Sådan vælger du tillidsrepræsentant...

Valg af tillidsrepræsentant
Når du/I skal vælge tillidsrepræsentant (TR) og tillidsrepræsentant-suppleant (TRS) på arbejdspladsen er det vigtigt at undersøge om I har retten til at vælge en TR.

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt inden valget af TR kan foretages. Reglerne for hvornår de ansatte har retten til at vælge TR og TRS fremgår af en overenskomstindgået aftale mellem arbejdsgiverne og de  (rigtige) fagforeninger, der organiserer offentligt ansatte.

For privat-ansatte henvises til de enkelte overenskomster, der er indgået på området. 

Grundlæggende skal der være minimum være 5 ansatte indenfor samme overenskomstgruppe (ansat efter den samme overenskomst/organisation) og der skal være en selvstændig ledelse.

Du kan tjekke om retten til at vælge en TR hvis du henvender dig til FOA Vendsyssel.

Valget foregår på et møde
Indkaldelsen til TR-valgmødet skal foretages med så langt et varsel at alle ansatte har haft mulighed for at se opslaget - mange af FOAs medlemmer arbejder på flere tidspunkter over alle døgnets 24 timer og alle ugens dage.! Endvidere skal det fremgå af mødeindkaldelsen at der er tale om valg af TR/TRS.

FOA Vendsyssel deltager meget gerne i et TR-valgmøde. Det forudsætter dog at ledelsen informeres om at FOA Vendsyssel deltager i TR-valgmødet!

Valgbarhed og stemmeret
Alle ansatte efter den gældende overenskomst er valgbare medmindre de er midlertidig ansat eller elever. Derimod er alle ansatte stemmeberettigede når der skal afgives stemmer om hvem der skal være TR og TRS.

Afstemningen - håndsoprækning eller skriftlig
Der spørges mange gange om afstemningen skal være skriftlig eller om det kan afgøres ved håndsoprækning.

FOA Vendsyssels holdning er at det bør kunne foretages ved håndsoprækning, men er der mange deltagere på TR-valgmødet bør en skriftlig afstemning overvejes.

Ved skriftlig afstemning bør der vælges stemmetællere, som ikke selv stiller op til TR-/TRS-valget.

Når valget er afgjort
Hurtigst muligt efter at valget er afgjort meddeler den nyvalgte TR ledelsen om hvordan valgets udfald er blevet - det er nok blot at meddele hvem der blev valgt til TR og hvem der blev valgt til TRS - der er ikke nogen grund til at fortælle om stemmetallene. dette kan eventuelt ske dagen efter valget.

Samtidig skal FOA Vendsyssel kontaktes idet vi skriftligt skal anmelde valgene overfor arbejdsgiveren. FOA Vendsyssel er underlagt nogle frister for hvornår valgene skal være anmeldt.

Anmeldelsen fra FOA Vendsyssel sendes cc. til de valgte TR/TRS.

Arbejdsgiveren sender en bekræftelse på at have modtaget anmeldelserne - denne bekræftelse sender vi også til TR/TRS.

Uddannelse til TR
FOA Vendsyssel har en politik for nyvalgte TR, der påbyder afdelingen at TR skal tilbydes TR-grunduddannelse indenfor meget kort tid så de kan starte TR-grunduddannelsen indenfor det første år som TR.

I FOA Vendsyssel har vi faktisk formået at sende langt de fleste nyvalgte TR på TR-grunduddannelsen inden der er gået ½ år efter valget.

TR-grunduddannelsen er indgangen til stort set al uddannelse af TR. Umiddelbart i tilknytning til TR-grunduddannelsen laver FOA Vendsyssel en TR-aftale med TR. TR-aftalen har til formål at afdække hvordan kompetencerne omkring TR-opgaverne på arbejdspladsen varetages og afdækker samtidig også hvilke uddannelsestilbud den enkelte TR har. TR-grunduddannelsen giver ikke alene den uddannelse som TR skal have - der er stadig meget at lære! Derfor åbner der sig en bred vifte af læringstilbud/uddannelsesmuligheder når TR-grunduddannelsen er gennemgået.

Den nyvalgte TR får umiddelbart efter valget tilbud om at deltage på FOA Vendsyssels afdelingsdag, som er FOA Vendsyssels introduktion til hvervet som TR på arbejdspladsen.

Du kan se rammeprogrammet for afdelingsdagen HER!  

Tillidszonen - de tillidsvalgtes værkstøjskasse
FOA har til alle de tillidsvalgte, som stiller sig til disposition for FOAs medlemmer en digital platform Tillidszonen, som indeholder allt hvad man kan ønske sig som tillidsvalgt - tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentant-suppleanter, arbejdsmiljørepræsentanter, MED-udvalgsmedlemmer m.v..

Man skal være registreret som tillidsvalgt for at have adgang til Tillidszonen.

En advarsel
Erfaringerne siger os at vi må advare mod at stille op til valg som TR -

du kan blive grebet af det!