Generalforsamlinger 2023

Ordinær generalforsamling 2023

Afholdes: torsdag d. 30. november 2023

Kl. 16.45

Filadelfia, Kurvej 4, Dianalund

 

Dagsorden:

1.      Formalia

   a. Godkendelse af forretningsorden

   b. Valg af dirigent og referent                

   c.   Berigtigelse af mødet

   d. Godkendelse af dagsorden

   e. Valg af stemmeudvalg og stemmeudvalgsformand

2.      Beretning over afdelingens arbejde siden sidste ordinære afdelingsrepræsentantskabsmøde

         Beretningen kan læses på www.foa.dk/sjaelland og den skriftlige beretning suppleres med en kort mundtlig beretning af afdelingsformanden.

3.      Arbejdsgrundlag for den kommende periode

4.      Regnskabsgodkendelse for regnskabsåret 2022

         Regnskabet for 2022 kan læses på www.foa.dk/sjaelland

5.      Indkomne forslag

         Der foreligger en række forslag om lovændringer fra Afdelingsbestyrelsen

6.      Lønforhold for lønnede valgte i FOA Vestsjælland

         Afdelingens lønudvalg indstiller kompensationsdag for St. Bededag.

7.      Budget 2024

8.      Valg

a.      Lønnede valgte
Der er ordinære valg til Koordinationsudvalget. Valgperioden er på 4 år.
Der skal vælges afdelingsformand, afdelings næstformand, og 2 faglige sekretærer.

b.      Afdelingsbestyrelsen

         Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer frem til 2024, og 1 bestyrelsesmedlem for perioden frem til 2026
Desuden skal der vælges 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

c.      Kongresdelegerede

         Udgår, da der vælges kongresdelegerede på den ordinære generalforsamling forud for den ordinære kongres, hvilket var i 2022.

d.      Statsregistreret revision for 1 år.

e.     Bilagskontrollant

         Der skal vælges bilags kontrollant for perioden frem til 2026.

f.      Bilagskontrollant-suppleant

         Der skal vælges bilags kontrollant suppleant for perioden frem til 2024

g.     Fanebærer
Der skal vælges fanebærer for et år.

         Hvem der er på valg kan ses på www.foa.dk/sjaelland. Man kan til lønnede poster, meddele sit kandidatur til afdelingsformanden, senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

9.      Overordnet mødefastsættelse for det kommende år

  1. Afholdelse af ordinær afdelingsgeneralforsamling i 2024

Afdelingsbestyrelsen indstiller, at der afholdes ordinært afdelingsgeneralforsamling
tirsdag den 26. november 2024.

10.   Orientering og afslutning

 

Generalforsamlingsmaterialer: 

1. Dagsorden og forretningsorden til gæster pdf
1. Dagsorden og forretningsorden til udlevering pdf
2. Beretning FOA Vestsjælland 2022-2023 okt pdf
3. Arbejdsgrundlag 2024 pdf
4. Afdelingsregnskab for regnskabsret 2022 pdf
5. Indkomne forslag og indstilling fra lønudvalget pdf
7. 10 budget valg møder 2024 afslutning pdf

Stk. 5. Tidsfrister 

Afdelingens generalforsamlings dato for afholdelse varsles med 3 måneders frist ved opslag i afdelingens elektroniske nyhedsbrev, samt ved opslag på afdelingens hjemmeside.
Ved indvarslingen til afdelingens generalforsamling skal det oplyses, hvem der er på valg og om de, der besidder posterne, modtager genvalg. Samtidig oplyses der om 6-kalenderugers fristen for opstilling af kandidater til lønnede poster.
For medlemmerne af koordinationsudvalget skal det oplyses, hvilke hovedansvarsområder posten på det givne tidspunkt er omfattet af.
Afdelingens generalforsamling indkaldes med 4 kalenderugers varsel ved mail eller ved opslag i nyhedsbrev til samtlige medlemmer, samt ved opslag på afdelingens hjemmeside. Tid, sted og dagsorden og materialer vedlægges indkaldelsen.
Forslag til behandling på afdelingens generalforsamling, herunder kandidater til personvalg (lønnede poster), skal være afdelingsformanden i hænde senest 6 kalenderuger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan efterfølgende stilles af afdelingsbestyrelsen.

Berigtigelse for varsling af afdelingsgeneralforsamling

  • 30.10.2023 - Dagsorden indsat på hjemmesiden 
  • 14.07.2023 - udsendt i nyhedsbrev
  • 21.08.2023 - indsat på hjemmesiden

 

Ekstraordinær generalforsamling 2023

Afholdt: torsdag d. 23. marts 2023

Filadelfia, Kurvej 4, Dianalund

Hent referat