Claus Rengnér Fischer

Faglig sekretær

Foto af Claus Rengnér Fischer

Claus er ansat på 37 timer. Primært som ansat faglig sekretær, med hoved arbejds- og ansvarsområder indenfor afdelingens overenskomst team. Claus er derudover valgt som sektorformand for Servicesektoren, og løser i den forbindelse også alle politiske opgaver vedrørende denne sektor:

Arbejdsopgaver
Som faglig sekretær at bidrage med viden om overenskomstforståelse, fortolkning samt kendskab til det fagretslige system.  

Behandle faglige sager, såvel sagsbehandling af almindelige overenskomstspørgsmål, samt sagsbehandling i mere komplekse sager, der eksempelvis kræver kontakt til tillidsvalgte, arbejdsgiver mv.  

Som faglig sekretær er der et tæt samarbejde/sparring med afdelingens politisk valgte, tillidsvalgte samt forbund.

Medlem af TEAM overenskomst
I afdelingen er der etableret et ”overenskomst team” bestående af 7 medarbejdere. Teamet besvarer spørgsmål og sagsbehandler sager på tværs af sektorer. Teamet er opdelt således, at to medarbejdere primært besvarer og sagsbehandler på nedenstående såkaldte "light" opgaver. Claus er en af de to medarbejdere, der beskæftiger sig med light opgaver:

Overenskomstspørgsmål
For eksempel spørgsmål om ferie, barsel, arbejdstidsregler, løn og løntjek.

Påtænkte opsigelser/opsigelser
Fremsende standardbrev til medlemmer, der enten påtænkes opsagt/opsiges eller varsles ned i tid. I samarbejde med sektorformanden eller den sektoransvarlige, vurderes det, hvorvidt en påtænkt opsigelse/opsigelse, overgår til videre sagsbehandling i den del af teamet, der varetager sagsbehandlingsopgaver.

Socialpolitik, sygdomsopfølgning
Ved sygdomsopfølgning på arbejdspladserne, deltager som udgangspunkt afdelingens socialrådgiver. TEAM overenskomst inddrages dog, hvis socialrådgiver er forhindret, og altid i sager, hvor sygdommen og/eller forløbet måtte få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Sektorformand for servicesektoren:
Varetage alle politiske opgaver i forhold til sektoren. Herudover indkalde til og afholde sektorbestyrelsesmøder, sektorgeneralforsamling og medlemsmøder for sektorens medlemmer. Indhente og afsende overenskomstønsker. Deltage i eksterne repræsentation af sektoren samt forbundsaktiviteter for sektorrepræsentanter. Deltage i møder for tillidsvalgte indenfor egen sektor. 

Aftaleindgåelse med arbejdsgivere for sektorens medlemmer, herunder sikre, at sektorens faggrupper sikres den tildelte andel af de lokale lønmidler. 

Synliggøre medlemmernes faglighed, skabe faglig identitet, faglige fællesskaber og anerkendelse. Deltage i- samt gennemføre arbejdspladsbesøg, både indenfor egen og andre sektorområder. 

Sektorformanden indgår endvidere i det fælles regionssamarbejde, hvor afdelinger og sektorer samarbejder på tværs af FOA-afdelingerne i regionen. 

Uddannelses- og elevarbejde
Sikre fokus på de forskellige faggruppers uddannelses- og efteruddannelsesbehov. Repræsentere afdelingen i relevante udvalg, herunder lokale uddannelsesudvalg. 

Socialpolitik, sygdomsopfølgning
Hvor et medlem måtte ønske det, deltages der i sygdomsopfølgning på arbejdspladsen, primært indenfor eget sektorområde.