Lønpolitik for pædagogisk sektor i FOA Nordsjælland

Lønpolitik for Pædagogisk sektor i FOA Nordsjælland indenfor KL og Danske Regioner

Lønpolitikken er en del af afdelingens lønpolitik og følger overenskomstperioden 2021– 2024 Lønpolitikken kan løbende ændres i overenskomstperioden, hvis det bliver aktuelt.

Samfundsudviklingen stiller krav til alle faggrupper i pædagogisk sektor. Det gælder både mangfoldigheden af opgaver, der skal løses og de større krav, der i stigende grad stilles til faggruppernes kompetencer. De faglige kompetencer vægtes højt ved ansættelser, og når det daglige arbejde skal planlægges, men honoreres ikke i tilstrækkelig grad, når lønmidlerne skal fordeles. Pædagogisk sektor mener, at faggruppernes faglighed skal anerkendes og afspejles i lønnen. Der skal med andre ord være bedre sammenhæng mellem opgaver, kompetencer og løn.

Pædagogisk sektor ønsker, at denne lønpolitik skal understøtte arbejdet med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor opgaveløsningen honoreres retvisende.

Pædagogisk sektor ønsker at organiseringsindsatser skal kobles tæt på arbejdet med løn.

Målsætninger:
Pædagogisk sektor ønsker et øget fokus på sammenhængen mellem den funktion i samfundet, som den enkelte faggruppe varetager, og den løn der gives for arbejdet. Sektoren ønsker dermed at sikre en retfærdig løn til den enkelte i forhold til ansvar og opgaver, og samtidig at skabe en overordnet anerkendelse af den faglighed en faggruppe repræsenterer.

Pædagogisk sektor ønsker at fastholde, forbedre og udvikle den enkelte faggruppes løndannelse, og dermed at relevant kompetenceudvikling honoreres.

Pædagogisk sektor ønsker at sikre en kontinuerlig lønudvikling for medlemmer såvel som for tillidsvalgte, herunder også tillidsvalgte med specialfunktioner.

Pædagogisk sektor ønsker, at alle nyansættelser bliver forhandlet, hvis det giver mening, og at der forud for dette er kontakt mellem FOA (tillidsrepræsentant med lønkompetencen) og den nyansatte. Dette forudsætter, at arbejdsgiver kontinuerligt forpligtes til at udlevere kontaktoplysninger ved forespørgsel, samt at dokumentation indhentes fra alle nyansatte.

Sektoren skal arbejde for at:
løntillæg altid er pensionsgivende
der ikke indgås aftaler med modregning
der ikke indgås aftaler om engangsbeløb
fastholde lønandele for faggrupperne, samt kontinuerlige kompetence-udviklingsmuligheder

Eksempler på funktionsløn:
Særlige ansvarsområder fx IT, sprog-udvikling
Varetagelse af diverse hverv, bestyrelser, råd og lignende
Støtteperson som varetager særlige opgaver med fx ekstraordinært ansatte, virksomhedspraktikanter, jobprøvning mv.
Praktikvejleder (kræver uddannelse, samt løbende efteruddannelse)
Videns formidler: en der formidler relevant viden til kollegaer som bidrager til udvikling af andres kompetencer
AMR forhandles, så vidt det er muligt, individuelt for funktionen
Medicin håndtering – det er arbejdsgivers ansvar at sørge for den nødvendige instruktion
Omsorgsopgaver (handicappede børn, for tidligt fødte børn, sonde, diabetes m.m.)

Vigtige elementer ved kvalifikationsløn:
Omsorg for kollegaer og engagement i opgaveløsning
Trivselsambassadører, kulturformidler, forandringsagenter
Uddannelse i håndtering af medicin (arbejdsgivers ansvar)
AMU-kurser
Basisløn (andre uddannelser)
Erfaring/kompetencer erhvervet ved pædagogisk arbejde.
Erfaring/anciennitet skal medtages ved skift mellem arbejdsgiver og pædagogiske overenskomster
Pædagogisk personale, under uddannelse til pædagog skal have forhandlet efter 1 års uddannelse

Pædagogisk sektor ønsker som udgangspunkt ingen aftaler om resultatløn eller modregning i centralt aftalt løn.


Godkendt af Pædagogisk sektors bestyrelse 26. november 2020