Kvinde og to børn

Hvordan ophører jeg i min virksomhed?

Hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal virksomheden være ophørt, inden du kan modtage dagpenge. Hvis du har drevet virksomheden som hovedbeskæftigelse og ønsker at gå på efterløn, skal virksomheden som udgangspunkt også være ophørt, før du kan få efterløn. Hvis du driver selvstændig bibeskæftigelse og gerne vil ophøre, er det de samme betingelser du skal opfylde.

Du skal være opmærksom på, at når du ophører i en virksomhed som hovedbeskæftigelse, bliver du omfattet af særlige regler om venteperiode, forbud mod genopstart af virksomhed i 6 måneder samt forbud mod flere ophør i samme dagpengeperiode. Du kan læse om disse regler nedenfor.
Du kan som udgangspunkt ikke ophøre ved at overdrage, bortforpagte eller udleje virksomheden til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.
For at ophøre med en virksomhed, skal du opfylde en af følgende betingelser:

  1. Virksomheden er afmeldt offentlige registre og alle skattemæssige forpligtelser er ophørt
  2. Ophør på tro og love
  3. Udtræden af en virksomhed, som har været ejet af din ægtefælle
  4. Virksomheden er gået konkurs eller skal sælges på tvangsauktion
  5. Virksomheden er bortforpagtet eller udlejet
  6. Du er ikke længere medejer af virksomheden eller har ikke længere afgørende indflydelse i et selskab
  7. Formålet med selskabet er ændret til formueforvaltning

Du kan læse om de enkelte typer af ophør nedenfor. Du kan også læse om, hvad du skal være opmærksom på, når du er ophørt.

Hvornår er jeg ophørt i virksomheden?

Din virksomhed er afmeldt offentlige registre og alle skattemæssige forpligtelser er ophørt

Du vil blive betragtet som ophørt i din virksomhed, når virksomheden er afmeldt CVR-registret og andre offentlige registre, og når alle skattemæssige forpligtelser er ophørt.

Som dokumentation for, at du opfylder disse betingelser, skal du sende os en kopi af registreringsbeviset fra CVR-registret, hvor det fremgår, at CVR-nummeret er afmeldt. Du skal desuden sende os et ophørsbevis fra SKAT. Ophørsbeviset kan du bestille ved at logge ind på SKAT Erhverv.

Når du er ophørt med virksomheden, skal du have en venteperiode på 3 uger, hvor du ikke kan modtage dagpenge, hvis virksomheden har været drevet som din hovedbeskæftigelse.


Sådan finder du dit ophørsbevis

Du er ophørt på tro og love

Du kan ophøre ved over for os at erklære på tro og love, at du ikke længere driver virksomheden, udover hvad der kan anses for afvikling af virksomheden.
Du kan altså bruge denne ophørsmetode, hvis din virksomhed endnu ikke er helt ophørt, fordi du stadig er i gang med at afvikle den. Du skriver derfor under på, at al arbejde du fremover udfører i virksomheden, kun sker med henblik på at afvikle den. Al den tid, som du bruger på at afvikle virksomheden, skal du skrive på dit dagpenge- eller efterlønskort, og timerne medfører fradrag i dagpenge og efterløn.

Ophøret gælder fra det tidspunkt, hvor vi modtager erklæringen fra dig. Fra det tidspunkt, hvor vi modtager din erklæring, har du 6 måneder til at afvikle virksomheden. Du skal derfor inden for 6 måneder sende os dokumentation for, at virksomheden er ophørt. Dokumentationen kan bestå i et registreringsbevis fra CVR-registret og et ophørsbevis fra SKAT, som du kan bestille ved at logge ind på SKAT Erhverv.

Hvis vi ikke modtager dokumentation for, at virksomheden er ophørt, inden der er gået 6 måneder, vil du ikke længere kunne modtage dagpenge eller efterløn. Du kan først modtage dagpenge eller efterløn igen, når du dokumenterer, at virksomheden er ophørt.

