Repræsentantskabsmøder 2021

Ordinært afdelingsrepræsentantskabsmøde 25. november 2021

Referat

Løn og vilkår for valgte i FOA Vestsjælland

Materialesamling

Beretning

Regnskab 2019

Regnskab 2020

Forslag til ny demokratisk struktur

Forslag til ændringer i FOA Vestsjællands love

Budget 2022

§ 5. stk. 5. Tidsfrister

Afdelingsrepræsentantskabets dato for afholdelse varsles med 3 måneders frist ved opslag i afdelingens elektroniske nyhedsbrev, samt ved opslag på afdelingens hjemmeside.

Ved indvarslingen til afdelingsrepræsentantskabsmødet skal det oplyses, hvem der er på valg og om de, der besidder posterne, modtager genvalg. Samtidig oplyses der om 6-kalenderugers fristen for opstilling af kandidater til lønnede poster.

For medlemmerne af politisk ledelse, skal det oplyses, hvilke hoved-ansvarsområder posten på det givne tidspunkt er omfattet af.

Afdelingsrepræsentantskabet indkaldes med 4 kalenderugers varsel, ved mail til samtlige repræsentantskabsmedlemmer.

Tid, sted og dagsorden og materialer offentliggøres også med 4 kalenderugers varsel og offentliggøres også via på afdelingens hjemmeside samt i afdelingens nyhedsbrev eller afdelingsblad.

Forslag til behandling på afdelingsrepræsentantskabet, herunder kandidater til personvalg (lønnede poster), skal være afdelingsformanden i hænde senest 6 kalenderuger før afdelingsrepræsentantskabets afholdelse. Forslag kan efterfølgende stilles af Politisk Ledelse.

 

Ekstraordinært afdelingsrepræsentantskabsmøde 15. juni 2021 kl. 19 - online via ZOOM

 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 15. juni 2021

§ 5 stk. 9. Ekstraordinært afdelingsrepræsentantskabsmøde

Ekstraordinært afdelingsrepræsentantskabsmøde kan indkaldes med 14 dages varsel af enten:
• Daglig ledelse
• Områderne, med mindst 2 områdebestyrelser som indkalder
Indkaldelsen indeholder en skriftligt motiveret dagsorden, og angivelse af hvem som begærer repræsentantskabet indkaldt. Det ekstraordinære repræsentantskab kan kun behandle denne dagsorden.
Indkaldelsen af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde sker med 14 dages varsel, ved udsendelse af mail og SMS til samtlige medlemmer i afdelingen, samt offentliggørelse på afdelingens hjemmeside.