Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på privat overenskomst

Tjek af lønseddel

Skal du tjekke løn for en kollega? Så er her en guide, du kan støtte dig til.

Guiden hjælper dig med at spotte de mest almindelige fejl og giver dig et overblik over, hvad du kan gøre, hvis du støder på et problem. Hvad du selv kan gøre noget ved, og hvad du bør lade gå videre til behandling og afklaring i den lokale FOA-fagforening.

Guiden kan ikke bruges i alle tilfælde

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge guiden til at komme helt til bunds i et løntjek. Der kan være komplicerede tilfælde, som guiden ikke tager højde for.

Vær også opmærksom på, at der for sundhedspersonale er mange tillæg – fx arbejdstidsbestemte tillæg – der ikke er taget højde for i guiden. De omtales i lønberegneren.

Lønberegnere:

Dansk Erhverv (link til Tillidszonen)

Dansk Industri (link til Tillidszonen)

KA Pleje (link til Tillidszonen)

Få fat i de nødvendige oplysninger

For at kunne lave et løntjek, skal du have medlemmet til at medbringe:

 • Lønseddel
 • Ansættelsesbrev
 • Lønaftaler
 • Arbejdsplaner for perioden
 • Oplysninger om tidligere ansættelsesforhold (CV)
 • Oversigt over pensionsindbetalinger

Vær opmærksom på, at medlemmet er indplaceret korrekt i forhold til sin uddannelsesmæssige baggrund.

 

Guide til løntjek

 • Timetal

  Vær opmærksom på sammenhængen mellem timetal og løn.

  Hvis ikke der er aftalt andet, så er de enkelte lønelementer afhængige af det timetal, det enkelte medlem har. Det er derfor vigtigt, at der er overensstemmelse mellem det, der fremgår af lønseddel og ansættelsesbrev samt den måde medlemmet har arbejdet på.

  Har medlemmet mange ekstratimer?

  Hvis der udover de faste timer ofte eller altid er mange ekstratimer, så er spørgsmålet, om ikke det faste timetal skulle være højere. Dette kan spille en rolle under barsel eller under sygdom.

  Der er i de fleste overenskomster en bestemmelse om, at beskæftigelsesgraden skal ændres, hvis der over en given periode arbejdes væsentligt mere end det, der er aftalt i ansættelseskontrakten.

  Log på og find den overenskomst, der gælder for dig og dine kolleger.

 • Pension

  I forbindelse med pension, skal du være opmærksom på manglende indbetalinger eller indbetaling, der er påbegyndt for sent. Det kan have stor betydning for størrelsen af medlemmets pension.

  Pensionsindbetaling eller ej

  Det første, du skal undersøge, er, om medlemmet er omfattet af den overenskomstmæssige ordning med den rigtige pensionsprocent.

  Desuden skal du kende de karensbestemmelser, der gælder for den gruppe, du repræsenterer.

  Karensbestemmelserne er en beskrivelse af de krav, der skal være opfyldt, inden en ansat bliver omfattet af pensionsordningen. Find karensbestemmelserne i overenskomsten.

  Hvis pension ikke fremgår af lønsedlen

  Hvis arbejdsgiver ikke indbetaler til pension for medlemmet, skal du sammenholde de oplysninger, medlemmet kan give om den aktuelle ansættelse og evt. tidligere ansættelser, med de karensbestemmelser, der gælder for den pågældende stilling. Er det korrekt?

  Hvis pension fremgår af lønsedlen

  Det er ikke nok bare at konstatere, om det af den aktuelle lønseddel fremgår, at der indbetales pension i henhold til overenskomstens bestemmelser.

  Du skal også spørge ind til, hvor længe medlemmet har været omfattet? Du kan evt. bede medlemmet om, via pensionsselskabets hjemmeside, at hente en oversigt over indbetalinger over tid.
  Stemmer det overens i forhold til de oplysninger medlemmet kan give om den aktuelle ansættelse og evt. tidligere ansættelser?

 • Erfaringsdato

  På det private arbejdsmarked anvendes virksomhedsanciennitet – tidligere opsparet anciennitet kan derfor ikke føres videre til det nuværende ansættelsesforhold. 

  Erfaringsdatoen vil derfor være den samme som ansættelsesdatoen i virksomheden.

 • Grundlønsindplacering

  Medlemmets uddannelsesmæssige baggrund skal afspejle grundlønnen. 

  Det er medlemmets uddannelse, der afgør hvilken grundløn han/hun skal indplaceres på.

  Vær opmærksom på, at et medlem ikke selv kan vælge eksempelvis at arbejde som social- og sundhedshjælper (og dermed få denne grundløn), hvis medlemmet er uddannet social- og sundhedsassistent. 

 • Overenskomstmæssige tillæg

  Der er typisk 3 typer af overenskomstmæssige tillæg, du skal være opmærksom på.

  Funktionstillæg

  Ud over grundlønnen kan der gives funktionstillæg. Funktionstillæg baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over, hvad der forudsættes for udførelsen af det daglige arbejde. Som eksempler kan nævnes, tillæg for:

  • Tillidshverv
  • Forflytningsvejleder
  • Praktikvejleder

  Kvalifikationstillæg

  Ud over grundlønnen, kan der gives et eller flere kvalifikationstillæg. Kriterierne for en kvalifikation tager udgangspunkt i eksempelvis efteruddannelse, erfaring fra tidligere ansættelser, fleksibilitet, engagement, dygtighed m.m.

  Anciennitetstillæg

  I de fleste overenskomster er der aftalt et anciennitetsforløb – se i din overenskomst, hvilket anciennitetsforløb der gælder for jer.

Mere hjælp til opgaven