$name

Vejen til formandsstolen  

Fire kandidater til formandsposten i FOA rejser landet tyndt og markedsfører sig på møder med de kongresdelegerede. Vi følger seancen i Århus.
 

Af Jens Rossen
 
FOA's delegerede mødes 16. maj til en ekstraordinær kongres med det ene punkt på dagsordenen at vælge en ny formand.

Poul Winckler er efter 22 år på posten faldet for forbundets aldersgrænse.
Så nu skal der sælges billetter til en ny æra i FOA, mener de nye kandidater. Så langt rækker enigheden.

Fire kandidater har meldt sig som forbundsformandens efterfølger.
De har præsenteret sig i FOA-BLADET, på FOA's hjemmeside www.foa.dk, og de er nu rundt i amterne for at markedsføre sig selv og komme i dialog med de kongresdelegerede.
 
Vil styrke tillidsrepræsentanterne 
Formanden for FOA Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn Palle Nielsen er kandidat. Han siger:

- FOA's fagpolitiske målsætninger skal fastholdes men tilpasses den
  borgerlig regerings ønske om skattestop og brugerbetaling, fordi det lægger
  pres på de kommunale og amtskommunale arbejdspladser.

- Ledelsesmæssigt går jeg ind for en flad struktur, hvor alle skal være synlige
  i deres ansvarsområder. Hovedbestyrelsen skal genfinde gejsten og ikke
  længere stå på standby.

- Vi er ikke konkurrencedygtige, når A-kassevalget bliver givet frit. Derfor
   må vi diskutere, hvad vi gør fremover i forhold til A-kasserne, til afdelingerne og til 
  organisationsudvikling.

- Branchesamarbejdet skal opprioriteres og tillidsrepræsentanternes vilkår
  forbedres. Medlemmerne identificerer sig med arbejdspladsen og
  kollegerne.
 
Foreslår kontingentstop 
Forbundssekretær Inger Bolwinkel er kandidat. Hun siger:
- Jeg bliver ikke nogen ny Poul Winckler men har min egen facon. Jeg er
  blid men ikke mindre bestemt.

- FOA har så mange skibe i søen i forhold til LO, DKK og KTO, at ingen
  kan overskue noget som helst. Men vi skal arbejde for en enkelt, rationel og
  smidig faglig organisation.

- Jeg foreslår et stop  for stigning i forbundskontingentet i de næste to-tre år.
  Afdelingerne skal forpligte sig til at følge trop. 
      
- Medlemmerne ser kun på bundlinien, når de betaler kontingent, og den er
  ganske skrap, når A-kassekontingentet og efterlønsbidraget regnes med.

- Kontingentstoppet kan finansieres af de senere års overskud og af, at vi
  ikke længere skal bidrage til LO's mediepulje. Indtægten her kan deles
  mellem forbundet og afdelingerne til øremærkede aktiviteter.
 
Ressourcerne skal ud lokalt
Reiner Burgwald, der er næstformand i forbundets teknik og servicesektor, er kandidat. Han siger:

- Sektorerne, afdelingerne og tillidsrepræsentanterne skal styrkes med flere
  ressourcer. Afdelinger og tillidsrepræsentanter garanterer, at vi fastholder
  en høj organisering.

- Og stærke sektorer gør, at andre grupper af offentligt ansatte vil føle sig
   tiltrukket af FOA. Vi skal have PMF, SL, Dansk Funktionærforbund og
   andre ind i fællesskabet.

- Jeg går ind for decentralisering. Strukturen i afdelingerne skal kunne
  tilpasses lokale vilkår. De skal frit kunne vælge, om de vil styrke
  sektorerne, afdelingen som helhed eller prioritere et stærkt regionalt eller
  amtsligt samarbejde.

- Mange opfatter Ny løn som skæv løn, og hvis det stadig er tilfældet i 2005,
  ligger der en stor opgave foran os.

- Vi skal præge samfundsdebatten og der skal være flere ansigter end mit til
   at tegne vores fælles forbund.
 
Velfærd under pres 
Dennis Kristensen, der er formand for FOA-Afdeling 1, Storkøbenhavn, er kandidat. Han siger:
- Vi står overfor fire udfordringer.

- Velfærdssamfundet er under øget pres i takt med at slaget om velfærd flytter fra Christiansborg
  til kommunalbestyrelser og amtsråd.

- Nye beslutningstagere er på banen,  og fokus flytter fra centrale
  organisationer til kommuner og amter og helt ud på den enkelte
  arbejdsplads.

- Private virksomheder vil i fremtiden få lov til uopfordret at kunne give
  tilbud på offentlige ydelser.

- Endelig er aftalesystemet under pres. Vi vil se en opgaveglidning fra FOA
  opad til KTO og nedad til afdelinger og tillidsrepræsentanter.

- Udfordringerne skal mødes med et stærkt lokalt beredskab. Tillidsvalgte
  skal have bedre vilkår og mere direkte ind i organisationernes beslutninger.
  Strukturen skal ændres. Maksimal lokal styrke opnås, hvis én arbejdsplads
  dækkes af én organisation.
 
Unge medlemmer
FOA har ligesom de fleste andre forbund problemer med at tiltrække ungdommen.
En delegeret spørger om kandidaternes visioner i forhold til ungdommen, og Palle Nielsen, Inger Bolwinkel og Reiner Burgwald svarer på hver sin måde, at det er et område, der skal prioriteres, og at her er behov for nytænkning.

Dennis Kristensen siger, at de unge fravælger faget - ikke organisationen - og han påpeger, at det er en sejr for uddannelsespolitikken, at der er unge, der i dag stiller krav.

Inger Bolwinkels forslag om kontingentstop får ikke opbakning fra de andre kandidater, og Reiner Burgwald siger i den forbindelse, at afdelingerne suverænt kan fastsætte deres eget kontingent.

Han er til gengæld ene om at foreslå, at forbundet giver tillidsrepræsentanterne PC'er, de kan bruge til fjernundervisning og til at kommunikere via FOA's Intranet.

Diskussionen viser, at emner som kontingentstørrelse, struktur, forhold til hovedorganisationerne samt samarbejdsformen i FOA's hovedbestyrelse fortsat vil optage politikerne - uanset hvem af de fire kandidater, der sætter sig i den varme stol, når de delegerede 16. maj vælger Poul Wincklers afløser.