Et overblik: Det nye ved styrket pædagogisk læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan bygger videre på den pædagogiske læreplan fra 2004. Her kan du danne dig et hurtigt overblik over, hvad der er nyt i styrket pædagogisk læreplan.

Nyheder, der tidligere var underforstået

I aftalen om den styrkede pædagogiske læreplan findes der flere eksempler på nyheder, og flere af dem var tidligere underforstået men er nu blevet konkretiseret:  

 • Den styrkede pædagogiske læreplan er et redskab for personalet og ikke et afrapporteringsdokument til kommunen eller staten.
 • Det pædagogiske læringsmiljø er hele dagen og er rammen for leg, rutine situationer, vokseninitierede aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og børnenes spontane lege.
 • Læringsforståelsen skal bygge på et bredt læringsbegreb, der skal understøtte børns kropslige, motoriske, sociale, følelsesmæssige og kognitive læring og dannelse.
 • De brede læringsmål er retningsgivende og opstillet for den samlede aldersgruppe 0-5 år, fordi aftaleparterne har ønsket så få mål som muligt. Aftaleparterne er enige om, at læringsmiljøet for 0-2-årige børn i vuggestue og dagpleje er forskelligt fra læringsmiljøet for de 3-5-årige børn i børnehaven.

Det helt nye ved den styrkede pædagogiske læreplan 

Det helt nye ved den styrkede pædagogiske læreplan er:  

 • Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, som er beskrevet i en styrket pædagogisk læreplan, 6 læreplanstemaer samt mål for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.
 • Kommunalbestyrelsen skal ikke længere godkende læreplanen.
 • Lederen af dagtilbuddet skal sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 • Kravet om, at de enkelte dagtilbud lokalt skal opstille mål for børns læring indenfor hvert af de 6 temaer er ophævet.
 • Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring.
 • Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i det pædagogiske arbejde.
 • Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan de ældste børns sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges i et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen, SFO eller fritidshjem.
 • Den pædagogiske læreplan skal beskrive, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så deres trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.
 • Staten og kommunen skal som udgangspunkt ikke pålægge dagtilbuddene tiltag, mål eller koncepter, der rækker ud over den pædagogiske læreplan.
 • Dagtilbud i samarbejde med forældrene skal sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud og mellem dagtilbud.

Mere viden om Den styrkede pædagogiske læreplan 

Du kan i pjecen "Værd at vide om den styrkede pædagogiske læreplan" læse mere om det nye i dagtilbudsloven med fokus på det nye, som er mest relevant i forhold til arbejdet med en styrket pædagogisk læreplan.

Læs pjecen: Værd at vide om den styrkede pædagogiske læreplan (PDF)