Hvis du modtager dagpenge og ikke ophører inden 6 måneder, vil perioden efter de 6 måneder er gået, og indtil du dokumenterer, at virksomheden er ophørt, forbruge af din dagpengeret. Det vil altså sige, at selvom du ikke modtager dagpenge efter de 6 måneder er gået, så bruger du stadig af din 2-årige dagpengeret. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at dokumentere, at virksomheden er endeligt ophørt inden de 6 måneder er gået.

Derudover skal du være opmærksom på, at når du ophører med en virksomhed på tro og love, så skal du som udgangspunkt have en venteperiode på 2 måneder. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke kan få dagpenge i de første 2 måneder efter, at du er ophørt.

Se mere nedenfor om venteperioder.


Sådan finder du dit ophørsbevis


Du er udtrådt af en virksomhed, som har været ejet af din ægtefælle

Hvis du har arbejdet i din ægtefælles virksomhed, kan du ophøre ved at indsende en erklæring på tro og love til os om, at du er udtrådt af virksomheden. Erklæringen skal underskrives af både dig og din ægtefælle. Du kan kun bruge erklæringen, hvis du ikke selv ejer en del af virksomheden. Ejer du selv en del af virksomheden, skal du ophøre efter en af de andre regler.

Ophøret gælder fra det tidspunkt, hvor vi modtager erklæringen.

Du kan også ophøre, hvis du stopper med at arbejde i virksomheden som følge af, at du og din ægtefælle har ophævet samlivet i forbindelse med separation eller skilsmisse. Du skal sende os en bekræftelse fra CPR-registret om, at du eller din ægtefælle er flyttet fra jeres hidtidige fælles bopæl. Du skal desuden sende os en kopi af begæringen eller stævningen om separation eller skilsmisse samt den efterfølgende separations- eller skilsmissebevilling eller dom.


Din virksomhed er gået konkurs eller skal sælges på tvangsauktion

Du kan ophøre ved at dokumentere, at virksomheden er gået konkurs eller skal sælges på tvangsauktion. Du skal sende kopi af konkursbegæringen og konkursdekretet eller begæringen om tvangsauktion.

Din virksomhed er bortforpagtet eller udlejet

Du kan ophøre ved at bortforpagte eller udleje din virksomhed. Søger du om dagpenge, skal bortforpagtningen eller udlejningen ske ved en skriftlig kontrakt, som er gensidigt uopsigelig i mindst 3 år. Vil du på efterløn, skal bortforpagtningen eller udlejningen være gensidig uopsigelig i hele efterlønsperioden.

Du skal sende en kopi af kontrakten til a-kassen. Du eller din ægtefælle må ikke være beskæftiget i virksomheden i 3-års-/efterlønsperioden.

Du er ikke længere medejer eller har ikke længere afgørende indflydelse i et selskab

Hvis du ejer en virksomhed sammen med andre, kan du ophøre, hvis du ikke længere er ejer af selskabet, eller hvis du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet. Du skal sende os et registreringsbevis fra CVR-registret, som dokumenterer de ændrede ejerforhold.

Du har ændret formålet med selskabet til formueforvaltning

Du kan ophøre med din selvstændige virksomhed, hvis du driver den i selskabsform og ændrer formålet med virksomheden til formueforvaltning. Du skal sende os et registreringsbevis fra CVR-registret som dokumentation for, at formålet med selskabet er ændret.

Når du er ophørt

Du skal have en venteperiode, efter du er ophørt

Når du ophører med en selvstændig virksomhed, som har været drevet som hovedbeskæftigelse, skal du have en venteperiode, hvor du ikke kan modtage dagpenge. Du skal altså ikke have en venteperiode, hvis du ophører med en virksomhed, der har været drevet som bibeskæftigelse. Se om forskellen mellem hoved- og bibeskæftigelse i menuen til venstre.

Venteperioden er som udgangspunkt 3 uger. Hvis du ophører, fordi virksomheden går konkurs eller skal sælges på tvangsauktion, er venteperioden 1 uge.

