Børns sygdom

Her kan du læse lidt om børns sygdom.

Hvornår har den ansatte ret til barns 1. og 2. sygedag?

Ordlyden inden for FOA´s forskellige overenskomster er næsten identiske.

Barns 1. og 2. sygedag

Stk.1. Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis

1.   barnet er under 18 år, og

2.   har ophold hos den ansatte, og

3.   fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og

4.   det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet

Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages.

Bemærkninger:
I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter.

Barns første og anden sygedag skal forstås som første og anden kalenderdag, barnet er syg f.eks.:
Barnet bliver syg søndag, hvor man har fri. Barns første sygedag er derfor søndag som er den kalenderdag, hvor barnet bliver syg, og barns anden sygedag er mandag, som er den følgende kalenderdag.

Eneste undtagelse fra denne hovedregel er, hvis barnet bliver syg sent på dagen, f.eks. søndag aften. I så fald er mandag barns første sygedag.

Det er op til arbejdsgiveren at skønne, om den ansatte kan få fri med løn til pasning af sygt barn.
Der er imidlertid ikke tale om et frit skøn, idet lederen ud over de driftsmæssige forhold skal tage hensyn til barnets tarv, herunder barnets alder og sygdommens karakter.

Hvis arbejdsgiveren nægter den ansatte fri på barns 1. eller 2. sygedag, skal det være sagligt begrundet.
Hvis arbejdsgiveren alene giver mulighed for delvis fri på barns 1. eller 2. sygedag, skal dette være konkret og væsentligt begrundet i den ansattes og arbejdsgiverens forhold.
Arbejdsgiveren kan ikke pålægge den ansatte arbejde på et andet tidspunkt til gengæld for barns 1. eller 2. sygedag.
FOA Roskilde har kendskab til medlemmer, der er blevet nægtet frihed på barns 2. sygedag med den begrundelse, at de har haft rigelig tid til at finde anden pasning af barnet. På den anden side har arbejdsgiveren jo også haft tid til at indrette sig på, at den ansatte har brug for fri på barns 2. sygedag.

Det er FOA Roskildes holdning, at barnets tarv også i denne situation skal vægte tungt.
Vær opmærksom på, at denne orientering ikke er udtømmende, men supplerer reglerne, som du finder i din overenskomst.
FOA Roskilde er opmærksom på, at nogle arbejdsgivere ikke fortolker reglerne om barns 1. og 2. sygedag i overensstemmelse med denne vejledning.

Det er derfor vigtigt, at I hurtigst muligt kontakter FOA Roskilde, hvis I bliver nægtet frihed på barns 1. eller 2. sygedag, når I mener, at I vil være berettiget til det efter denne vejledning.

Frihed ved børns hospitalsindlæggelse.

Det er aftalt i KTO forliget, at ansatte, som er forældre til børn under 14 år, har ret til tjenestefrihed i op til 10 arbejdsdage pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.
Retten til tjenestefrihed efter denne bestemmelse kan for begge forældre tilsammen ikke overstige 10 arbejdsdage indenfor 12 på hinanden følgende måneder.

Omsorgsdage

Omsorgsdage er dage, hvor du har ret til fravær fra arbejde med henblik på omsorg for dit barn. Omsorgsdage kan også anvendes til andet end ved barns sygdom - f.eks. ved skolefridage, udflugter osv.

Hvem har ret til omsorgsdage?
Alle offentligt ansatte fædre og mødre har ret til omsorgsdage til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Der er andre regler for ansatte i staten.