Sådan vælger du arbejdsmiljørepræsentant...

Valg af arbejdsmiljørepræsentant
Arbejdsmiljøloven bestemmer, at der på alle arbejdspladser skal være arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) - valgt af medarbejderne. Dette er gældende for både private og offentlige arbejdspladser/arbejdsgivere.

Det er arbejdsgiveren, der er forpligtet til at sørge for at der vælges AMR på alle arbejdspladserne.

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt inden valget af TR kan foretages. Reglerne for hvornår de ansatte har retten til at vælge TR og TRS fremgår af en overenskomstindgået aftale mellem arbejdsgiverne og de  (rigtige) fagforeninger, der organiserer offentligt ansatte.

Du kan tjekke om retten til at vælge en AMR hvis du henvender dig til FOA Vendsyssel.

Valget foregår på et møde
Valget af AMR foregår de fleste arbejdspladser som en del af et personalemøde. Det er ledelsen, der indkalder til mødet og drager omsorg for at valget afholdes. Ledelsen har dog ikke ret til at overvære selve valget, det skal medarbejderne afholde uden ledelsens medvirken.

II modsætning til valg af tillidsrepræsentanter (TR) er valg af AMR tværfaglige. Det vil sige at faggruppetilhørsforhold ikke spiller ind på hvem der må stille op til valget som AMR.

Valgbarhed og stemmeret
Alle ansatte på arbejdspladsen er valgbare medmindre de er midlertidig ansat eller elever. Derimod er alle ansatte stemmeberettigede når der skal afgives stemmer om hvem der skal være AMR Der vælges ikke en suppleant for AMR.

Afstemningen - håndsoprækning eller skriftlig
Der spørges mange gange om afstemningen skal være skriftlig eller om det kan afgøres ved håndsoprækning.

FOA Vendsyssels holdning er at det bør kunne foretages ved håndsoprækning, men er der mange deltagere på AMR-valgmødet bør en skriftlig afstemning overvejes.

Ved skriftlig afstemning bør der vælges stemmetællere, som ikke selv stiller op til AMR-valget.

Når valget er afgjort - giv FOA Vendsyssel besked
Resultatet af valget meddeles ledelsen - det er nok blot at meddele hvem der blev valgt til AMR - der er ikke nogen grund til at fortælle om stemmetallene.

Bemærk at arbejdsgiverne ikke er forpligtet til at meddele organisationerne om hvem der er valgt til AMR på arbejdspladsen.

På den baggrund opfordrer vi FOAs medlemmer - i tilfælde af at det er et FOA-medlem, der er blevet valgt til AMR, om at kontakte FOA Vendsyssel for at få valget registreret.

I FOA Vendsyssel registrerer vi valget i vores medlemsregister på medlemmets stamdata. Dermed er der en sikkerhed for at FOA Vendsyssel kan håndhæve den beskyttelse som omfatter alle tillidsvalgte på de private arbejdspladser 

Endvidere har vi mulighed for at give AMR uddannelse.

Uddannelse til AMR
FOA Vendsyssel har en politik for nyvalgte AMR, der påbyder afdelingen at AMR skal tilbydes FOAs faglig AMR-grunduddannelse hurtigst muligt. 

Forudsætningen for at starte på FOAs faglig AMR-grunduddannelse er, at den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse skal være gennemgået inden! FOAs faglig AMR-grunduddannelse bygger ovenpå den læring, der sker i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

I lighed med TR giver AMR-grunduddannelsen adgang til stort set al uddannelse af AMR.

Umiddelbart i tilknytning til afslutningen af AMR-grunduddannelsen laver FOA Vendsyssel en AMR-aftale med AMR. AMR-aftalen er en samarbejdsaftale, der blandt andet har til formål at afdække hvilke uddannelsestilbud den enkelte AMR har. AMR-grunduddannelsen giver ikke alene den uddannelse som AMR bør have - der er stadig meget at lære! Derfor åbner der sig en bred vifte af læringstilbud/uddannelsesmuligheder når FOAs faglig AMR-grunduddannelse er gennemgået.

Den nyvalgte AMR får umiddelbart efter vi får besked på at man er valgt til AMR tilbud om at deltage på FOA Vendsyssels afdelingsdag, som er FOA Vendsyssels introduktion til hvervet som tillidsvalgt på arbejdspladsen. Der ligger ingen krav om forudgående gennemgang af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for at deltage i afdelingsdagen.

Du kan se rammeprogrammet for afdelingsdagen HER!  

Tillidszonen - de tillidsvalgtes værkstøjskasse
FOA har - til alle de tillidsvalgte, som stiller sig til disposition for FOAs medlemmer - en digital platform Tillidszonen. Tillidszonen indeholder alt hvad man kan ønske sig som tillidsvalgt - arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentant-suppleanter, MED-udvalgsmedlemmer m.v..

Man skal være registreret som tillidsvalgt for at have adgang til Tillidszonen.

Mange hilsner