Hvis du ophører ved at udfylde en tro- og loveerklæring om, at du fremadrettet kun er beskæftiget med at afvikle virksomheden, er venteperioden på 2 måneder. Venteperioden er dog kortere, hvis virksomheden ophører endeligt, inden der er gået 2 måneder.


Du må ikke starte en ny virksomhed inden for 6 måneder

Når du er ophørt med en virksomhed, som har været drevet som hovedbeskæftigelse, må du ikke starte en ny virksomhed op, inden for de næste 6 måneder. Dette kaldes en ”jobsøgningsperiode”. Du kan i menuen til venstre se, hvornår der er tale om hovedbeskæftigelse, og hvornår der er tale om bibeskæftigelse. I jobsøgningsperioden skal du opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge. Men hvis du opstarter en ny virksomhed i jobsøgningsperioden, vil du ikke kunne få dagpenge i resten af jobsøgningsperioden.

Eksempel:
Mette har haft hovedbeskæftigelse som selvstændig fodterapeut. Hun vælger at lukke klinikken og søger om dagpenge fra den 1. januar. Fra 1. til 21. januar har Mette venteperiode og kan ikke modtage dagpenge. Mettes jobsøgningsperiode begynder ligeledes den 1. januar.

Den 1. april vælger Mette at starte en ny bibeskæftigelse som alternativ behandler. Da Mette begynder en selvstændig virksomhed inden for jobsøgningsperioden, kan hun ikke få dagpenge i resten af jobsøgningsperioden. Hun kan derfor først modtage dagpenge igen den 1. juli. Det har ingen betydning, om det er den samme virksomhed, man starter op inden for jobsøgningsperioden, eller om der er tale om en ny virksomhed.


Du må kun ophøre med en virksomhed én gang inden for hver dagpengeperiode

Hvis du ophører med en virksomhed 2 gange inden for samme dagpengeperiode, vil du miste retten til at modtage dagpenge. Dette gælder, uanset om der er tale om hoved- eller bibeskæftigelse. Se om forskellen mellem hoved- og bibeskæftigelse i menuen til venstre.

Eksempel:
Sonja har en internetbutik, hvor hun sælger hjemmelavede smykker. Hun vælger at lukke butikken og melder sig derefter ledig i a-kassen. Efter at have modtaget dagpenge i 7 måneder, vælger Sonja at åbne butikken igen som en mindre bibeskæftigelse, mens hun modtager dagpenge. Efter 30 uger vælger hun igen at lukke butikken, da hun ikke længere kan få supplerende dagpenge, mens hun har bibeskæftigelse.

Efter 3 måneder får hun en engangsordre, der betyder, at hun vælger at bruge en måned på at lave smykker i stedet for at modtage dagpenge i denne måned. Når måneden er gået, og Sonja igen lukker butikken, har hun ikke længere ret til dagpenge. Det skyldes, at hun 2 gange inden for samme dagpengeperiode er ophørt med at drive virksomhed. Første gang Sonja ophører, sker lige inden hun melder sig ledig. Dette ophør tæller ikke med, da det sker i forbindelse med, at hun melder sig ledig. Det er de to efterfølgende ophør, der gør, at hun ikke længere kan modtage dagpenge. Det har ingen betydning, om man starter den samme virksomhed op flere gange, eller om der er tale om flere forskellige virksomheder.

Når man har mistet dagpengene, fordi man er ophørt to gange med en virksomhed, kan man først få dagpenge igen, når man har opfyldt to krav.

  1. Man skal have optjent en ny dagpengeret
  2. Man skal have optjent en ny ret til at modtage supplerende dagpenge

Man skal opfylde begge betingelser. Det er altså ikke nok, at man optjener en ny ret til dagpenge, hvis man ikke samtidig optjener en ny ret til supplerende dagpenge.

Læs om betingelserne for at optjene en ny ret til dagpenge
Læs om betingelserne for at genoptjene retten til supplerende dagpenge