Retningslinjer for valg af tillidsrepræsentant i FOA Nordjylland

Retningslinjerne gælder KUN for valg af tillidsrepræsentant på det offentlige område, og for det private område med tiltrædelsesoverenskomst med KL.

Retningslinjer for valg af tillidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentanters arbejde og valg er reguleret af aftaler mellem de forhandlingsberettigede parter. Grundlæggende gælder det, at der kan vælges en tillidsrepræsentant hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere inkl. tillidsrepræsentanten. Ansatte, der ikke er medlem af en forhandlingsberettiget organisation, medregnes ved opgørelsen af om en overenskomstgruppe omfatter mindst 5 medarbejdere.

Når der skrives tillidsvalgt, gælder det både fællestillidsrepræsentant, tillidsrepræsentant deres suppleanter.

Valg af fællestillidsrepræsentant/tillidsrepræsentant/-suppleant:

  • Der hvor der er en fællestillidsrepræsentant inddrages denne fra starten. Er der ikke en fællestillidsrepræsentant inddrages den sektoransvarlige i FOA Nordjylland.
  • Der skal fremsendes en mødeindkaldelse på et så tidligt tidspunkt, at alle har mulighed for at være bekendt med valget og mindst med 2 ugers varsel. Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.
  • Afstemning på valgmødet kan afvikles skriftligt eller ved håndsoprækning. Hvis én person ønsker skriftlig afstemning, skal afstemningen gennemføres skriftligt.
  • Der vælges minimum 2 stemmetællere blandt de fremmødte inden valghandlingen går i gang. Ved stemmelighed hvor der ikke kan opnås enighed om hvem der skal vælges, afgøres det ved lodtrækning.

Anmeldelse
Valget anmeldes elektronisk til FOA Nordjylland på en blanket som kan hentes her: Registrering af tillidshverv


Valget af tillidsrepræsentant er først gyldigt, når det er godkendt i FOA Nordjylland og efterfølgende anmeldt i regionen/kommunen. Den nyvalgte tillidsrepræsentant er dog omfattet af beskyttelse allerede fra det tidspunkt, hvor kommunen er blevet bekendt med valget.

Hvad skal der til for at stille op?
Man skal være medlem af FOA Nordjylland for at kunne vælges

Ønsker man at stille op som tillidsrepræsentant/tillidsrepræsentant-suppleant og ikke kan deltage i mødet, skal der indgives en skriftlig tilkendegivelse/fuldmagt til Fællestillidsrepræsentanten/den sektoransvarlige i FOA Nordjylland forud for valghandlingen.

Hvem kan stemme?
Der kan stemmes ved fremmøde eller brevstemmes (hvor det fremgår af indkaldelsen). Der kan ikke stemmes via stedfortræder.

Uorganiserede har ret til at stemme og kan derfor deltage i valghandlingen. Tillidsrepræsentanten repræsenterer også de uorganiserede og derfor har de ret til at vælge, hvem der skal repræsentere dem. Dette gælder ubetinget inden for det offentlige område, da der ikke må ske forskelsbehandling pga. medlemskab af faglig organisation i forhold til selve stemmeberettigelsen.

Valgperiode
Valgperioden for tillidsrepræsentanter følger valgperioden for arbejdsmiljørepræsentanter i henhold til lokal MED-aftale. Afgår en tillidsrepræsentant i utide, kan der vælges en ny for den resterende valgperiode.


Kort om enkelte gruppers rettigheder

Ikke medlem af FOA som arbejder indenfor overenskomstområdet
I henhold til MED rammeaftalen har ikke-medlemmer stemmeret, men de er ikke valgbare.

Timelønnede
I henhold til TR-aftalen har en timelønnet ansat stemmeret, idet alle ansatte efter overenskomsten er stemmeberettigede. I princippet betyder det, at en timelønnet har stemmeret, hvis vedkommende den pågældende dag, der er TR-valg, er ansat – også selvom det kun er for denne ene dag. Timelønnede er ikke valgbare.

Elever
Elever har stemmeret, men er ikke valgbare.

Månedslønnet med tidsbegrænset ansættelse
Månedslønnet med tidsbegrænset ansættelse har stemmeret og er valgbar, såfremt han/hun med sikkerhed er ansat på tidspunktet for tiltrædelse i hvervet.

Månedslønnet med tidsbegrænset ansættelse opnår ikke den fulde TR-beskyttelse ved afskedigelse, da et af ansættelsesvilkårene i stillingen netop er, at opsigelsen allerede er fastlagt til et bestemt tidspunkt, men man vil have beskyttelsen, så længe man virker i stillingen.

