Serviceassistenter

Serviceassistenterne har gennem deres erhvervsuddannelse en stor viden om rengøring, hygiejne og servicefunktioner.

Serviceassistentuddannelsen har nu eksisteret i 17 år og der uddannes årligt 400-500 serviceassistenter. Kommuner, regioner og staten har i stigende omfang besluttet at ansætte uddannede serviceassistenter og at uddanne allerede ansatte medarbejdere til serviceassistenter.

Serviceassistenterne varetager opgaver på plejehjem, plejecentre, ældrecentre, døgninstitutioner og behandlingshjem, leve-bo miljøer, sygehuse og hospitaler, daginstitutioner, skoler og SFO’ere, uddannelsesinstitutioner og i ældres hjem.

Serviceassistenter udfører typisk opgaver som rengøring, transport af og assistance til patienter, medvirken ved genoptræning, anretning af mad og drikke og lignende opgaver på hospitaler, indkøb og varebestilling, klargøring af senge.

Serviceassistenternes centrale udfordringer er at leve op til en udvikling med større tværfaglighed, nye krav til hygiejne og kvalitet i rengøringen ved indførelse af standarder for rengøring. Det centrale er bl.a. at forebygge infektioner og bryde smitteveje samt yde praktisk service, så specielt de ældre får et sundt og godt liv.

En anden udfordring er den nye teknologis indmarch, såsom robotstøvsugere, strygerobotter og meget mere. Det er centralt, at teknologien tænkes ind i hverdagen og indføres i samarbejde med medarbejderne.

Serviceassistenten har gennem sin uddannelse rigtig mange kompetencer og kan tilsvarende varetage mange forskellige arbejdsopgaver. Det er dog ikke altid, at man som serviceassistent bruger alle sine uddannelsesmæssige kompetencer på grund af arbejdsdelingen til andre faggrupper. Vi har i nedenstående kapitel dog valgt, at beskrive alle jeres grundlæggende uddannelseskompetencer, så I er klædt på når I f.eks. indgår i faglige drøftelser om arbejdsopgaver på jeres arbejdsplads.

Som serviceassistent har man følgende kompetencer

En uddannede serviceassistent med speciale i hospitalsservice har følgende kompetencer og kan varetage arbejdsopgaver indenfor nedennævnte områder.

 1. selvstændigt planlægge, rationelt udføre og vurdere daglige og specielle rengørings- og serviceopgaver på institutioner, hospitaler, virksomheder og private hjem efter givne rengøringsplaner og de særlige forhold, der er på det aktuelle arbejdsområde,
 2. anvende redskaber, vogne og maskiner korrekt i forhold til gældende retningslinjer for sikkerhed og ergonomi,
 3. vælge og anvende korrekte midler i henhold til overflader og opgavens art og under planlægning og udførelse af rengøringsopgaver tage hensyn til personlig sikkerhed og det interne samt eksterne miljø,
 4. forebygge og hindre spredning af mikroorganismer og sikre en høj hygiejnisk standard i det aktuelle arbejdsområde på baggrund af viden om mikrobiologi, 
 5.  anvende kvalitetsmålesystemer til vurdering af rengøringskvalitet og definere objektgrupper og urenheder samt vurdere kvalitetsniveau ud fra en bestemt kvalitetsprofil og anvende forskellige vurderingsskemaer,
 6. yde service i forbindelse med kunde- og brugerkontakt,
 7. på baggrund af holdning til og viden om kroppens fysik og funktion forebygge arbejdsbetingede skader og lidelser hos sig selv og andre,
 8. anvende dansk i skrift og tale hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i rengørings- og servicearbejdet,
 9. på baggrund af viden om innovations-, iværksætter- samt selvstændighedsbegrebet starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked,
 10. transportere, forflytte og lejre patienter,
 11. tilberede og servere lettere retter og diæter,
 12. udvise skærpet opmærksomhed i deres daglige arbejde i relation til omgang med patienter og videregive relevante observationer til samarbejdsparter,
 13. varetage praktiske opgaver og arbejde efter gældende procedurer med terminale patienter, afdøde og pårørende,
 14. efter givne retningslinjer selvstændigt planlægge og udføre rengøringsopgaver, så gældende hygiejnestander overholdes,
 15. udføre service og bistå relevante faggrupper på hospitaler, plejehjem mv., 
 16.  anvende engelsk hensigtsmæssigt i almindelige dagligdagssituationer i servicebranchen.

Ovenstående er fra bekendtgørelsen om uddannelse af serviceassistenter - du kan læse hele bekendtgørelsen her

Hvordan får jeg uddannelsen som serviceassistent