Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på privat overenskomst

Medindflydelse - Retten til høring og information

I SU skal medindflydelse forstås som en gensidig pligt til information og drøftelse mellem ledelse og medarbejdere. Det fremgår af "Lov om information og høring", der er implementeret i SU-aftalen.

I har ret til information. Og informationerne skal gives på et så tidligt tidspunkt, at medarbejdernes ideer og forslag kan indgå i beslutningsprocessen. Ledelse og medarbejdere har gensidig pligt - på alle niveauer - til at aktivt at deltage i den gensige informationsproces.

Det påhviler i øvrigt ledelsen at informere SU om:

  • Økonomisk situation og fremtidsudsigter
  • Beskæftigelsesforhold
  • Større ændringer og omlægninger, blandt andet teknologi

Desuden skal der være dialog om fravær og forebyggelse af sygdom på arbejdspladsen.

Det påhviler medarbejderrepræsentanterne, at holde SU orienteret om:

  • Forhold på arbejdspladsen, som har betydning for samarbejdsklimaet

Alt, der falder under disse forhold skal tages op til information og drøftelse, hvis en af parterne ønsker det.

Kvalificer beslutningerne ved at kræve information og drøftelse
Ledelsen skal informere og du kan som medarbejderrepræsentant kræve en drøftelse. I har altså mulighed for at råbe "vagt i gevær" og forsøge at kvalificere det grundlag, der skal træffes beslutning på. Du og dine kolleger er specialisterne på arbejdspladsen og på jeres faglighed.

Alle skal informeres og informationen skal være forståelig
SU skal sikre, at alle ansatte holdes orienteret om arbejdet og de beslutninger der træffes i SU. Det kan blandt andet kan ske ved udsendelse af referater, personaleblad eller opslag. Informationerne skal tilpasses de grupper den vedrører og virksomhedens øvrige informationssystem.

Kollegernes synspunkter skal repræsenteres
SU-medlemmerne er ansvarlige for at inddrage synspunkter, ideer og forslag fra alle virksomhedens medarbejdere.

SU-medlemmerne kan i særlige tilfælde pålægges fortrolighed om informationer givet i SU.

Samarbejde uden et SU på arbejdspladsen?
I samarbejdsaftalen står der at hvis der ikke er ret til at oprette et SU fordi I er under 35 ansatte, eller ikke ønsker at oprette et SU, skal der i følge samarbejdsaftalen i stedet "..anvendes ledelses-, samarbejds-, og informationsformer, der tilskynder til, at flest mulige medarbejdere inddrages i organiseringen af det daglige arbejde".

Det betyder at TR lokalt, sammen med ledelsen, skal få aftalt og beskrevet, hvordan virksomheden, vil leve op til ovenstående.