Særlige samarbejdsregler for KA Pleje

KA Pleje er ikke omfattet af reglerne for SU. I stedet er man omfattet af Lov om information og høring. Her kan du se, hvad det betyder for samarbejdsreglerne i KA Pleje.

Er du tillidsvalgt under FOAs overenskomst med KA Pleje, er din virksomhed ikke omfattet af reglerne for et SU. I er i stedet omfattet af Lov om information og høring. 

Lovens overordnede indhold
Loven finder anvendelse på virksomheder med mindst 35 ansatte. Ved optællingen af ansatte, skal alle personalegrupper medtælles. Lovens formål er at sikre, at I som lønmodtagere informeres om forhold, der har, eller kan have, væsentlig betydning for jeres ansættelse.

Hvad skal din arbejdsgiver informere om?
Virksomheden er forpligtet til (som minimum), via dig som tillidsvalgt at give informationer om:

 • Den seneste og forventede udvikling i virksomhedens aktiviteter

 • Virksomhedens økonomiske situation og fremtidsudsigter

 • Ordre- og markedssituationer
  • Det kan fx være en kommende virksomhedsoverdragelse, tilbudsgivning på et udbud, en forventet konkurs m.m.

 • Virksomhedens beskæftigelsesforhold
  • Det kan fx være en forøgelse eller en nedjustering i antal ansatte
 • Virksomhedens beslutninger der kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene
  • Det kan fx være væsentlige ændringer af arbejdstider/åbningstider.

Hvornår skal informationen gives?
Informationerne skal gives på et passende tidspunkt – det vil sige – på et så tidligt tidspunkt, at I som medarbejdere har mulighed for at snakke sammen om udfordringerne og komme med input til ledelsen der bør medtages i den endelige beslutning.

Udgangspunktet er, at oplysningerne skal gives jævnligt og at de skal være skriftlige så du som tillidsvalgt har mulighed for at sætte dig ind i indholdet inden jeres svar skal medtages i arbejdsgivers beslutning.

Selve høringen
I skal som medarbejdere så vidt muligt fremsætte en fælles udtalelse. Udtalelsen skal danne grundlag for et efterfølgende møde, hvor arbejdsgiver skal komme med et begrundet svar på jeres høring/udtalelse.

Undtagelse til ovenstående
Har informationerne karakter af at kunne være skadelige for virksomheden generelt og dennes omdømme, er arbejdsgiver ikke forpligtet til at høre medarbejderne

Vær opmærksom på tavshedspligt
At informationer der gives i forbindelse med Lov om information og høring er tavshedsbelagte og at I som tillidsvalgte skal udvise loyalitet overfor arbejdsgiveren.

Hvad hvis arbejdsgiver ikke retter ind?
Hvis arbejdsgiver ikke giver jer de påkrævede informationer – generelt – eller i så passende en tid at I har mulighed for at udarbejde en høring, skal i kontakte jeres lokale FOA-fagforening. Arbejdsgiveren kan i værste tilfælde blive straffet med bøde, hvis loven ikke overholdes.