Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Tjek af lønseddel

Skal du tjekke løn for en kollega? Så er her en guide, du kan støtte dig til.
Guiden hjælper dig med at spotte de mest almindelige fejl på en lønseddel, og giver dig et overblik over, hvad du kan gøre, hvis du støder på et problem.

Vær opmærksom på, hvad du kan tjekke

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge guiden til at komme helt til bunds i et løntjek. Der kan være komplicerede tilfælde, som guiden ikke tager højde for.

 

Husk!

Hvad skal du umiddelbart tjekke?
 • Erfaringsdato
 • Centrale aftalte lønelementer
 • Lokalt aftalte lønelementer
 • Timetal/ansættelsesgrad
 • Pension
Hvad skal du passe på?

Medlemmer med meget lange ansættelser

Hvad skal du holde dig fra?

Arbejdstidsbestemte tillæg fra flere år tilbage

Få fat i de nødvendige oplysninger

For at kunne lave et løntjek, skal du have kollegaen til at medbringe:

 • Lønseddel
 • Ansættelsesbrev
 • Lønaftaler
 • Oplysninger om tidligere ansættelsesforhold (CV)
 • Oversigt over pensionsindbetalinger

Du skal have overblik over, hvilke lokale (forhånds-)aftaler, der gælder på området. Så du ved hvilke kriterier, der gælder for udmøntning af lokal løn. Hvis du er i tvivl om, hvilke aftaler, der gælder på din arbejdsplads, kan du spørge din FTR eller i din lokal FOA fagforening.

Gennemgå de forskellige elementer på lønsedlen

 • Erfaringsdato

  Erfaringsdatoen er - i stort set alle FOAs overenskomster - afgørende for, hvad kollegaen skal have i løn.
  Erfaringsdatoen er som udgangspunkt din første arbejdsdag inden for dit overenskomstområde.
  Hvis du i en eller flere perioder ikke har haft arbejde indenfor dit område, rykkes erfaringsdatoen fra første ansættelse med det antal måneder, hvor du har været væk fra faget.

  Kollegaen kan risikere at få de overenskomstbestemte tillæg for sent, hvis erfaringsdatoen er forkert.

  Find ud af, hvornår der udløses tillæg for erfaring

  I lønmagasinerne kan du se, hvornår der udløses tillæg på baggrund af erfaring.

  Se lønmagasiner

  Find ud af, hvordan der optjenes erfaring

  Du skal også have tjek på, hvordan erfaring optjenes på det område, du repræsenterer. Det finder du beskrevet i overenskomsten.

  Find erfaringsdatoen på lønsedlen

  Du finder oplysning om erfaringsdato på lønsedlen. Se vejledning til de forskellige typer af lønsedler:

  Vejledning i Silkeborg Datas (SD) lønsedler

  Vejledning i KMD's lønsedler - "gammelt lønsystem"

  Vejledning i KMD's lønsedler - "Opus"

  Er erfaringsdatoen sandsynlig?

  Du skal her sammenholde de oplysninger, kollegaen kan give om nuværende og tidligere ansættelsesforhold med den angivne erfaringsdato. Du skal her også spørge ind til evt. perioder som vikar. Tjek evt. sammenhæng mellem uddannelsesbeviset og erfaringsdatoen. Hvis der ikke er sammenhæng, spørg om din kollega har været væk fra faget.

  Særligt for Sosu-området

  Spørgsmålet om opskoling er kun relevant for social- og sundhedspersonale. Kolleger, som har været ansat i mange år kan være opskolet fra de gamle uddannelser til de nye. For eksempel er mange hjemmehjælpere opskolet til social- og sundhedshjælpere.

  Er din kollega opskolet, gør det løntjekket mere kompliceret, og du bør overlade det til din lokale FOA-fagforening.

   

 • De centrale lønelementer

  For at finde frem til de centralt aftalte lønelementer skal du bruge lønmagasinet.

  I lønmagasinet finder du en hurtig oversigt over grundlønninger, erfaringstillæg, pensionsprocenter og karensregler, ligesom du kan finde evt. centralt aftalte funktionstillæg her.

  Disse oplysninger skal du finde i lønmagasinet, når du skal beregne om din kollega får den korrekte løn

  1. Find grundlønnen ud fra stillingsbetegnelsen
   Er der tale om centralt aftalt kvalifikationsløn, så er det den der gælder, hvis kollegaen opfylder anciennitets- eller uddannelseskravet

  2. Er der knyttet centralt aftalte funktions- eller kvalifikationstillæg til stillingen?

  3. Hvilken løngruppe (kommunal/regional) eller stedtillægsområde (stat) tilhører din kollega?
   Når du kender løntrinnet (punkt 2) og løngruppe/stedtillæg (punkt 3), kan du se hvilket beløb, det svarer til.

  4. Hvilket beløb udløser løntrinnet?

  5. Hvilket beløb udløser de særlige tillæg?
    
  6. Er din kollega deltidsansat?
   Alle lønsatser i lønmagasinet er beregnet ud fra en ansættelse på fuld tid (37 timer/uge). Hvis din kollega er deltidsansat finder du lønnen ved at dividere satserne med 37 og gange med kollegaens ugentlige timetal.
 • De lokale løntillæg

  Ud fra de lokale (forhånds-)aftaler kan du lave en tjekliste med de ting, du skal spørge kollegaen om, når du skal tjekke om kollegaen er berettiget til kvalifikations- eller funktionstillæg.

  Det kan fx være spørgsmål som:

  • Hvilke opgaver er det aftalt, du skal udføre?

  • Har du tidligere erfaring inden for faget?

  • Har du andre kompetencer du anvender i dit arbejde?

  • Har du andre uddannelser/kurser, du anvender i dit arbejde?

