Repræsentantskabsmøder 2019

Ordinært afdelingsrepræsentantskabsmøde 28. november 2019

Ekstraordinært afdelingsrepræsentantskabsmøde torsdag 21. februar 2019

 

§ 5. stk. 5. Tidsfrister

Afdelingsrepræsentantskabets dato for afholdelse varsles med 3 måneders frist ved opslag i afdelingens elektroniske nyhedsbrev, samt ved opslag på afdelingens hjemmeside.

Ved indvarslingen til afdelingsrepræsentantskabsmødet skal det oplyses, hvem der er på valg og om de, der besidder posterne, modtager genvalg. Samtidig oplyses der om 6-kalenderugers fristen for opstilling af kandidater til lønnede poster.

For medlemmerne af politisk ledelse, skal det oplyses, hvilke hoved-ansvarsområder posten på det givne tidspunkt er omfattet af.

Afdelingsrepræsentantskabet indkaldes med 4 kalenderugers varsel, ved mail til samtlige repræsentantskabsmedlemmer.

Tid, sted og dagsorden og materialer offentliggøres også med 4 kalenderugers varsel og offentliggøres også via på afdelingens hjemmeside samt i afdelingens nyhedsbrev eller afdelingsblad.

Forslag til behandling på afdelingsrepræsentantskabet, herunder kandidater til personvalg (lønnede poster), skal være afdelingsformanden i hænde senest 6 kalenderuger før afdelingsrepræsentantskabets afholdelse. Forslag kan efterfølgende stilles af Politisk Ledelse.