Månedslønnet i opsagt stilling
En ansat, der er i en opsagt stilling, har både stemmeret og er valgbar. Ansatte fra denne gruppe er dog kun valgbare, såfremt de med sikkerhed er ansat på tidspunktet for tiltrædelse i hvervet. Vedkommende vil ikke af den grund kunne få udskudt sit fratrædelsestidspunkt.

Månedslønnet på barselsorlov
Månedslønnet på barselsorlov er fortsat i et ansættelsesforhold, har stemmeret og er valgbar.

Når en tillidsrepræsentant er på barsel/forældreorlov, indtræder suppleanten i hele orlovsperioden og der vælges ikke en ny. Da det er lovgivningen, der regulerer, at der kan være en periode med dagpenge, virker det ikke rimeligt at opfatte vedkommende som uden ansættelsesforhold i den dagpengeberettigede periode (modsat ansatte, der har fået bevilget orlov uden løn). Derfor har ansatte på barsel både stemmeret og er valgbare, også selvom vedkommende ikke er tilbage på arbejdspladsen, når TR-hvervet skal tiltrædes (suppleanten træder til, indtil den valgte tillidsrepræsentant vender tilbage).

Månedslønnet på forældreorlov har stemmeret og er valgbare i og med at den ansatte forsat har en økonomisk relation til sin arbejdsplads i form af en løndel nemlig pensionsopfyldning og forsat anciennitet, har ansatte på forældreorlov både stemmeret og er valgbare, også selvom vedkommende ikke er tilbage på arbejdspladsen, når TR-hvervet skal tiltrædes (suppleanten træder til, indtil den valgte tillidsrepræsentant vender tilbage).

Månedslønnet på orlov med løn
Under en orlov med løn, er den ansatte fortsat i et ansættelsesforhold – normalt tilknyttet samme arbejdsplads, selvom vedkommende i en periode måske ikke kommer på arbejdspladsen. Ved orlov med løn har vedkommende derfor stemmeret og er valgbar, såfremt vedkommende kan indtræde som tillidsrepræsentant i valgperioden.

Månedslønnet på orlov uden løn
Er en ansat bevilget orlov uden løn, er vedkommende i orlovsperioden at betragte som værende uden et ansættelsesforhold, selvom vedkommende har ret til at vende tilbage til arbejdspladsen. Så længe orloven varer, er vedkommende derfor ikke omfattet af aftalerne. Derfor har ansatte på orlov uden løn ikke stemmeret og er ikke valgbare.

Ansatte i jobtræning, fleksjob, skånejob mv.
Ansatte i fleks-og skånejob er ansat efter særlige individuelle vilkår, hvor overenskomsten kan fraviges, men det har aldrig været intentionen, at dette skulle omfatte andet end lønforhold og arbejdstid. Ansatte på fleks- og skånejob kan sidestilles med ansatte i jobtræning. Derfor har denne ansættelsesgruppe både stemmeret og er valgbare.

Månedslønnet som er konstitueret i en lederstilling
Konstituering i en lederstilling er en ansættelsesform, som arbejdsgiveren pålægger den enkelte ansatte i en periode – typisk pga. længerevarende sygdom, barselsorlov, lederskift mv. Det er arbejdsgiveren, der har kompetencen til at udpege den person, der skal konstitueres. Derfor skal konstituerede i lederstillinger både have stemmeret og være valgbare. Vælges en som er konstitueret i en lederstilling som tillidsrepræsentant, indtræder suppleanten, indtil vedkommende ikke længere er konstitueret.

Hvis det efterfølgende viser sig, at den konstituerede har søgt og fået stillingen, må der vælges en ny tillidsrepræsentant.

Afdelingsledere, gruppeledere og andre ledergrupper
Disse grupper har som udgangspunkt hverken stemmeret eller er valgbare, da de udgør den daglige ledelse. Der kan dog være undtagelser. I tvivlstilfælde kontakt fagforeningen.

Ansatte med deltidsbeskæftigelse
Der er ingen sammenhæng mellem beskæftigelsesgraden og stemmeret/valgbarhed. Opfylder en ansat i øvrigt retten til at stemme/være valgbar i forhold til ovenstående, er det altså uanset beskæftigelsesgraden.

Ansatte med flere arbejdspladser har stemmeret og er valgbare
Ansatte med mere end 1 arbejdsplads har stemmeret på hver af de arbejdspladser, de er tilknyttet.

 

Vedtaget i repræsentantskabet den 13. september 2017.