Barsel på dagpenge

Hvis du er ledig, når du bliver gravid, er det barselsloven, der fastlægger dine rettigheder og pligter i forbindelse med barsel. Som ledig kan du have ret til barselsdage under din orlov. Hvis du vil ansøge om barselspenge, er det vigtigt, at du er opmærksom på fristerne i barselsloven. Spørg din lokale FOA-afdeling, hvis du er i tvivl om, hvilke muligheder du har under din barsel som ledig.

 • Du skal give A-kassen besked, når du går på barsel eller holder orlov.

 • A-kassen indberetter din barsel til Udbetaling Danmark, så du kan få barselsdagpenge.

 • Du modtager et brev fra NemRefusion, som du skal returnere for at bekræfte, at A-kassens oplysninger er rigtige. Hold øje med din digitale postkasse.

 • Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du ikke modtager brevet fra NemRefusion.

 • Din barselsperiode tæller ikke som dagpengeperiode.

Ledig mor på barsel og forældreorlov

 • Som mor har du har ret til orlov med barselsdagpenge fra 4 uger, inden du forventer, barnet bliver født.

 • Efter fødslen har du ret til 10 ugers orlov med barselsdagpenge.

 • Derudover har du ret til 14 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. 

 • Der er mulighed for flere barselsdagpenge, hvis du er solomor eller bopælsforælder

 • Giv A-kassen besked, når du går på barsel.

 • Fristen for ansøgning om barselsdagpenge er senest 8 uger efter din første fraværsdag.


Ledig far eller medmor på barsel og forældreorlov

 • Som far eller medmor har du ret til 2 ugers orlov med dagpenge i barnets første 10 uger. Du har ret til at holde dem lige efter fødslen.

 • Herefter har du ret til op til 22 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. 

 • Der er mulighed for flere barselsdagpenge, hvis du er solomor eller bopælsforælder.

 • Giv A-kassen besked, når du går på orlov.

 • Fristen for ansøgning om barselsdagpenge er senest 8 uger efter din første fraværsdag.

 Læs mere om mulighederne for at forlænge forældreorloven

Ny model for barselsorlov pr. 2. august 2022

I marts 2022 vedtog folketinget en ny model for barselsorlov, som via en større andel af øremærket orlov skal skabe mere ligestilling mellem nybagte forældre.

I den nye model for barsel, der træder i kraft for børn født fra og med 2. august 2022, får de to forældre som udgangspunkt hver 24 ugers barsel, hvoraf en del er øremærket. 

Af de 24 uger er to af ugerne øremærket barsel, og de skal som i dag holdes i forbindelse med fødslen. For lønmodtagere vil yderligere ni ugers forældreorlov derefter være øremærket den enkelte, mens de resterende 13 uger kan overdrages til den anden forælder. Hverken selvstændige, studerende eller ledige er omfattet af de ni ugers øremærkning.

For forældre til børn født før den 2. august i år vil de hidtidige regler for barsels- og forældreorlov fortsat gælde. 

Som en del af den nye model vil det fra 1. januar 2024 blive muligt for LGBT+ familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre, ligesom soloforældre vil kunne overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.