planlægningen af pleje og træning på Reumatologisk afsnit H 12 på Bispebjerg, hvor det tværfaglige personale fordeler opgaverne efter faglig kompetence.

- Sådan lader vi vores arbejde styre for at skabe de bedst mulige patientforløb. Det stiller enorme krav til bevidstheden om faglighed, siger afdelingssygeplejerske Ole Toftdahl Sørensen.

Opgaven er overordnet at strukturere arbejdet og organisere sig, så afdelingen vitterligt kan leve op til at lade patienterne styre et behandlingsforløb.

Personalet arbejder parvis, en terapeut og en sygeplejefaglig medarbejder i hvert par og med ansvar for patientens forløb.

Afsnit H 12 er en af de otte sygehusafdelinger på landsplan, som er blevet udpeget i forbindelse med startskuddet på "Plejens År".  Afdelingssygeplejerske Ole Toftdahl Sørensen og social- og sundhedsassistent Anne Holm fortæller om deres arbejdsplads.
 
Komplicerede forløb
På afsnit H 12 bliver patienter genoptrænet efter et ortopædisk indgreb. De er alle patienter med et kompliceret genoptræningsforløb på mere end 14 dage, ofte med en eller flere yderligere lidelser end den opration, de netop har været igennem.

- Vi tilbyder vores patienter typisk 21 dages genoptræning, som er meget effektiv. Det skyldes, at vi har terapeuter i vagterne også aften, weekender og helligdage, og derfor kan genoptræningen foregå alle dage, fortæller Anne Holm.

- Forløbet tager udgangspunkt i patientens behov, og det er meget atypisk i hospitalssystemet, som har svært ved at tage individuelle hensyn.

Vi er da også nødt til at fravige på nogle områder. F.eks. måltiderne, som må tilrettelægges tidsmæssigt af hensyn til køkkenet. Også undersøgelser, behandling og blodprøver må tilrettelægges under hensyn til andre.

Men de opgaver, vi udelukkende selv står for, styres efter  patienternes behov, siger Ole Toftdahl Sørensen.
  
Ny sammensætning
Det nye hospitalsafsnit er startet op i dette forår med en meget atypisk personale­sammensætning. Den største gruppe er social- og sundhedsassistenter, mens næststørste er terapeuter, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

- Personalet er delt i to team, som deler patienterne imellem sig. Teamet er uden leder, og det bringer social- og sundhedsassistenterne på banen som aldrig før. Det stiller store krav til fagligheden, siger afdelingssygeplejersken.

- Vi har ingen sygeplejerske på vagt aften og nat, og derfor får social- og sundhedsassistenterne nogle ekstra funktioner og dermed en mere synlig placering i afdelingen. Vi har eksempelvis ansvar for at tilkalde lægehjælp, hvis der akut opstår ændringer hos en patient om natten, siger Anne Holm.

På afdelingen arbejder personalet parvis, hvor en terapeut samt syge­plejerske eller social- og sundhedsassistent udgør et par. Den fagperson, der har flest opgaver hos pågældende patient, bliver primær person for patienten.

Delingen af patienterne mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter afhænger af den enkeltes social- og sundhedsassistents kompetence.

- Den effektive udnyttelse af social- og sundhedsassistenternes kompetence gør samtidig afsnittet til en eftertragtet arbejdsplads, siger Anne Holm.

- Vi stræber ligeledes mod at have faste dagvagter og faste aften- og nattevagter af hensyn til personalets døgnrytme.

Det er ikke lykkedes helt endnu med nattevagterne, og vi må i øjeblikket køre med seks dages nattevagt i en seks ugers arbejdsperiode for social- og sundhedsassistenterne, men målet er faste vagter på samme tid af døgnet, fortæller Ole Toftdahl Sørensen.
 
Vokser med opgaverne
Personalet på afsnit H 12 bruger hinanden i arbejdet. Trækker på andres viden i et team eller på viden hos de tre kliniske specialister, som er i afdelingen.

- Vi har alle skullet styrke vores faglighed, og har skullet manifestere os i en ny gruppe. Det er sket i en meget positiv atmosfære, og det har været spændende at være med til at bygge noget nyt op.

Vi har oplevet åbenhed uden de begrænsninger, som vi før i tiden kunne opleve som sygehjælpere, siger Anne Holm, tidligere sygehjælper, som blev og social- og sundhedsassistent i 1995.
Anne Holm kommer fra en anden afdeling på Bispebjerg og blev tiltrukket af muligheden for at præge opbygningen og udviklingen af et nyt afsnit. Hun blev bedt om at tage ansvaret for ernæringen på afdelingen.

- Ernæring er et vigtigt indsatsområde i forhold til patienter, der har været igennem en operation. De er småt spisende og er ofte dårligt ernærede, fortæller Anne Holm.

- Anne har påtaget sig opgaven som ressourceperson inden for ernæring, og bliver brugt på en rigtig god måde at det øvrige personale. Jeg synes, at hun har taget ansvaret til sig på en flot måde.

Men det er i det hele taget kendetegnende for social- og sundhedsassistenterne. De vokser med opgaverne og det større ansvar, siger Ole Toftdahl Sørensen.
 
Følger patienterne
Undervejs i et patientforløb er der mange opgaver, som kræver tværfagligt samarbejde, f.eks. i forhold til hjemmeplejen, som skal tage over ved udskrivelsen.

Patienterne følges helt til dørs. Forud for udskrivelse besøger en ergoterapeut og fysioterapeut eller social- og sundhedsassistent fra afdelingen patientens hjem og ser på muligheder for at indrette hjemmet i forhold til patientens nye situation.

Det er ofte samme par, der har været tilknyttet patienten, som også er med til hjemmebesøg og konferencer om patienten.

 - Jeg tror, at afdelingen i løbet af nogle år kan udvikle et godt hold af rehabiliterings­eksperter, siger afdelingssygeplejersken.

- Det er da også et genialt samarbejde, vi har fået etableret, både på selve afdelingen og i forhold til de grupper, der skal arbejde videre med patienten uden for hospitalet, fremhæver Anne Holm.
 
Kort om "Plejens År" 
"Plejens År" er en kampagne, som er startet af Amtsrådsforeningen, Hovedstadens Sygehusfællesskab og personalets organisationer. 

"Plejens År" blev lanceret i begyndelse af 2002 som rammen for en række aktiviteter med fokus på den gode pleje og gode arbejdspladser i hospitalsplejen.

Som optakt til kampagnen lød en opfordring til landets sygehuse om at præsentere projekter med fokus på en bedre pleje.

12 projekter fra hele landet deltog i en bedømmelse og konkurrerede om otte stafetter, som blev uddelt på en startkonference for "Plejens År" i april.

Stafetten var en guldfisk i bowle som symbol på, at den gode idé skulle leve videre.
Afsnit H 12 på Bispebjerg var en af de otte udpegede afdelinger.

To afdelinger i et fælles projekt på Københavns amtssygehus Gentofte blev også udpeget. Se artiklen "Guldfisk til Gentofte" om Kirurgisk Urologisk afdeling H i sidste nr. af infoa.

Alle otte projekter beskrives på hjemmesiden www.susweb.dk under afsnittet om "Plejens År".