Ansatte på privat overenskomst

Repræsentation og sammensætning af SU

Medlemmer af SU skal repræsentere alle medarbejderes interesser. Og der er regler for, hvordan man sammensætter medlemmerne af SU.

Hvem repræsenterer medarbejderrepræsentanterne?
Medarbejderrepræsentanterne i et SU-udvalg varetager alle medarbejderes interesser.

Sammensætning af SU
Arbejdsgiverrepræsentanter (også kaldet A-siden) udpeges af virksomhedens ledelse.

Medarbejderrepræsentanter (også kaldet B-siden) vælges af og blandt de ansatte.

Overenskomstmæssigt valgte tillidsrepræsentanter, er fødte medlemmer af udvalget.

Er der flere tillidsrepræsentanter, end det antal medarbejderrepræsentanter der skal sidde i SU, foretages der valg mellem tillidsrepræsentanterne, dog sådan at evt. fællestillidsrepræsentant, er født medlem. Skal der vælges flere medarbejderrepræsentanter, end der er tillidsrepræsentanter, foretages valget blandt de øvrige medarbejdere. For at være valgbar til SU, skal den ansatte opfylde betingelserne for at kunne vælges som tillidsrepræsentant.

Valgperioden er for begge grupper 2 år og genvalg kan finde sted. Hvervet ophører automatisk, hvis et medlem forlader virksomheden eller ophører med at være tillidsrepræsentant.

Der kan inden valg til samarbejdsudvalget stilles krav om, at medarbejderrepræsentantsiden i samarbejdsudvalget suppleres med repræsentanter for grupper, der ikke er repræsenteret gennem de ordinære samarbejdsudvalgsmedlemmer eller tillidsrepræsentanter. Disse grupper skal dog anmode om det inden valget som en betingelse for at opnå repræsentation.

Den ansvarlig virksomhedsleder fungerer som formand, og næstformanden vælges af de medarbejdersiden. Hvis der er valgt en fællestillidsrepræsentant, fungerer denne som næstformand.