 • Fast og samlet løn

  Nu har du det, man kalder den faste løn. Den består af grundløn + eventuelle tillæg. I løntjekket skal du primært koncentrere dig om den faste løn.

  Hvis du derimod skal beregne den samlede løn, skal du også medregne særydelser og evt. fritvalgstillæg.

  Den samlede månedsløn består altså af:

  1. Den faste løn (grundløn + evt. tillæg) og

  2. Særydelser, der kan variere fra måned til måned, afhængigt af, hvordan arbejdet har været tilrettelagt. Eventuelt fritvalgstillæg hører også til i denne klump (se også under Pension).

  1. Den faste løn
  Du kan se den faste løn udspecificeret i en særlig oversigt, og det er først og fremmest den, du skal koncentrere dig om ved løntjek.

  Find vejledningen til din lønseddel, og se hvor du finder den faste løn:

  2. Særydelser
  Det kræver et indgående kendskab til reglerne, hvis du skal tjekke for særydelserne, og for om arbejdsplanlægningen overholder de regler, der er beskrevet i arbejdstidsaftaler. Ikke mindst på de områder, hvor arbejdet tilrettelægges over hele døgnet. Spørg gerne om hjælp hos din FTR eller din lokale FOA fagforening.

 • Timetal

  Vær opmærksom på sammenhængen mellem timetal og løn.

  Hvis der ikke er aftalt andet, så er de enkelte lønelementer afhængige af det timetal den enkelte har. Det er derfor vigtigt, at der er overensstemmelse mellem det, der fremgår af lønsedlen og ansættelsesbrevet, og den måde kollegaen arbejder på. 

  Mange ekstratimer?
  Hvis der udover de faste timer ofte eller altid er mange ekstratimer, skal du kontakte lederen og bede om, at den kollegaen får et nyt ansættelsesbevis med en ansættelse, der afspejler det reelle antal timer.
  Dette kan fx spille en rolle under barsel eller under sygdom. Det er ikke uvæsentligt, om man får løn for 30 timer eller 32 timer pr. uge, hvis man er på barsel fra 8 uger før forventet fødsel til 26 uger efter fødslen. Det løber op i mange timer.

  Du finder oplysning om timetallet på din lønseddel. Se en vejledning til de forskellige typer af lønsedler.

 • Pension

  Når du gennemgår en lønseddel for en kollega, er det vigtigt at kigge på pensionen. Fejl i pensionsindbetalingen kan betyde meget, når kollegaen på et tidspunkt skal til at gøre brug af pensionen.

  Pensionsindbetaling eller ej
  Først og fremmest skal du kende de karensbestemmelser, der gælder for den gruppe du repræsenterer. Karensbestemmelserne er en beskrivelse af de krav, der skal være opfyldt, inden en kollega bliver omfattet af pensionsordningen. Find karensbestemmelserne i overenskomsten.


  Hvis kollegaen ikke er omfattet
  Hvis kollegaen ikke er omfattet, skal du sammenholde de oplysninger medlemmet kan give om den aktuelle ansættelse og eventuelle tidligere ansættelser indenfor kommune/region (evt. amt) med de karensbestemmelser, der gælder for den pågældende stilling. Er det korrekt, at kollegaen ikke er omfattet af pensionsordningen?

  Hvis kollegaen er omfattet
  Hvis kollegaen er omfattet af pensionsordningen kan du finde oplysningerne på lønsedlen. Se vejledningerne til de forskellige lønsedler. 


  I lønmagasinet kan du se, om det er den rigtige pensionsprocent i forhold til overenskomsten.

  Det er dog ikke nok bare at konstatere, om det af den aktuelle lønseddel fremgår, at der indbetales pension i henhold til overenskomstens bestemmelser. Du skal også spørge ind til, hvor længe kollegaen har været omfattet? Kig i kollegaens pensionsoversigt, som viser en oversigt over indbetalinger over tid.

  Stemmer det overens i forhold til de oplysninger kollegaen kan give om den aktuelle ansættelse, og eventuelle tidligere ansættelser indenfor kommune og region (og evt. amt).

  Fritvalgsordning
  Vær desuden opmærksom på, at kommunalt ansatte har en Fritvalgsordning, som kan betyde noget for størrelsen på pensionsudbetalingen på lønsedlen. Fritvalgsordning er et beløb, som man kan vælge, om man vil have udbetalt som løn eller indbetalt på sin pensionsordning i PenSam. Det fremgår af lønsedlen, hvad din kollega har valgt.

 • Overenskomstmæssige tillæg

  Det sidste du skal kigge efter på lønsedlen, er de overenskomstmæssige tillæg. Der er typisk tre typer af tillæg, du skal være opmærksom på:

  Kvalifikationsløn for erfaring
  Når du har sikret dig, at erfaringsdatoen er i orden/sandsynlig, skal du have tjekket om lønnen svarer til den angivne dato. Er der de tillæg, der skal være? Kig i lønmagasinet.


  Overgangstillæg
  Hold øje med ansatte, der har et meget langt og uafbrudt ansættelsesforhold. 

  Ved overgangen til Ny Løn var de ansatte omfattet af særlige garantier. Ingen måtte gå ned i løn, og mange fik derudover et særligt overgangstillæg. Ansatte, der har været kontinuerligt beskæftiget hos samme arbejdsgiver lige siden overgangen, skal stadig have disse tillæg. 

  Funktionstillæg
  I mange overenskomster er der bestemmelser om, at det skal udløse et tillæg, hvis man udfører en bestemt funktion. Du skal derfor huske at spørge til de arbejdsfunktioner, der udløser tillæg. Hvis betingelserne bliver opfyldt, skal tillæggene være der.

Mere hjælp til opgaven