Møntbunke

Hvad skal trækkes fra i dagpengene?

Her kan du læse mere om, hvad der skal trækkes fra i dagpengene, og hvad der ikke skal.

Har du brug for at vide, hvad der trækkes fra i efterløn, så klik på linket nedenfor.

Læs reglerne for fradrag i efterløn

Hvad skal trækkes fra i dagpengene?

Skal alt arbejde trækkes fra i dagpengene?

Som udgangspunkt skal alt arbejde trækkes fra i dagpengene. Dette gælder også, selvom du arbejder frivilligt uden at få løn. Dog er det ikke alt frivilligt, ulønnet arbejde, der skal trækkes fra.

Du kan læse mere om frivilligt arbejde her

Det er som udgangspunkt det antal timer, du arbejder, som bliver trukket fra i dine dagpenge, uanset hvor meget du får i løn. Det er også disse timer, du skal skrive på dit dagpengekort. Arbejder du i din egen eller i din ægtefælles selvstændige virksomhed, skal dit arbejde også trækkes fra i dine dagpenge. Se mere nedenfor.

Skal honorarer trækkes fra?

Hvis du modtager et fast honorar for at udføre en bestemt opgave, uanset hvor lang tid du bruger på opgaven, så er dit arbejde ”ukontrollabelt”. Det betyder, at dit honorar skal omregnes til et antal timer, som trækkes fra i dagpengene. Dette sker ved at dividere dit honorar med en omregningssats, der i 2022 er 259,80 kr. pr. time.


Hvordan trækker jeg arbejde i selvstændig virksomhed fra?

Hvis du driver selvstændig virksomhed, mens du får dagpenge, skal alt det arbejde, du har i virksomheden, trækkes fra i dine dagpenge. Dette gælder også rent administrative opgaver. Du skal skrive det antal timer, du bruger i virksomheden, på dit dagpengekort.
Du kan kun modtage dagpenge, mens du driver selvstændig virksomhed, hvis virksomheden er din bibeskæftigelse, og hvis virksomheden ikke forhindrer dig i at arbejde eller at søge arbejde ved siden af.

Hvis virksomheden er ren hobby, skal arbejdet ikke trækkes fra.

Det kan være vanskeligt at afgøre, om en virksomhed er ren hobby, eller om virksomheden kun er bibeskæftigelse. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din lokale a-kasseafdeling.

Find din lokale a-kasse

Læs mere om selvstændig virksomhed


Hvordan skal undervisningsforberedelse trækkes fra?

Nogle undervisere har ret til at gange deres løn med en omregningsfaktor for at kompensere for undervisningsforberedelse. Undervisningsforberedelsen skal trækkes fra i dagpengene.

Du skal ikke skrive forberedelsestiden på dagpengekortet. Du skal kun skrive det antal timer på dagpengekortet, som du underviser. Derefter omregner vi dette tal ved at gange med omregningsfaktoren. Hermed fremkommer der et omregnet timetal, som bliver trukket fra i dine dagpenge.

Hvordan skal fratrædelsesgodtgørelse trækkes fra?

Hvis du får en fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med, at du bliver ledig, skal godtgørelsen, eller en del heraf, muligvis trækkes fra i dine dagpenge.
Hvis en del af fratrædelsesgodtgørelsen træder i stedet for løn, skal denne del trækkes fra i dine dagpenge. Det er fx tilfældet, hvis godtgørelsen dækker løn i en opsigelsesperiode. Hvis godtgørelsen dækker løn i en opsigelsesperiode, kan du derfor først få dagpenge, når opsigelsesperioden er udløbet.
En fratrædelsesgodtgørelse kan også indeholde en erstatning for, at man er blevet usagligt opsagt. Sådan en godtgørelse skal ikke trækkes fra.

Det kan sommetider være vanskeligt at afgøre, om en fratrædelsesgodtgørelse, eller en del heraf, skal trækkes fra i dagpengene eller ej. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din lokale a-kasseafdeling.


Find din lokale a-kasse


Hvordan skal merarbejde/overarbejde trækkes fra?

Hvis du på et tidspunkt får mer- eller overarbejde, skal arbejdet trækkes fra i dine dagpenge. Det er det antal timer, du arbejder, som skal trækkes fra - også selvom du evt. får et tillæg for at arbejde over.

