FOA mener

Af Joan Lindskov, sektornæstformand i Pædagogisk Sektor

I FOAs Pædagogiske Sektor glæder vi os over, at loven om en styrket pædagogisk læreplan er vedtaget.

Og vi er meget optaget af, at dagplejen føler sig rustet til at løse den nye opgave.

Det er nyt, at der er skrevet et pædagogisk grundlag til læreplanen. Og dermed nyt, at vi har skrevet ned, hvilket børnesyn vi som samfund
ønsker, personalet skal have i vores dagtilbud, og hvilke krav vi stiller til børnenes læringsmiljø m.m.

Det pædagogiske grundlag er fundamentet under arbejdet med de reviderede læreplanstemaer og de nye læringsmål. Det er derfor vigtigt, at
vi i arbejdet med en styrket pædagogisk læreplan kender det fundament vi står på.

Det pædagogiske grundlag er det ideal, vi stræber efter. Og som vi aldrig vil nå helt i mål med at opfylde. Fordi vi aldrig vil kunne sige, at vi fx
har tænkt børnenes perspektiv ind i alle vores handlinger sammen med børnene.

Derfor vil evaluering af det pædagogiske arbejde i dagplejen i høj grad skulle handle om, hvor tæt eller langt fra idealet vi er og føre til overvejelser
om, hvordan vi kommer et skridt tættere på.

Det er vigtigt, at I nu ser på, hvilket grundlag I står på, inden I går i gang med at se på de reviderede læreplanstemaer og de nye læringsmål.

Det er nødvendigt at vide, for at kunne evaluere jeres arbejde med en styrket pædagogisk læreplan.

Det er i evalueringen, at I opdager, om I gør det, I siger I gør. Det er her, I udvikler jer til glæde for de børn, som det hele handler om.

Læs om Joan Lindskov her