René Johansen

Sektorformand

Foto af René Johansen

René er valgt som sektorformand for pædagogisk sektor. Renés primære ansvars- og arbejdsopgaver er:

Ledelse
Medlem af afdelingens Daglige Ledelse. I kraft af sit valgt som sektorformand for pædagogisk sektor, er René medlem af afdelingsbestyrelsen.

Sektorformand, pædagogisk sektor
Varetage alle politiske opgaver i forhold til sektoren. Herudover indkalde til og afholde sektorbestyrelsesmøder, sektorgeneralforsamling og medlemsmøder for sektorens medlemmer. Indhente og afsende overenskomstønsker. Deltage i eksterne repræsentation af sektoren samt forbundsaktiviteter for sektorrepræsentanter. Deltage i møder for tillidsvalgte indenfor egen sektor.

Aftaleindgåelse med arbejdsgivere for sektorens medlemmer, herunder sikre, at sektorens faggrupper sikres den tildelte andel af de lokale lønmidler.

Synliggøre medlemmernes faglighed, skabe faglig identitet, faglige fællesskaber og anerkendelse. Deltage i samt gennemføre arbejdspladsbesøg, både indenfor egen og andre sektorområder.

Sektorformanden indgår endvidere i det fælles regionssamarbejde, hvor afdelinger og sektorer samarbejder på tværs af FOA afdelingerne i regionen.

Uddannelses- og elevarbejde
Sikre fokus på de forskellige faggruppers uddannelses- og efteruddannelsesbehov. Repræsentere afdelingen i relevante udvalg, herunder lokale uddannelsesudvalg.

Medlem af TEAM overenskomst
I afdelingen er der etableret et overenskomst team bestående af 7 medarbejdere. Teamet besvarer spørgsmål og sagsbehandler sager på tværs af sektorer. Teamet er opdelt således, at to medarbejdere primært besvarer og sagsbehandler på såkaldte "light" opgaver. Herudover beskæftiger den resterende del af teamet sig primært med sagsbehandling. René er med i teamets sagsbehandlingsdel, der bl.a. har følgende opgaver:

Overenskomst spørgsmål
For eksempel spørgsmål om ferie, barsel, arbejdstidsregler, løn og løntjek. Køre sager om brud på overenskomst og arbejdstidsaftaler.

Påtænkte opsigelser/opsigelser
Udarbejde høringsskrivelser samt køre sager om påtænkt opsigelse/opsigelse samt nedsat timetal. 

Socialpolitik, sygdomsopfølgning
Ved sygdomsopfølgning på arbejdspladserne, deltager som udgangspunkt afdelingens socialrådgiver. TEAM overenskomst inddrages dog, hvis socialrådgiver er forhindret, og altid i sager, hvor sygdommen og/eller forløbet måtte få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Ligebehandling
Fokus på lige løn, lige vilkår, lige rettigheder, uanset køn, seksuel orientering, etnicitet og alder. Forhandling af sager om forskelsbehandling.

Arbejdsmarkedspolitisk ansvarlig 
Arbejde med vilkår, regler og politikker i forhold til ledige medlemmer. Søge indflydelse på og arbejde for en fair behandling og ordentlige tilbud til ledige. Vilkår og regler i forbindelse med aktivering af ledige på FOA´s mange arbejdspladser. Vilkår for ansættelse på andre særlige vilkår, eksempelvis ansættelse i fleksjob og skånejob. Herudover bestrider afdelingsformanden pt. en LO plads i det Lokale Beskæftigelsesråd i Frederikshavn kommune 

Øvrige opgaver
KTO aftaler indenfor eget sektorområde. Deltage i udviklingssamtaler i forhold til sektorens tillidsvalgte.