Du skal skrive mer- eller overarbejdet på dit dagpengekort på den dag, hvor du arbejder. Hvis du senere afspadserer overarbejdet, skal du derfor ikke skrive arbejdet på dagpengekortet igen, på den dag hvor du afspadserer, fordi du allerede har skrevet det på én gang – den gang du udførte arbejdet.


Hvordan skal arbejde i weekender, på helligdage eller på søgnehelligdage trækkes fra?

Dit arbejde skal trækkes fra i dagpengene, uanset hvornår du udfører arbejdet. Du skal derfor også skrive det arbejde, som du har i weekender, på helligdage og på søgnehelligdage på dit dagpengekort. Hvis du får løn på en søgnehelligdag, hvor du har fri, skal denne løn trækkes fra i dagpengene, selvom du ikke arbejder. Du skal skrive det antal timer, som du får løn for, på dit dagpengekort.

En søgnehelligdag er en helligdag, som ikke er en søndag – fx skærtorsdag eller 2. pinsedag. Hvis du arbejder på en søgnehelligdag, skal du skrive det antal timer, som du arbejder, på dit dagpengekort ud for søgnehelligdagen. Hvis du har ret til at holde fri med løn på en anden dag, som kompensation for, at du arbejdede på søgnehelligdagen, skal du også skrive det antal timer, som du får løn for på dit dagpengekort, på den dag hvor du holder fri med løn.

Hvis du er i tvivl om reglerne, eller hvordan du skal udfylde dit dagpengekort, er du velkommen til at kontakte din lokale a-kasseafdeling.


Find din lokale a-kasse

Har sygdom og ferie indflydelse på mine dagpenge?

Hvis du er syg eller holder ferie, kan du ikke få dagpenge samtidig. Du skal skrive ferien eller sygefraværet på dit dagpengekort. Hvis du ikke får løn under din sygdom eller løn eller feriegodtgørelse under din ferie, kan du muligvis få sygedagpenge eller feriedagpenge for perioden.

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg
Læs mere om, hvordan du får feriedagpenge

Har borgerlige ombud og offentlige eller private hverv indflydelse på mine dagpenge?

Borgerlige ombud eller offentlige eller private hverv kan være:

  • Medlem af en skolebestyrelse 
  • Medlem af et menighedsråd 
  • Vurderingsmand 
  • Medlem af hjemmeværnet eller lignende 
  • Medlem af bestyrelser

Hvis du modtager et vederlag for varetagelsen af et af disse hverv, skal indtægten trækkes fra i dagpengene. Indtægten divideres med en omregningssats, som i 2022 er 259,80 kr. pr. time. Herved fremkommer der et antal timer, som skal trækkes fra i dine dagpenge. Mindre skattefrie indtægter, som dækker faktiske udgifter, skal som udgangspunkt ikke trækkes fra. Indtægter ved hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller valgtilforordnet skal ikke trækkes fra.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit hverv skal trækkes fra dine dagpenge, kan du kontakte din lokale a-kasseafdeling.


Find din lokale a-kasse

Skal udbetaling fra pensioner trækkes fra?

Hvis du får udbetaling fra en pension, mens du modtager dagpenge, skal pensionen muligvis trækkes fra i dagpengene.
Hvis der er tale om løbende udbetaling fra en pension, som er blevet oprettet som led i et ansættelsesforhold, skal pensionen som udgangspunkt trækkes fra i dagpengene. Dette gælder også løbende udbetalinger fra en tjenestemandspension.

Udbetalingen divideres med en omregningssats, som i 2022 er 259,80 kr. pr. time, som skal trækkes fra i dagpengene. Hvis der er tale om udbetalinger fra en privattegnet pension, skal udbetalingerne som udgangspunkt ikke trækkes fra.

Skal rådighedsvederlag trækkes fra?

Der findes flere forskellige typer af rådighedsvederlag. Hvis du får et rådighedsvederlag, hvor der er knyttet en arbejdsforpligtelse til vederlaget, skal vederlaget trækkes fra i dine dagpenge. Det er fx tilfældet, hvis man har en telefonvagt eller en ”sovevagt”.

Hvis der er tale om et vederlag, som udbetales løbende over året, uden at der er knyttet en arbejdsforpligtelse til beløbet, skal vederlaget som udgangspunkt ikke trækkes fra.